Paket putnog osiguranja

Uz svako putovanje preporučamo putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja.

U agenciji Neobična putovanja d.o.o. možete ugovoriti putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja u suradnji s osiguravajućim kućama Allianz Zagreb d.d.  i Uniqa Osiguranje d.d.

Osiguranje od otkaza i all-risk osiguranje od otkaza (samo kod Allianz Zagreb d.d.) moguće je uplatiti najviše 5 radnih dana od dana ugovaranja aranžmana. Ostale opcije moguće je uplatiti do par dana prije polaska.

U nastavku možete pronaći uvjete putnog osiguranja Allianz Zagreb d.d.  i Uniqa Osiguranje d.d.

 

Uvjeti paketa putnog osiguranja Alianz Zagreb d.d.

Uvodne odredbe

Uvjeti paketa putnog osiguranja sastavni su dio Ugovora o putnom zdrav­stvenom osiguranju, osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranju od odgovornosti, osiguranju prtljage i osiguranju ot­kaza putovanja kojeg je ugovaratelj osiguranja zaključio s Allianz Zagreb d.d.

Pojedini izrazi u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja: 
1) osiguratelj - Allianz Zagreb d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju;
2) ugovaratelj osiguranja - pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem sklopi ugovor o osiguranju; 
3) osiguranik - osoba navedena u polici osiguranja na koju se sklopljeno osiguranje odnosi, može biti isključivo fizička osoba;
4) korisnik - osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osigura­nju. Korisnici za slučaj osiguranikove smrti su osiguranikovi zakonski nasljed­nici. Korisnik za ostala ugovorena pokrića sukladno ugovoru o osiguranju je sam osiguranik; 
5) treća osoba - osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju, odnosno osoba čija odgovornost nije pokrivena osiguranjem; 
6) iznos osiguranja - najveći iznos osigurateljeve obveze po jednom osigu­ranom slučaju; 
7) premija osiguranja - iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju prema ugovoru o osiguranju; 
8) polica osiguranja - isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju; 
9) prtljaga - sve stvari za osobnu uporabu na putovanju, uključujući poklone i suvenire;
10) amaterski sportaši - osobe koje se sportom ne bave kao svojim glavnim zanimanjem. Ipak oni su registrirani članovi sportske organizacije u kojoj treniraju i za koju se natječu. Eventualne naknade koje primaju temeljem svoga članstva ne predstavljaju njihov redoviti prihod; 
11) profesionalni sportaši su osobe koje se sportom bave kao primarnim zanimanjem (trening, sudjelovanje u natjecanjima). Naknada koju primaju predstavlja njihov redoviti prihod. 

I. Opće odredbe
Sklapanje ugovora o osiguranju
Članak 1.
(1) Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju pisane police osiguranja, isključivo prije početka putovanja. 
(2) Osiguranje otkaza putovanja moguće je sklopiti isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju. Ukoliko osiguranje otkaza putovanja nije sklopljeno prilikom sklapanja ugovora o putovanju, ne postoji obveza osigu­ratelja za isplatu odštete.
(3) Ugovor o osiguranju sklopljen je samim plaćanjem premije osiguranja.

Početak i trajanje ugovora o osiguranju
Članak 2.
(1) Osigurateljeva obveza počinje u 00,00 sati onoga dana koji je u polici označen kao početak osiguranja, ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja, i prestaje u 24,00 sata onoga dana koji je u polici označen kao dan isteka osiguranja. 
(2) Osiguranje otkaza putovanja: Osigurateljeva obveza za osiguranje otkaza putovanja počinje u 24,00 sata onoga dana koji je u polici označen kao datum sklapanja ugovora o osiguranju, ako je do tada u cijelosti plaćena pre­mija osiguranja, a prestaje u 24,00 sata dana u kojem ističe 50% predviđenog trajanja putovanja osiguranika. 
(3) Godišnje putno osiguranje: Ukoliko je ugovoren program godišnjeg putnog osiguranja, trajanje osiguranja je isključivo godina dana, s tim da pojedino putovanje osiguranika ne smije trajati dulje od 28 dana. Osigu­rateljeva obveza počinje u 24,00 sata onoga dana koji je u polici označen kao datum početka ugovora o osiguranju, ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja, a prestaje u 24,00 sata dana koji je na polici označen kao datum isteka osiguranja. 

Iznos osiguranja
Članak 3.
(1) Iznosi osiguranja umanjeni za iznose ugovorenih franšiza, predstavljaju gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.
(2) Iznosi osiguranja ugovoreni su u EUR.
(3) Osiguratelj isplaćuje osigurninu u kunskoj protuvrijednosti EUR po sred­njem tečaju HNB na dan obračuna štete.

Jurisdikcija
Članak 4.
Za sva pitanja glede tumačenja ovih uvjeta i police osiguranja mjerodavno je hrvatsko pravo.

Izvansudsko rješavanje sporova i rješavanje pritužbi
Članak 5.
(1) Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem.
(2) Ugovaratelj osiguranja, osiguranik te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja obavijestiti osiguratelja.
(3) Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti.
(4) Osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz Ugovora o osiguranju može pritužbu protiv odluke ili postupanja osiguratelja, osiguratelju izjaviti usmeno na zapisnik ili podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na sljedeće adrese: 
- besplatni broj 0800 5000 
- e-mail: osiguranje@allianz.hr 
- fax: 01/4653-533 
- osobno na prodajnom mjestu osiguratelja 
- pisanim putem na adresu: Allianz Zagreb d.d. Služba za kontakte s klijentima, Heinzelova 70, Zagreb
Pritužba treba sadržavati: 
a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba, 
b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe, 
c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza, 
d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa, 
e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćni­ku.
Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Osiguratelja iznosi 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.
Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.
(5) Prigovor na odgovor na pritužbu, Osiguratelj će uputiti Drugostupanjskoj komisiji osiguratelja, koja se sastoji od 2 (dva) člana, od kojih je najmanje 1 (jedan) diplomirani pravnik. Odgovor drugostupanjske komisije dostavlja se podnositelju prigovora u pisanom obliku bez odgađanja, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja prigovora. 
(6) Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

Nadležnost u slučaju spora
Članak 6.
U slučaju da se unatoč nastojanja sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadlež­nost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

II. Opseg osiguranja
Osigurane osobe i opasnosti
Članak 7.
Opseg pokrića vrijedi samo za one osobe i one osigurane opasnosti koje su navedene u polici osiguranja.

Putno zdravstveno osiguranje
Osiguranik
Članak 8.
(1) Osiguranik za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, prema ovim poseb­nim odredbama za putno zdravstveno osiguranje, može biti osoba koja je državljanin Republike Hrvatske te stranac koji prema hrvatskom Zakonu o kretanju i boravku stranaca, u Hrvatskoj ima sljedeći status: 
- produženi boravak, 
- boravak s poslovnom vizom ili 
- trajno nastanjenje.
(2) Osiguranik za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj može biti svaki stra­ni posjetitelj. Strani posjetitelj je osoba s prebivalištem izvan Hrvatske koja putuje iz turističkih razloga izvan svoje uobičajene sredine na rok kraći od 12 mjeseci, s bilo kojim ciljem osim obavljanja djelatnosti koja mu se plaća u posjećenom mjestu.

Područje na kojem vrijedi osiguranje
Članak 9.
Osigurateljno pokriće, temeljem ovih Uvjeta, vrijedi za sve zemlje navedene na polici osiguranja, izuzev država u kojima osiguranik ima stalno prebi­valište ili pravo na javnu zdravstvenu zaštitu te onih u kojima osiguranik ostvaruje svoje državljanstvo. 

Opseg osigurateljeve obveze
Članak 10.
(1) Usluge koje pruža osiguratelj i za koje plaća troškove:
a) Ukoliko je osiguranik bolestan ili ozlijeđen: 
- upućuje i savjetuje osiguranika kako doći do liječnika, medicinske ustanove, rentgenskog ili skenerskog centra, medicinskog labora­torija ili neke druge medicinske institucije; 
- u slučaju hospitalizacije, odabire medicinsku ustanovu koja najbolje odgovara prirodi i procesu osiguranikove bolesti, rezer­vira bolničku sobu, brine se o prijevozu do bolnice, obavještava bolnicu o načinu plaćanja računa; 
- po potrebi se raspituje o osiguraniku u bolnici da bi se uvjerio da se liječenje provodi korektno; 
- a samoinicijativno izabere hospitalizaciju u ustanovi koja ne odgovara prirodi i procesu osiguranikove bolesti premješta osiguranika u ustanovu koja bolje odgovara prirodi i procesu osiguranikove bolesti; 
b) Ukoliko zdravstveno stanje zahtijeva repatrijaciju, organizira repa­trijaciju osiguranika od mjesta boravka do prebivališta osiguranika ili do bolnice u domicilnoj zemlji koju odabere medicinsko osoblje osiguratelja i po potrebi uz pratnju medicinske ekipe. Dodatni troško­vi prijevoza osobe u pratnji biti će pokriveni ako medicinsko osoblje smatra da je takva pratnja nužna. Isključivo liječnici osiguratelja mogu odlučiti o preporučljivosti i sredstvu repatrijacije. Ako liječnici smatraju osiguranikovu repatrijaciju mogućom, a osiguranik ju odbije, usluge osiguratelja će se trenutno obustaviti, osobito glede medicinskih ili bolničkih troškova budućeg povratka osiguranika u domicilnu zemlju. Ukupni navedeni troškovi pokriveni su do limita od 50% iznosa osiguranja za putno zdravstveno osiguranje upisanog na polici osiguranja; 
c) Ukoliko osiguranik mora biti hospitaliziran u inozemstvu nakon planiranog završetka putovanja duže od 7 dana te ako ga prati osigurani član njegove obitelji, osiguratelj će platiti troškove hotelske sobe osobe u pratnji do repatrijacije osiguranika. Osiguratelj plaća maksimalno 50 EUR po noći do maksimalno 7 noći. 
d) Troškove spašavanja do limita od 10.000 EUR 
Kod spašavanja osiguranika helikopterom ili zrakoplovom osiguratelj naknađuje samo nužne i dokazane troškove koji su nastali radi spašavanja života osiguranika na nepristupačnim mjestima ili radi pružanja nužne i hitne medicinske pomoći. 
e) Ukoliko osiguranik plaća troškove liječenja prema liječničkom recep­tu ili troškove hospitalizacije: 
- stacionarno liječenje (prva medicinska pomoć do bolnice); 
- medicinski posjet u mjestu gdje osiguranik oboli; 
- lijekovi i naknada medicinskih potrepština koje prepiše liječnik; 
- nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja čine sastavni dio liječenja slomljenih ekstremiteta i povreda, a koja prepišu liječnici; 
- rentgen, skener i laboratorijska dijagnostika; 
- kliničko liječenje uz korištenje znanstveno dokazanih metoda u bolnici u mjestu osiguranikovog boravka ili najbližoj pogodnoj bolnici; 
- troškovi prijevoza od strane službeno odobrene hitne službe radi osiguranikovog prihvata u najbližu bolnicu ili kod najbližeg raspoloživog liječnika, iznimno i taxi prijevoz; 
- troškovi premještaja u specijalističku kliniku ako to bude medicin­ski indicirano i propisano od strane liječnika; 
- operacije uključujući sve troškove u vezi s operacijama; 
- stomatološku uslugu isključivo u svrhu oslobađanja akutne zu­bobolje do 2% iznosa osiguranja putnog zdravstvenog osiguranja upisanog na polici osiguranja;
f) U slučaju smrti osiguranika: 
- osiguratelj organizira i preuzima troškove prijevoza tijela od mjesta gdje je nastupila smrt do kuće pokojnika ili preuzima troš­kove pogreba u mjestu smrti do limita od 50% iznosa osiguranja putnog zdravstvenog osiguranja upisanog na polici osiguranja; ovaj iznos uključuje troškove kovčega; 
- ako obitelj osiguranika organizira transport osiguranikovog tijela prije odobrenja osiguratelja, osiguratelj će naknaditi troškove do iznosa koji odgovara svoti koju bi zahtijevala osoba koja bi pružila uslugu osiguratelju da je isti organizirao uslugu prijevoza; 
- ako osiguranik nije državljanin zemlje iz koje dolazi i njegova obitelj želi repatrirati tijelo u domovinu pokojnika, osiguratelj će organizirati prijevoz tijela i prihvatiti financijsku odgovornost do limita od 50% iznosa osiguranja putnog zdravstvenog osiguranja upisanog na polici osiguranja.

Isključenje osigurateljeve obveze
Članak 11.
(1) Osiguratelj nije u obvezi isplatiti naknadu za: 
a) štete nastale zbog kroničnih bolesti, njihovih posljedica i posljedica nezgoda koje su postojale ili su bile poznate ili su morale biti poznate u vrijeme zaključivanja osiguranja, čak i ako nisu bile liječene, kao ni za posljedice bolesti koje su liječene u posljednjih šest mjeseci prije početka osiguranja, osim u slučaju kada je liječnička pomoć pružena radi spašavanja osiguranikova života ili oslobađanja akutne boli; 
b) putovanja u terapeutske svrhe; 
c) troškove iznad razumnih i uobičajenih za istu vrstu medicinske usluge u mjestu u kojem se usluga pruža; 
d) liječenje ili njegu koja nije posljedica hitne medicinske intervencije ili nezgode; 
e) sve troškove nastale u vezi s liječenjem malignih i kancerogenih oboljenja, osim troškova nastalih u vezi s poduzimanjem hitnih mjera radi spašavanja osiguranikova života ili oslobađanja od akutne boli;
f) troškove nastale zbog posljedica bolesti ili nesretnog slučaja u ratu ili ratnim događanjima (bilo da je rat objavljen ili ne), neredima, masov­nim pokretima, terorističkim činovima i sabotažama, napadima, po­bunama, građanskim nemirima ili sličnim događanjima, radioaktivne kontaminacije bilo kojeg opisa i bilo kako uzrokovane; 
g) sve štete ili troškove uzrokovane epidemijama, zagađenjem ili prirod­nim katastrofama koje su bile poznate prije polaska na put; 
h) štete nastale zbog vlastitog izlaganja nepotrebnim opasnostima (osim u slučaju spašavanja nečijeg života, ali ne i učestvovanja u potragama) ili upletenosti u kaznena i nezakonita djela ili kao poslje­dica pijanstva ili ovisnosti (alkohol, droga, lijekovi) osiguranika; 
i) štete nastale za vrijeme manualnog odnosno fizičkog rada koji se obavlja u svrhu privređivanja. Manualni odnosno fizički rad je rad koji zahtijeva povećanu fizičku aktivnost kao što su npr. građevinski i montažni radovi, rad na otvorenom, rad sa strojevima, rad u uslužnim djelatnostima (konobari, kuhari, sobarice i sl.); 
j) korištenje opojnih droga ili narkotika; 
k) troškove bilo koje medicinske usluge i pomoći u zemlji stalnog prebi­vališta;
l) troškove svakog operativnog ili medicinskog zahvata koji se može bez rizika odgoditi do povratka u domovinu; 
m) bilo koju medicinsku uslugu ili lijek za koji se znalo da je potreban ili se nastavlja tijekom puta ili boravka u inozemstvu; 
n) troškove rehabilitacije i fizioterapije i troškove umjetnih nadomjesta­ka ili slično ( proteza, stomatoloških i ortopedskih pomagala, slušnih pomagala, leća, pomagala za vid isl.) 
o) nezgode koje je osiguranik namjerno izazvao te posljedice pokušaja ili izvršenja samoubojstva; 
p) troškove uslijed psihičkih ili depresivnih bolesti; 
q) posljedice trudnoće ili komplikacija u trudnoći, osobito: namjerni prekid trudnoće, porod, spontani pobačaj. Ipak, u slučaju akutnih komplikacija tijekom trudnoće osiguratelj će u okviru police nakna­diti trošak prve medicinske intervencije koja je potrebna da bi se otklonila opasnost po život majke i/ili djeteta; 
r) medicinski potpomognutu oplodnju ili neko drugo liječenje od neplodnosti te troškove kontracepcije; 
s) posljedice spolno prenosivih bolesti, AIDS-a; 
t) nezgode koje proizlaze iz bavljenja sportovima na amaterskoj i profe­sionalnoj osnovi bilo da se radi o natjecanjima ili treninzima; 
u) nezgode koje proizlaze iz bavljenja ekstremnim sportovima, skokova padobranom ili slično, ekstremnih planinarskih tura bez ovlaštenog planinarskog vodiča i onih iznad 6.000 m nadmorske visine, ekspedi­cija i sportskih aktivnosti u divljim vodama; 
v) nezgode koje proizlaze zbog upravljanja motornim vozilima, plovi­lima te zračnim uređajima kada osiguranik ne posjeduje propisanu službenu ispravu; 
w) nezgode koje su posljedica ronjenja ukoliko osoba ne posjeduje valjanu potvrdu za ronjenje; 
x) nezgode koje proizlaze iz sudjelovanja u okladama ili koje nastanu za vrijeme ili kao posljedica kaznenog djela ili tučnjave (osim slučajeva samoobrane); 
y) troškove uslijed termalnog liječenja, radioterapije, fototerapije, helioterapije, estetskih zahvata; 
z) troškove cijepljenja i stomatološke troškove (osim troškova hitne stomatološke intervencije); 
aa) liječenje ili njegu koju pruža liječnik koji je član obitelji; 
bb) troškove za koje već postoji pravo na naknadu temeljem nekog drugog ugovora ili prava. 
(2) Ipak, osiguratelj uvijek garantira pomoć osiguranoj osobi u bilo kojoj situaciji neposredne smrtne opasnosti. Situacijom smrtne opasnosti smatra se situacija u kojoj se može utvrditi da bi osiguranik izgubio život da nije bilo medicinske intervencije.

Ostvarivanje prava iz osiguranja
Članak 12.
(1) U slučaju nastupa osiguranog slučaja osiguranik je dužan pridržavati se uputa osiguratelja, koje su sastavni dio police osiguranja.
(2) Ako se osiguranik pridržavao uputa iz stavka (1) ovog članka, tada ne mora u inozemstvu podmiriti troškove iz članka 10. ovih Uvjeta. 
(3) Ako se osiguranik nije pridržavao uputa iz stavka (1) ovog članka, dužan je izvijestiti osiguratelja o razlozima za to. Nakon utvrđivanja obveze, osigu­ratelj će osiguraniku naknaditi troškove iz članka 10. ovih Uvjeta, uključujući troškove kućnih posjeta i nabavke lijekova.
(4) Osiguranik je dužan kontaktirati osiguratelja najkasnije 5 dana nakon osi­guranog slučaja, osim u nepredviđenim slučajevima i slučajevima više sile.
(5) U svojim intervencijama osiguratelj uvijek poštuje državne i međudržav­ne zakone i odredbe.
(6) Osiguratelj ne može biti odgovoran za kašnjenja ili neočekivane događaje tijekom izvršenja ugovorenih usluga u slučaju štrajka, eksplozije, demon­stracija, masovnih pokreta, prometnih ograničenja, sabotaža, terorizma, građanskog ili međudržavnog rata, posljedica radioaktivnosti ili u bilo kojem drugom slučaju više sile, nepredviđenih okolnosti ili ograničenja djelovanja osiguratelja.
(7) Osiguratelj je u obvezi isplatiti štetu samo ako je uz dokaz o osiguratelj­nom pokriću (original police) predočena sljedeća dokumentacija: 
a) originalni računi koji moraju sadržavati ime liječene osobe, vrstu bolesti, podatke o pojedinačnim stavkama pruženog liječničkog tretmana kao i njihovim datumima; u slučaju da se radi o troškovima nabave lijekova pod računom se podrazumijeva recept izdan od strane liječnika na kojem moraju biti jasno vidljivi propisani lijekovi, njihova cijena i potvrda ljekarne (pečat) da je lijek plaćen; u slučaju stomatološke usluge na računu moraju biti navedeni podaci o liječe­nom zubu i izvršenoj usluzi; 
b) u slučaju naknade troškova za prijevoz posmrtnih ostataka osi­guranika ili njegovog pogreba u mjestu smrti, računi moraju biti potkrijepljeni službenom potvrdom o smrti i izvješćem mrtvozornika iz kojeg će biti vidljiv uzrok smrti; 
c) u slučaju prijevoza u mjesto prebivališta, računi moraju biti potkri­jepljeni medicinskim izvješćem koje potvrđuje nužnost prijevoza. Osiguranik je dužan sve račune koje primi na kućnu adresu odmah dostaviti osiguratelju radi plaćanja. Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi osiguratelj će naknaditi samo troškove koji se odnose na pružene zdravstvene usluge, dok će troškove opomene i zateznih kamata snositi sam osiguranik.
(8) Osiguratelj može zatražiti prijevod računa i prateće medicinske dokumentacije, a troškove prijevoda tada snosi ugovaratelj osiguranja. Ako troškove prijevoda snosi osiguratelj, oni će se odbiti od iznosa štete.

Odštetni zahtjev
Članak 13.
(1) U svrhu ostvarivanja prava iz osiguranja odštetni zahtjevi se podnose osiguratelju najkasnije jedan mjesec nakon završetka liječenja (u mjestu pu­tovanja) ili prijevoza u mjesto prebivališta, ili u slučaju smrti nakon prijevoza posmrtnih ostataka, odnosno nakon pokopa u mjestu smrti.
(2) Ugovaratelj osiguranja, osiguranik odnosno korisnik osiguranja će na zahtjev osiguratelja dostaviti sve potrebne podatke za utvrđivanje nastanka osiguranog slučaja ili opsega odgovornosti osiguratelja za isplatu naknade, uključujući i dokaz o stvarnom početku putovanja.
(3) Na zahtjev osiguratelja osiguranik se obvezuje podvrgnuti liječničkom pregledu od strane liječnika po izboru osiguratelja.
(4) Ugovaratelj osiguranja i osiguranik ovlašćuju osiguratelja za pribavljanje svih podataka od trećih osoba pružatelja medicinske i ostalih usluga u smislu ovih Uvjeta, potrebnih za utvrđivanje obveze osiguratelja.

Osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Sposobnost za osiguranje
Članak 14.
Osobe koje su osigurane po ovim Uvjetima uključuju se u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu spo­sobnost, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Pojam nesretnog slučaja
Članak 15.
(1) Nesretnim slučajem u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt ili prijelom kostiju.
(2) U smislu prethodnog stavka, nesretnim se slučajem smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzroče­na kakva infektivna bolest ili anafilaktička reakcija na otrov insekta.
(3) Pod nesretnim slučajem smatra se i sljedeće: 
- trovanje kemijskim sredstvima iz osiguranikova neznanja, osim profe­sionalnih bolesti; 
- infekcija ozljede uzrokovane nesretnim slučajem; 
- trovanje zbog udisanja plinova ili otrovnih para, osim profesionalnih bolesti; 
- opekline vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tekućinama ili parom, kiselinama, lužinama i sl.; 
- davljenje i utapanje; 
- gušenje ili ugušenje zbog zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.); 
- istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju koji nastane zbog naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih ne­predviđenim vanjskim događajima, ako je to nakon ozljede utvrđeno od odgovarajućeg liječnika specijalista; 
- djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je osiguranik bio izložen neposredno zbog jednog nesretnog slučaja nastalog prije toga, ili se našao u takvim nepredviđenim okol­nostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen radi spašavanja ljudskog života; 
- djelovanje rendgenskih ili radioaktivnih zraka, ako nastupe naglo ili iznenada, osim profesionalnih bolesti.
(4) Ne smatraju se nesretnim slučajem u smislu ovih uvjeta: 
- zarazne, profesionalne i ostale bolesti urođene ili stečene bolesti i /ili deformacije, kao ni posljedice psihičkih utjecaja; 
- trbušne kile, kile na pupku, vodene ili ostale kile; 
- infekcije i bolesti koje nastanu zbog raznih alergija, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina tvrde kože; 
- anafilaktički šok, osim ako nastupi pri liječenju zbog nastalog nesret­nog slučaja; 
- hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, sakralgija, kokciodinija, ishialgija i miofascitis, fibrozitis, fascitis i sve patoanatomske promjene slabinsko križne regije označene analognim terminima; 
- odljepljenje mrežnice (ablatio retinae) prethodno bolesnog ili degenerativno promijenjenog oka, a iznimno se priznaje odljepljenje mrežnice prethodno zdravog oka, ako postoje znakovi izravne vanjske ozljede očne jabučice utvrđene u zdravstvenoj ustanovi; 
- posljedice koje nastanu zbog delirium tremensa i djelovanja droga; 
- posljedice medicinskih, posebice operativnih zahvata, koji se poduzi­maju radi liječenja ili preventive radi sprječavanja bolesti, osim ako su te posljedice nastupile zbog dokazane pogreške medicinskog osoblja (vitium artis);
- patološke promjene kostiju i patološki prijelomi kao ni stres frakture; 
- sustavne neuromuskularne bolesti i endokrine bolesti; 
- nesretni slučajevi koje uzrokuje srčana kljenut (infarkt). Srčana se kljenut (infarkt) ni u kojem slučaju ne smatra posljedicom nesretnog slučaja; 
- nesretni slučajevi zbog udara moždane kapi, poremećaja uma ili svije­sti osim ako su i ti utjecaji neposredno uzrokovani nesretnim slučajem koji se može svesti u okvire nesretnog slučaja koji osiguratelj prihvaća.

Opseg osigurateljeve obveze
Članak 16.
(1) Kad nastane nesretni slučaj u smislu ovih uvjeta, za slučaj smrti osigura­telj isplaćuje iznos osiguranja naznačen na polici osiguranja.
(2) Ako nastupi smrt osiguranika mlađeg od 14 godina, osiguratelj je u obve­zi isplatiti samo stvarne pogrebne troškove koji su dokumentirani računima, a najviše do iznosa osiguranja naznačenog na polici osiguranja.
(3) Kada nastane nesretni slučaj loma kosti (prijelom kosti) osiguranika , osi­guratelj isplaćuje iznos osiguranja naznačen na polici osiguranja, neovisno o broju slomljenih kostiju.

Isključenje osigurateljeve obveze
Članak 17.
(1) Isključene su u cijelosti sve osigurateljeve obveze ako je nesretni slučaj nastao: 
a) zbog potresa; 
b) zbog rata ili ratnih događanja (bilo da je rat objavljen ili ne), nereda, masovnih pokreta, terorističkih činova i sabotaža, napada, pobuna, građanskih nemira ili sličnih događaja, radioaktivne kontaminacije bilo kojeg opisa i bilo kako uzrokovane; 
c) zbog bavljenja sportovima na amaterskoj i profesionalnoj osnovi bilo da se radi o natjecanjima ili treninzima; 
d) zbog bavljenja ekstremnim sportovima, skokova padobranom ili slično, ekstremnih planinarskih tura bez ovlaštenog planinarskog vodiča i onih iznad 6.000 m nadmorske visine, ekspedicija i sportskih aktivnosti u divljim vodama; 
e) zbog upravljanja motornim vozilima, plovilima te zračnim uređajima kada osiguranik ne posjeduje propisanu službenu ispravu; 
f) kao posljedica ronjenja ukoliko osoba ne posjeduje valjanu potvrdu; 
g) kao posljedica sudjelovanja u okladama ili za vrijeme ili kao posljedi­ca kaznenog djela ili tučnjave (osim slučajeva samoobrane); 
h) zbog pokušaja ili izvršenja samoubojstva; 
i) zato što je ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik namjerno uzrokovao nesretni slučaj; 
j) zbog djelovanja alkohola i/ili narkotičkih sredstava na osiguranika, bez obzira na bilo kakvu odgovornost treće osobe za nastanak nesretnog slučaja. Smatra se da je nesretni slučaj nastao zbog djelovanja alkoho­la ako je u vrijeme nastanka nesretnog slučaja utvrđena koncentracija alkohola u krvi bila viša od zakonom dopuštene pri upravljanju pro­metnim sredstvom, a u ostalim slučajevima više od 0,80 g/kg. Smatra se da je osiguranik pod utjecajem alkohola ako se nakon prometne nesreće odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti, kao i ako se udalji s mjesta prometne nesreće prije dolaska policije, odnosno ukoliko nije pozvao policiju niti obavijestio najbližu policijsku postaju o prometnoj nesreći ili ako na drugi način izbjegne alkotestiranje; 
k) zbog aktivnog sudjelovanja u fizičkom obračunavanju (tučnjavi), osim u dokazanom slučaju samoobrane. 
(2) Ugovor o osiguranju ništetan je ako je u trenutku njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj ili je bio u nastajanju, ili je bilo sigurno da će nastupiti, a uplaćena premija vraća se ugovaratelju umanjena za osigurateljeve troškove. 

Prijava nesretnog slučaja
Članak 18.
(1) Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen, dužan je: 
a) odmah se prijaviti liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja; 
b) nesretni slučaj prijaviti osiguratelju; 
c) u prijavi o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, posebice o mjestu i vremenu kad je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime liječnika koji ga je pregledao i uputio na liječenje ili koji ga liječi, liječnički nalaz o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, te podatke o manama, nedo­stacima i bolestima koje je eventualno osiguranik imao prije nastanka nesretnog slučaja, kao i RTG snimke.
(2) Ako je nesretni slučaj imao za posljedicu osiguranikovu smrt, korisnik osiguranja dužan je o tome pisano izvijestiti osiguratelja i pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju, te dokaz o svojem pravu na primanje osiguranog iznosa.
(3) Troškovi za liječnički pregled i izvješća (početno i zaključno liječničko izvješće, ponovni liječnički pregled i nalaz specijalista), te ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje okolnosti nastanka nesretnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju, padaju na teret podnositelja zahtjeva.
(4) Osiguratelj je ovlašten i ima pravo od osiguranika, ugovaratelja, korisni­ka, zdravstvene ustanove ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe tražiti naknadna objašnjenja i dokaze, te na svoj trošak poduzimati radnje u svrhu liječničkog pregleda osiguranika od svojih liječnika ili liječničkih komisija, da bi se utvrdile važne okolnosti o prijavljenom nesretnom slučaju.

Osiguranje od odgovornosti
Opseg osigurateljeve obveze
Članak 19.
(1) Policom putnog osiguranja moguće je ugovoriti slijedeće vrste osigura­nja od odgovornosti: 
a) Osiguranje privatne odgovornosti: osiguranjem je pokrivena građan­skopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe; 
b) Osiguranje privatne odgovornosti za stvari: Osiguranjem je pokri­vena građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu uslijed oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
(2) Osiguranjem su pokrivene štete: 
a) počinjenje u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu, osim pri obavljanju zanatske djelatnosti, ili bilo koje djelatnosti kojim se privređuje;
b) iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora; 
c) iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova; 
d) iz držanja pitomih životinja kada se životinje ne drže u svrhu privre­đivanja.

Isključenja iz osiguranja
Članak 20.
(1) Osiguranje ne vrijedi za: 
a) štete koje su nanesene samom ugovaratelju osiguranja, osiguraniku, njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu, osiguranikovoj obitelji, ili drugim osobama koje žive s osiguranikom u zajedničkom kućanstvu; 
b) štete prouzročene namjerno; 
c) štete iz posjedovanja i uporabe: 
- letjelica i plovila, 
- motornih vozila i drugih vozila koja moraju biti registrirana prema pozitivnim zakonskim propisima; 
d) štete prouzročene hladnim oružjem i oružjem općenito; 
e) štete na stvarima ili izvršenim radovima koje je osiguranik ili koja druga osoba po njegovom nalogu ili za njegov račun izradio ili ispo­ručio, ako je uzrok štete u izradi ili isporuci; 
f) štete od proizvoda s nedostatkom; 
g) štete na tuđim stvarima prouzročene pri obavljanju djelatnosti iz zanimanja od strane osiguranika na ovim ili s ovim stvarima (kao, primjerice, obrada, popravak, prijevoz, ispitivanje i sl.); 
h) štete koje su nastale kao posljedica postupanja protivno pravnim propisima; 
i) štete koje su posljedica bilo kakva utjecaja na okoliš, a posebno štete zbog onečišćenja (tla, vode i zraka), nanošenje šteta biljnim i životinj­skim vrstama i/ili zaštićenim prirodnim staništima;
j) imovinske štete u širem smislu, to jest za štete koje nisu nastale ni ozljedom tijela ili zdravlja neke osobe ni oštećenjem odnosno unište­njem stvari; 
k) štete zbog povrede prava osobnosti (neimovinska šteta) koja nije direktna posljedica povrede tijela ili zdravlja pri čemu su iz osiguranja navlastito isključeni svi odštetni zahtjevi koji proizlaze iz povrede pra­va na ugled, dobar glas, čast, dostojanstvo, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i sl.; 
l) štete nastale postupno.
(2) Osiguranje nadalje ne vrijedi za: 
a) štete zbog rata ili ratnih događanja (bilo da je rat objavljen ili ne), nereda, masovnih pokreta, terorističkih činova i sabotaža, napada, pobuna, građanskih nemira ili sličnih događaja; 
b) odgovornost za štete koje su neposrednoj vezi s uporabom nuklearne energije, štete koje su izravno ili neizravno povezane s visokoenergetskim ionizirajućim zračenjima (npr. Alpha, beta i gama zrakama koje se emitiraju radioaktivnim supstancama i neutronima ili zrakama koje se proizvode u čestičnim akceleratorima te laserskim i drugim sličnim zrakama); 
c) odgovornost za štete koje su posredno ili neposredno uzrokovane azbestom, proizvodima ili materijalima od azbesta bilo koje vrste, ili u bilo kojoj vezi s njime; 
d) odgovornost za štete koje su posredno ili neposredno posljedica dje­lovanja magnetskih, elektromagnetskih polja ili nuklearnog zračenja bez obzira na njihov izvor ili nastanak; 
e) osiguranikovu odgovornost na temelju ugovornog proširenja njegove odgovornosti i na slučajeve za koje inače prema zakonu ne odgovara; 
f) štete za koje osiguranik odgovara u svojstvu investitora, odnosno ulagača, ali su pokrivene štete za koje osiguranik odgovara u svojstvu naručitelja i/ili izvođača radova na vlastitim nekretninama.

Osigurani slučaj
Članak 21.
(1) Osigurani je slučaj budući, neizvjestan i neovisan o isključivoj osigurani­kovoj volji štetni događaj na temelju kojega bi treća osoba mogla zahtijevati naknadu štete. Smatra se da je osigurani slučaj nastao u onom trenutku kada se takav događaj počeo ostvarivati.
(2) Jednim osiguranim slučajem smatra se i više vremenski povezanih šteta ako su one posljedica istog uzroka.

Vrijeme valjanosti osiguranja
Članak 22.
(1) Osiguratelj je u obvezi samo onda ako osigurani slučaj nastane za vrijeme trajanja osiguranja.
(2) Kod šteta zbog ozljede zdravlja koje nastaju postupno, smatra se da je štetni događaj nastao onda kada je prvi put liječničkim nalazom utvrđena ozljeda zdravlja.

Iznos osiguranja i sudjelovanje osiguranika u šteti (franšiza)
Članak 23.
U svakoj šteti osiguranik sudjeluje s iznosom franšize od 100 EUR. Iznos osiguranja naveden na polici osiguranja i umanjen za franšizu, predstavljaju gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.

Osiguranikove obveze nakon nastanka osiguranog slučaja
Članak 24.
(1) Osiguranik je dužan obavijestiti osiguratelja o nastanku osiguranog slučaja i o podnesenom zahtjevu za naknadu štete najkasnije u roku tri dana od saznanja.
(2) Osiguranik je dužan obavijestiti osiguratelja i onda kada zahtjev za naknadu štete protiv njega bude pokrenut putem suda, kada bude stavljen u pritvor i onda kada bude poveden postupak za osiguranje dokaza.
(3) Ako je proveden očevid, podignuta optužnica ili donesena odluka o kaznenom postupku, osiguranik je dužan o tomu odmah obavijestiti osiguratelja, pa i onda kada je već prijavio nastanak štetnog događaja. Također je dužan dostaviti nalaz mjerodavnog tijela u vezi s nastalim štetnim događajem.
(4) Osiguranik nije ovlašten da se bez prethodne osigurateljeve suglasnosti izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete, a posebno da ga prizna potpuno ili djelomično, da se o zahtjevu o naknadi štete nagodi ni da obavi isplatu, osim ako se prema činjeničnom stanju nije moglo odbiti priznanje, nagodba ili isplata a da se time ne učini očita nepravda. Ako je osiguranik u zabludi sma­trao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.
(5) Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, osiguranik je dužan dostaviti osiguratelju sudski poziv ili tužbu i sve spise u svezi sa štetnim događajem i zahtjevom za naknadu štete te vođenje spora prepustiti osiguratelju.
(6) Ako se osiguranik protivi osigurateljevu prijedlogu da se zahtjev za naknadu štete riješi nagodbom, osiguratelj nije dužan platiti višak naknade, kamata i troškova koji su zbog toga nastali.
(7) Ako se oštećenik sa zahtjevom za naknadu štete neposredno obrati osiguratelju, osiguranik je dužan osiguratelju pružiti sve dokaze i podatke kojima raspolaže, a koji su nužni za utvrđivanje odgovornosti za učinjenu štetu i za ocjenu osnovanosti zahtjeva, opsega i visine štete.
(8) Ako zbog promijenjenih okolnosti osiguranik stekne pravo da se ukine ili smanji renta oštećenoj osobi, dužan je o tomu izvijestiti osiguratelja. Ako se osiguranik ne drži obveza iz ovog članka, snosit će štetne posljedice koje zbog toga nastanu, osim ako bi one nastale i da se držao obveza.

Osigurateljeve obveze nakon zahtjeva oštećene osobe
Članak 25.
(1) U vezi sa zahtjevom za naknadu štete podnesenim od oštećene osobe osiguratelj je u obvezi: 
a) zajedno s osiguranikom poduzeti obranu od neosnovanih ili pretjera­nih zahtjeva za naknadu štete (pravna zaštita- članak 26.); 
b) udovoljiti osnovanim zahtjevima za naknadu štete (naknada štete - članak 27.); 
c) naknaditi troškove sudskog postupka (naknada troškova postupka - članak 28.)

Pravna zaštita
Članak 26.
(1) Osigurateljeva obveza u pružanju pravne zaštite obuhvaća: 
a) ispitivanje osiguranikove odgovornosti za nastalu štetu; 
b) vođenje spora ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku protiv osiguratelja neposredno; 
c) davanje u osiguranikovo ime svih izjava koje smatra korisnim za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog ili pretjeranog zahtjeva za naknadu štete.
(2) Osiguratelj može u parnici sudjelovati u svojstvu umješača.
(3) Osiguratelj je ovlašten odbiti vođenje spora ili prepustiti vođenje spora osiguraniku, ako ocjeni da nema više mjesta za pružanje pravne zaštite s obzirom na odnos visine zahtjeva za naknadu štete i visine iznosa osiguranja.
(4) U slučaju da osiguratelj na ime naknade štete isplati iznos osiguranja prije pokretanja spora, prestaje i njegova obveza na pravnu zaštitu.

Naknada štete
Članak 27.
(1) Osiguratelj isplaćuje naknadu iz osiguranja na temelju: 
a) priznanja koje je dao ili odobrio; 
b) nagodbe koje je zaključio ili odobrio; 
c) sudske odluke, ali najviše do iznosa obveze iz ugovora o osiguranju.
(2) Osiguratelj je ovlašten na ime naknade osiguraniku položiti iznos osigu­ranja umanjen za iznos ugovorene franšize, te se u tom slučaju oslobađa svih obveza i postupaka u vezi s osiguranim slučajem.
(3) Kada je osiguranik u obvezi položiti depozit radi osiguranja naknade štete temeljem zakonskih propisa ili sudske odluke, osiguratelj sudjeluje u deponiranju najviše do visine njegove obveze na naknadu štete.
(4) Ako je osiguranik obvezan platiti na ime naknade štete rentu, a kapi­talizirana vrijednost rente premašuje iznos osiguranja umanjen za iznos ugovorene franšize, ili ostatak iznosa nakon odbitka drugih davanja u svezi s tim osiguranim slučajem, dugovana renta naknadit će se samo u omjeru između iznosa osiguranja, odnosno ostatka iznosa osiguranja i kapitalizirane vrijednosti rente. Kapitalizirana vrijednost rente za izračunavanje omjera računa se na temelju tablica smrtnosti za osiguranje života u Republici Hrvatskoj.
(5) Ako se osiguratelj protivi osiguranikovu prijedlogu da se o zahtjevu za naknadu štete nagodi, dužan je platiti naknadu, kamate i troškove koji zbog toga nastanu, i onda kada premašuju svotu osiguranja.

Naknada troškova postupka
Članak 28.
(1) Osiguratelj naknađuje sve troškove parničnog postupka, neovisno o tome da li osiguratelj vodi spor ili oštećeni ostvaruje svoje pravo na naknadu štete u sudskom postupku neposredno protiv osiguranika, ako troškovi zajedno s naknadom štete (i pripadajućim kamatama) ne premašuju iznos osiguranja.
(2) Osiguratelj plaća troškove branitelju u kaznenom postupku pokrenu­tom protiv osiguranika zbog događaja koji bi mogao imati za posljedicu postavljanje zahtjeva za naknadu štete na temelju odgovornosti pokrivene osiguranjem, i to samo iznimno: ako je obaviješten o izboru branitelja i prihvatio platiti troškove. Troškove kaznenog postupka i troškove zastupanja oštećenika osiguratelj ne naknađuje.
(3) Isplatom ugovorenog iznosa osiguranja, osiguratelj se oslobađa daljnjih davanja na ime naknade i troškova po jednom osiguranom slučaju.

Osiguranje prtljage
Opseg osigurateljeve obveze
Članak 29.
(1) Osiguranje pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage koju osigura­nik nosi na sebi i sa sobom tijekom trajanja putovanja, u odlasku i dolasku, te za vrijeme boravka, uslijed: 
- prometne nesreće, 
- elementarnih nepogoda (potresa, poplave, oluje i sl.), 
- požara i eksplozije, 
- kaznenog djela treće osobe (krađe, razbojstva), te 
- prilikom predaje prtljage prijevozniku.
(2) U smislu ovih Uvjeta, mjestom boravka u odredištu putovanja smatra se mjesto u kojem osiguranik boravi za vrijeme trajanja putovanja, bez namjere da se u tom mjestu naseli. 
(3) Osiguratelj će pokriti troškove nabavke zamjenske prtljage (nužna zamjenska odjeća, osnovne higijenske i ostale potrepštine i sl.) do najviše 250 EUR u slučaju da osobna prtljaga koja je predana na prijevoz ne stigne na odredište putovanja izvan mjesta prebivališta ili boravišta isti dan kada i osiguranik zbog zakašnjenja u prijevozu. 
(4) Isključuje se odšteta za nabavku zamjenske prtljage pri povratku u mjesto boravišta.

Isključenja i ograničenja osigurateljeve obveze
Članak 30.
(1) Nakit, satovi, krzno, aparati i uređaji svake vrste s pripadajućom opre­mom (npr. foto-aparat, video-kamera, mobitel, tablet, laptop) i muzički instrumenti, osigurani su samo do 1/3 ugovorenog iznosa osiguranja prtlja­ge upisanog na polici osiguranja i to samo ako se nose sa sobom. Ukoliko se nalaze u predanoj prtljazi i za vrijeme uporabe navedeni predmeti nisu ni u kojem slučaju pokriveni osiguranjem.
(2) Bicikli, kajaci, sportski čamci na sklapanje i gumeni čamci, kao i drugi sportski rekviziti s pripadajućom opremom osigurani su samo za vrijeme prijevoza do i od odredišta putovanja, te u turističkom smještaju u zaključa­noj prostoriji, ali ne i za vrijeme uporabe.
(3) Prtljaga u parkiranom vozilu, kamp kućici ili plovilu osigurana je od pro­valne krađe samo ako se ista nalazi unutar zaključanog vozila, kamp kućice odnosno plovila, ili u zaključanom tvorničkom nosaču opreme, isključivo u vremenu od 6:00 do 22:00 sata. Iznimno, ako prekid putovanja ne traje dulje od 2 sata, osigurateljna zaštita postoji neprekidno.
(4) Iz osiguranja su isključeni: novac i vrijednosni papiri, nakit, putne karte, kreditne kartice, te svi osobni i identifikacijski dokumenti (putovnica, vozač­ka dozvola, i sl.), umjetnine i životinje. Iz osiguranja su isključene i naočale, kontaktne leće te proteze, osim u slučaju prometne nesreće.
(5) Osiguratelj nije u obvezi za: 
a) štete koje nastanu zbog svojstva ili stanja same prtljage, odnosno unutrašnje mane i prirodnih osobina stvari koje čine prtljagu; 
b) štete uslijed uništenja odjeće, obuće i osobne prtljage tijekom ispro­bavanja i nošenja; 
c) štete nastale uništenjem lomljivih predmeta (od keramike, stakla i sl.);
d) oštećenja uslijed kojih su nastale ogrebotine na prtljazi, a posebice ogrebotine na putnim torbama, koferima i sl.; 
e) krađu prtljage s mjesta bez nadzora i nadgledavanja; 
f) gubitak prtljage zbog zaboravljanja prtljage uslijed putovanja, odno­sno na mjestu odredišta i mjestu polaska na putovanje; 
g) štete uslijed gubitka, uništenja i oštećenja osobne kozmetike; 
h) bilo kakav gubitak kojeg je uzrokovala upotreba, kvarenje i uništenje prouzrokovano gamadi ili drugim insektima, klimatski i atmosferski uvjeti, mehanički ili električni kvarovi, mrljanje ili bilo koji proces bojanja ili čišćenja ili štete koju je uzrokovala voda na bilo koji način; 
i) štete kada je osiguranik namjerno ili iz grubog nemara prouzročio osigurani slučaj ili kada prilikom nastanka osiguranog slučaja, osobito u prijavi štete, namjerno navede neistinite podatke; 
j) štete zbog rata ili ratnih događanja (bilo da je rat objavljen ili ne), nereda, masovnih pokreta, terorističkih činova i sabotaža, napada, pobuna, građanskih nemira ili sličnih događaja, kao i zbog aktivnog sudjelovanja u njima, radioaktivne kontaminacije bilo kojeg opisa i bilo kako uzrokovane.

Prijava osiguranog slučaja
Članak 31.
(1) Osiguranik je obvezan odmah po nastanku štetnog događaja bez odgađanja prijaviti štete nastale zbog kaznenih djela treće osobe nadležnoj ili najbližoj policijskoj postaji. Policijski zapisnik s popisom svih izgubljenih ili oštećenih stvari treba dostaviti osiguratelju zajedno s pisanom prijavom šte­te najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana nastanka osiguranog slučaja.
(2) Štete na predanoj prtljazi moraju se odmah bez odgađanja prijaviti pri­jevozniku ili organizaciji koja pruža usluge smještaja. Potvrda o šteti izdana od nadležnog poduzeća mora se dostaviti osiguratelju zajedno s pisanom prijavom štete najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana nastanka osigu­ranog slučaja.
(3) Ukoliko je štete u cijelosti naplaćena od nadležnog poduzeća, istu nije moguće naknaditi od osiguranja.

Naknada iz osiguranja
Članak 32.
(1) Naknada iz osiguranja isplaćuje se prema novonabavnoj cijeni izgubljene stvari umanjene za procijenjeni iznos izgubljene vrijednosti zbog starosti ili istrošenosti (sadašnja vrijednost), ali najviše do ugovorenog iznosa osiguranja.
(2) Ako su osigurane stvari potpuno uništene ili ukradene, a osiguranik ne može dokazati njihovu sadašnju vrijednost u smislu prethodnog stavka, osigurateljeva je obveza najviše do 50% od nabavne vrijednosti nove stvari.
(3) Za oštećene stvari Osiguratelj je u obvezi naknaditi nužne troškove popravka, ali najviše do iznosa sadašnje vrijednosti osiguranih stvari. 
(4) Za filmove, nosače slike, zvuka i podataka (kraće mediji), Osiguratelj naknađuje sadašnju vrijednost izgubljenog medija. Snimljeni materijali koji su pohranjeni na izgubljenim medijima nisu predmet naknade i u svakom slučaju su isključeni iz osiguranja.
(5) U slučaju štete na prtljazi koju osiguranik nosi sa sobom, osiguranik sudjeluje u šteti s iznosom 50 EUR po štetnom događaju.

Osiguranje otkaza putovanja
Iznos osiguranja
Članak 33.
Iznos osiguranja jednak je cijeni putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio i za koje je s osigurateljem zaključio ugovor o osiguranju.

Opseg osigurateljeve obveze
Članak 34.
(1) Ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje zbog nepredviđenih zapre­ka, odnosno zapreka koje osiguranik nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje su nastale od trenutka sklapanja ugovora o putovanju do trenutka početka putovanja ili ako zbog istih razloga bude prisiljen prekinuti već za­početo putovanje ali pod uvjetom da nije iskoristio više od 50% predviđenog putovanja, osiguratelj će naknaditi osiguraniku troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog: 
a) iznenadne akutne bolesti (osim psihičkih bolesti) koja zahtjeva liječ­ničku skrb, poremećaja u trudnoći, smrtnog slučaja ili teške tjelesne ozljede osiguranika, bračnog, odnosno izvanbračnog druga s kojim osiguranik živi u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici, djeteta osiguranika, roditelja, brata, sestre osiguranika ili osoba o kojima osiguranik skrbi; 
b) osjetljivosti osiguranika na cjepiva, ukoliko su ista neophodna, odno­sno koja je osiguranik bi obvezan primiti slijedom propisa države u koju osiguranik putuje; 
c) šteta većeg razmjera na imovini osiguranika uslijed nastanka elementarne nepogode, požara ili namjernog kaznenog djela treće osobe;
d) poziva na vojnu vježbu; 
e) krađe ili totalne štete na vozilu osiguranika, ako se putuje vozilom.

Naknada iz osiguranja
Članak 35.
(1) Osiguratelj je u slučaju nastanka osiguranog slučaja dužan isplatiti osi­gurninu u iznosu od 90% iznosa cijene putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio.
(2) Ukoliko je putovanje opravdano otkazano prije planiranog početka putovanja osiguratelj će naknaditi i ukupno uplaćenu premiju za ostala neiskorištena pokrića sklopljena na ugovoru o putnom osiguranju po kojem se isplaćuje naknada za otkaz putovanja.

Prijava osiguranog slučaja
Članak 36.
(1) Osiguranik je obvezan u roku od 3 (tri) radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja navedenih u članku 36. ovih Uvjeta otkazati puto­vanje kod putničko-turističke tvrtke s kojom je zaključio ugovor o putovanju ili kod pružatelja usluga smještaja ili prijevoza za vrijeme putovanja.
(2) Ako je osiguranik iz bilo kojeg od razloga navedenih u članku 36. ovih Uvjeta morao otkazati ugovoreno ili započeto putovanje, dužan je o tomu izvijestiti osiguratelja u pisanu obliku i to najkasnije u roku 15 radnih dana računajući od dana nastanka razloga za otkaz.

Članak 37.
(1) Osiguranik je dužan, najkasnije u roku 30 dana od dana kada je puto­vanje prema planu trebalo započeti, podnijeti osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima: 
a) izvornik police osiguranja; 
b) uplatnicu i ugovor o putovanju kojima potvrđuje da je putovanje uplaćeno; 
c) pisanu potvrdu putničko-turističke tvrtke o otkazivanju putovanja, pružatelja usluge smještaja i/ili prijevoza; pri tome datum otkaza putovanja mora biti jasno i izričito naveden, a u slučaju prekida već započetog putovanja mora biti naveden datum i mjesto prekida putovanja; 
d) potvrdu putničko-turističke tvrtke, pružatelja usluge smještaja i/ili prijevoza o iznosu koji je ustegnut od osiguranika zbog otkaza odnosno prekida putovanja; 
e) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog bolesti, tjelesne ozljede, trudnoće ili nepodnošenja cjepiva, osiguranik mora dostaviti osigu­ratelju cjelovitu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest, ozljedu, trudnoću i cijepljenje, a koja je povezana s osiguranikovom nemogućnosti korištenja putovanja, te izvješće o bolovanju ili potvr­du poslodavca o korištenju godišnjeg odmora u tom periodu, ukoliko je osiguranik zaposlen; 
f) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog smrtnog slučaja, osigu­ranik ili korisnik osiguranja mora dostaviti osiguratelju smrtovnicu / izvod iz matične knjige umrlih; 
g) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog štete na imovini, vojne vježbe, osiguranik mora dostaviti osiguratelju potvrdu nadležnog tijela.

Završne odredbe
Članak 38.
Na ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju osoba na putovanju, osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranju od odgovornosti, osiguranju prtljage i osiguranju otkaza putovanja primjenjuju se i ostale obvezne odredbe Zakona o obveznim odnosima, a dispozitiv­ne odredbe, ako pitanja na koja se odnose nisu u ovim uvjetima drukčije uređena. 

U primjeni od 03.12.2013.

Klauzula za korištenje osobnih podataka u marke­tinške svrhe
Sklapanjem ovog Ugovora dajem izričitu privolu Allianz Zagreb d.d. i poslovno povezanim osobama s Allianz Zagreb da navedene moje osobne podatke, kao i druge podatke koje je Allianz Zagreb d.d. saznao temeljem poslovnog odnosa, a koji podaci su zakonom zaštićeni kao tajni, može trajno odnosno do opoziva koristiti i obrađivati u svojim poslovnim evidencijama u svrhu unaprjeđenja kvalitete poslovnog odnosa s klijentom i marketinga (npr. slanje ponuda o proizvodima, promotivnim ponudama, kampanjama i oglasima putem telefona, e-maila i pošte i dr.). Potvrđujem kako sam upoznat s pravom da se takvoj obradi usprotivim te da sam upoznat s posto­janjem prava na pristup i ispravak podataka koji se na mene odnose.
Popis poslovno povezanih osoba objavljen je na Internet stranici Allianz Zagreb.
Klauzula se primjenjuje uz prethodnu suglasnost s Klauzulom za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe na ponudi osiguranja.

Posebni uvjeti paketa putnog osiguranja
Na ugovor osiguranju primjenjuju se samo one Klauzule čija je primjena izričito ugovorena i za koje je plaćena premija osiguranja.

Klauzula PO 1/2013: Amatersko bavljenje sportom
Za razliku od članka 11. stavka (1), točke t) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, ukoliko je ugovoreno pokriće putnog zdravstvenog osiguranja, odnosno članka 18. stavka (1), točke c) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osigurateljnim pokrićem obuhvaćeno je amatersko bavljenje sportom.
Sva ostala isključenja i odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 ostaju nepromijenjena.

Klauzula PO 2/2013: Profesionalno bavljenje sportom
Za razliku od članka 11. stavka (1), točke t) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, ukoliko je ugovoreno pokriće putnog zdravstvenog osiguranja, odnosno članka 18. stavka (1), točke c) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osigurateljnim pokrićem obuhvaćeno je profesionalno bavljenje sportom.
Sva ostala isključenja i odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 ostaju nepromijenjena.

Klauzula PO 3/2013: Putovanje u poslovne svrhe
Za razliku od članka 11. stavka (1) točke i) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, osiguranjem su pokrivene štete nastale za vrijeme manualnog odnosno fizičkog rada koji se vrši u svrhu privređivanja.
Sva ostala isključenja i odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 ostaju nepromijenjena.

Klauzula PO 4/2013: “ALL RISK” osiguranje od otkaza putova­nja
Pored pokrića iz članka 34. Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213, ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje zbog nepredviđenih zapreka, odno­sno zapreka koje osiguranik nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje su nastale od trenutka sklapanja ugovora o putovanju do trenutka početka putovanja ili ako zbog istih razloga bude prisiljen prekinuti već započeto putovanje ali pod uvjetom da nije iskoristio više od 50% predviđenog putova­nja, osiguratelj će naknaditi 90% stvarno nastalih troškova otkaza putovanja uslijed bilo kojeg uzroka štetnog događaja izuzev troškova otkaza putovanja nastalih zbog: 
- pogreške pri odabiru cilja putovanja (destinacije, hotela i sl. ) odnosno pružatelja usluge; 
- grube nepažnje ili namjere ugovaratelja osiguranja, odnosno osigura­nika;
- višestruke rezervacije ili rezervacije s preklapanjem vremena putova­nja;
- nevoljkosti za putovanjem osiguranika; 
- rata, neprijateljstva, ratnih operacija ili ratu sličnih radnji te terorizma svake vrste; 
- epidemije i pandemije; 
- prirodnih događaja ; 
- više sile; 
- zabrana i odluka vlasti; 
- nuklearnih događaja; 
- događaja koji su nastali prije sklapanja ugovora o osiguranju ili ih se moglo predvidjeti; 
- nesolventnosti, platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putova­nja; 
- planiranih, očekivanih ili odgođenih operacija, medicinskih tretmana ili intervencija.
Sve ostale odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 ostaju nepromijenjene.

Klauzula PO 5/2013: Prošireno osiguranje od otkaza putovanja
Članak 34. stavak (1) Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 proširuje se za slijedeću točku odnosno pokriće: 
f) pada pri polaganju jednog od završnih ispita odnosno razreda odno­sno mature.

Sve ostale odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-1213 ostaju nepromijenjene.

Info 0800 5000 

www.allianz.hr

 

 

Uvjeti putnog osiguranja Uniqa osiguranje d.d.

UVODNE ODREDBE  
Uvjeti putnog osiguranja sastavni su dio ugovora o putnom osiguranju  koje je ugovaratelj osiguranja zaključio s UNIQA osiguranjem d.d.  

Članak 1.  
Pojmovi  
Pojedini pojmovi u ovim Uvjetima imaju sljedeće značenje:  
Osiguratelj -UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333;  
Ugovaratelj osiguranja -fizicka ili pravna osoba koja je s Osigurateljem sklopila ugovor o putnom osiguranju;  
Osiguranik - fizicka osoba na koju se osiguranje odnosi;  
Korisnik osiguranja -osoba kojoj se isplacuje osigurnina, odnosno naknada. U slučaju Osiguranikove smrti, korisnici osiguranja su zakonski nasljednici; za slučaj otkaza putovanja korisnik je osoba koja je platila putovanje; za slučaj invaliditeta i kod osiguranja prtljage korisnik osiguranja je Osiguranik. Ako je maloljetna osoba korisnik osiguranja, isplatu osiguranog iznosa odnosno naknade, Osiguratelj će doznačiti na račun maloljetnog djeteta-korisnika osiguranja; U slučaju osiguranja od odgovornosti Osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim slučajem samo ako treća oštećena osoba zahtijeva njezinu naknadu;  
Treća osoba -osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju, odnosno osoba čija odgovornost nije pokrivena osiguranjem;  
Amaterski sportaši -osobe koje se ne bave sportom kao glavnim zanimanjem iako su registrirani članovi sportske organizacije u kojoj treniraju i za koju se natječu. Eventualne naknade koje primaju ne čine njihov redoviti prihod;  
Profesionalni sportaši -osobe koje se bave sportom kao svojim primarnim zanimanjem i za isto primaju redoviti prihod;  
Rekreativci -osobe koje se sportom bave povremeno i nisu registrirani članovi sportske organizacije;  
Iznos osiguranja -najveći novčani iznos do kojeg je Osiguratelj u obvezi  po jednom štetnom događaju, a mora biti naznačen na polici za svaki osigurani rizik;  
Osigurnina -novčani iznos kojeg Osiguratelj isplaćuje po osiguranom slučaju;  
Premija -iznos koji se placa za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju;  
Osigurani slučaj -događaj prouzročen osiguranim rizikom. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem (osigurani rizik) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili Osiguranika;  
Polica - isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju;  
Ugovor o osiguranju -čine: ponuda, ukoliko se ugovor o osiguranju sklapa temeljem pisane ponude, polica, ovi Uvjeti, posebni uvjeti odnosno klauzule;  
Služba za pomoć UNIQA osiguranja d.d. -kompanija za asistenciju koja je s Osigurateljem sklopila ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg se Osiguranicima pružaju usluge u inozemstvu sukladno pokricima ugovorenih polica osiguranja. 
Za nadzor Osiguratelja nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u Zagrebu.  
Paket aranžman  
1. Kombinacija najmanje dviju različitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja ili odmora ako:  
(a) te usluge kombinira jedan trgovac, između ostalog na zahtjev ili u skladu s izborom putnika, prije nego što je sklopljen jedinstveni ugovor o svim uslugama; ili  
(b) neovisno o tome jesu li sklopljeni zasebni ugovori s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja, ako se te usluge:  
i. kupuju na jednoj prodajnoj točki i ako su odabrane prije nego što  
je putnik pristao platiti;  
ii. nude, prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni;  
iii. oglašavaju ili prodaju pod nazivom „paket aranžman” ili pod sličnim nazivom;  
iv. kombiniraju nakon sklapanja ugovora kojim trgovac putniku daje pravo da bira između različitih vrsta usluga putovanja; ili  
v. kupuju od pojedinačnih trgovaca putem povezanih postupaka online rezerviranja kada trgovac s kojim je sklopljen prvi ugovor dostavlja ime putnika, podatke o plaćanju i adresu e-pošte drugom trgovcu ili trgovcima, a ugovor s drugim trgovcem ili trgovcima sklopljen je najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja.  
2. Kombinacija usluga putovanja kada se najviše jednu vrstu usluga putovanja kombinira s jednom ili više turističkih usluga nije paket aranžman ako zadnje navedene usluge:  
(a) ne cine znatan dio vrijednosti kombinacije, nisu oglašavane kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije; ili  
(b) su odabrane i kupljene tek nakon što je počelo izvršenje usluge putovanja; 
Izvanredne okolnosti su okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, situacija izvan kontrole osiguranika koja se poziva na takvu situaciju i čije se posljedice nisu mogle izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere.  

ZAJEDNIČKE OPĆE ODREDBE  
Članak 2.  
Tko se može osigurati  
1. Slijedom odredaba ovih Uvjeta osigurati se mogu:  
a. Hrvatski državljani i stranci koji imaju reguliran privremen ili stalan boravak u RH;  
b. Stranci koji turistički borave izvan države prebivališta i koji za vrijeme boravka u RH ne obavljaju honorarnu djelatnost. U konkretnom slučaju, osigurateljno pokriće vrijedi isključivo na državnom području RH;  
2. Osiguranje se može sklopiti za osobe navedene u stavku 1. ovoga članka bez obzira na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osim osoba s težim psihičkim ili fizičkim smetnjama i bolestima živčanog sustava te osoba lišenih poslovne sposobnosti.  
3. Osigurati se mogu osobe maksimalne pristupne dobi 80 godina.  
4. Slijedom odredaba ovih Uvjeta osigurati se mogu i hrvatski državljani koji se nalaze na radu u inozemstvu ako nisu obvezno zdravstveno osigurani u stranoj državi u kojoj obavljaju rad. Osiguranje se može ugovoriti samo kao kratkoročno s doplatkom sukladno Tablici zanimanja s uvećanim rizikom iz Cjenika putnog osiguranja.  

Članak 3.  
Područje važenja osiguranja  
1. Osiguranje vrijedi u svim zemljama svijeta i u Republici Hrvatskoj, osim ako nije drugačije ugovoreno.  
2. Za razliku od stavka 1. ovog članka, osigurateljno pokriće za osiguranje privatne odgovornosti ograničeno je na države Europskog kontinenta. Kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osigurateljno pokriće je isključeno u Republici Hrvatskoj za hrvatske državljane i strance koji imaju reguliran privremen ili stalan boravak u RH i u zemlji u kojoj Osiguranik ima obvezno zdravstveno osiguranje. Osigurateljno pokriće za strance koji turistički borave izvan države prebivališta i koji za vrijeme boravka u RH ne obavljaju honorarnu djelatnost vrijedi isključivo na državnom području RH.  

Članak 4.  
Prava iz osiguranja  
1. Prema ovim Uvjetima moguće je ugovoriti:  
• dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj za strance;  
• osiguranje od posljedica nezgode za vrijeme putovanja;  
• osiguranje prtljage;  
• osiguranje otkaza ili prekida putovanja, osiguranje otkaza službenog putovanja;  
• osiguranje kašnjenja leta;  
• osiguranje privatne odgovornosti.  
2. Ugovorena prava iz osiguranja moraju biti navedena u polici i za ista mora biti plaćena premija osiguranja.  
3. Ako za određeni povećani rizik nije sukladno cjeniku Osiguratelja plaćena dodatna premija, prava iz osiguranja se umanjuju u omjeru između plaćene premije i premije koju je ugovaratelj osiguranja trebao platiti.  
4. Ako je jednom policom osigurana grupa Osiguranika, maksimalni iznos obveze Osiguratelja po jednom štetnom dogadaju ukupno za sve Osiguranike navedene na jednoj polici osiguranja iznosi 2.000.000,00 kn.

Članak 5.  
Sklapanje ugovora o osiguranju i njegovo trajanje  
1. Osiguranje otkaza ili prekida putovanja te otkaza službenog putovanja sklapa se u pravilu prilikom ugovaranja putovanja ili kupnje zrakoplovne karte, a moguće ga je ugovoriti najkasnije u roku 7 dana od dana kupnje odnosno plaćanja putne karte (uključivo zrakoplovne), plaćenog smještaja odnosno rezervacije smještaja. Ukoliko se putovanje ili putna karta placa u ratama, dan plaćanja je dan uplate prve rate. Rizik otkaza ili prekida putovanja ne može se ugovoriti ako je preostalo manje od 14 dana do dana pocetka putovanja.  
2. Osiguranje kašnjenja leta sklapa se prilikom, odnosno na dan kupnje avio karte.  
3. Ugovor o osiguranju je sklopljen kad ugovaratelj i Osiguratelj potpišu policu osiguranja, a osigurateljna obveza počinje kada je u cijelosti plaćena premija osiguranja.  
4. Ako se ugovor o osiguranju sklapa temeljem pisane ponude, potpis ugovaratelja osiguranja na ponudi smatra se potpisom na polici.  
5. Osiguranje se može ugovoriti kao kratkoročno osiguranje s trajanjem od 1 do 364 dana ili kao godišnje osiguranje.  
6. U slučaju da je ugovoreno godišnje osiguranje, trajanje osiguranja je isključivo jedna godina unutar koje Osiguranik ima pravo na osiguravajuće pokriće za ugovorena prava iz osiguranja za neograničeni broj putovanja u inozemstvo. U svakom slučaju osiguravajuće pokriće je ograničeno na 5 tjedana (35 dana) po jednom putovanju.  
7. Godišnje osiguranje se produžuje iz godine u godinu ako ga niti jedna ugovorna strana ne otkaže i uz uvjet da je do početka naredne godine osiguranja plaćena premija. Svaka ugovorna strana može otkazati godišnji ugovor o putnom osiguranju obavještavajući pisanim putem drugu ugovornu stranu najkasnije 30 dana prije isteka tekuće osigurateljne godine.  
8. Osiguranje u svakom slučaju prestaje ako nastupi smrt Osiguranika ili 100% trajni invaliditet te ukoliko Osiguranik postane duševno bolestan ili potpuno lišen poslovne sposobnosti.  

Članak 6.  
Početak i kraj osiguranja  
1. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj za strance 
Osiguravajuća zaštita počinje u 00:00 sati onoga dana koji je naveden u polici kao početak osiguranja, ali ne prije nego što Osiguranik prijeđe državnu granicu na putu u inozemstvo (granicu države prijavljenog prebivališta / stalnog boravišta), uz uvjet da je do tada plaćena premija osiguranja, i prestaje nakon što Osiguranik prijeđe državnu granicu na povratku u državu prijavljenog prebivališta / stalnog boravišta, a najkasnije u 24:00 sata onoga dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja. U slučaju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj za strance, troškovi koji nastanu nakon ugovorenog razdoblja osiguranja pokrivaju se u okvirima ugovorenog iznosa osiguranja najduže u periodu od 4 (četiri) tjedna po isteku ugovorenog perioda osiguranja, ali samo ako je dokazano da povratak iz inozemstva (Republike Hrvatske za strance) zbog zdravstvenih razloga nije moguć.  
2. Osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje prtljage i osiguranje od privatne odgovornosti  
Osiguravajuća zaštita počinje u 00:00 sati onoga dana koji je naveden u polici kao početak osiguranja, ali ne prije nego što putovanje započne (ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja) i prestaje nakon što završi putovanje, a najkasnije u 24:00 sata onoga dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.  
3. Osiguranje otkaza putovanja ili prekida putovanja, osiguranje otkaza službenog putovanja i osiguranje kašnjenja leta  
Osiguravajuća zaštita počinje u 00:00 sata onoga dana koji je u polici naznačen kao datum sklapanja ugovora o osiguranju (ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja), a prestaje u 24:00 sata onoga dana u kojem ističe polovina predviđenog trajanja putovanja Osiguranika. U slucaju osiguranja otkaza ili prekida putovanja u privatnom aranžmanu i slučaju osiguranja otkaza službenog putovanja, Osigurateljeva obveza za osiguranje započinje u 24:00 sata dana u kojem je kupljena vozna karta, odnosno uplaćena hotelska ili slična rezervacija, a prestaje u 24:00 sata dana u kojem ističe 50% predviđenog trajanja putovanja Osiguranika, ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja. U slučaju kašnjenja leta, osigurateljna zaštita počinje u 24:00 sata dana u kojem je kupljena zrakoplovna karta, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, ako je do tada u cijelosti plaćena premija osiguranja.  

4. Ako putnik u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na izvršenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište, iskoristi svoje pravo raskida ugovora o putovanju paket aranžmana prije početka putovanja, ugovor o osiguranju se raskida uz povrat premije. U ovom slučaju će puni povrat svih plaćanja za paket aranžman izvršiti turistička agencija koja ih je primila, a osiguranik nema pravo na dodatnu odštetu.  

I. OPĆE ODREDBE

Članak 7.  
Prijava osiguranog slučaja i dokazi koji se dostavljaju Osiguratelju  
1. Osigurani slučaj putnog zdravstvenog osiguranja prijavljuje se telefonom službi za pomoć UNIQA osiguranja, a za ostale vrste pokrića putem prijave na www.uniqa.hr, ili pisanim putem na e-mail prijava.stete@uniqa.hr ili adresu sjedišta Osiguratelja u Zagrebu.  
2. Osiguratelj može zatražiti prijevod računa i prateće medicinske dokumentacije. Troškovi prijevoda bit će odbijeni od iznosa štete.  
3. Osiguratelj je prema svom slobodnom uvjerenju ovlašten potraživati sve relevantne dokaze vezane uz svaki pojedini osigurani slučaj, a koji su prema okolnostima pojedinog slučaja neophodni za utvrđivanje Osigurateljeve obveze i njezine visine.  

Članak 8.  
Plaćanje premije osiguranja  
1. Premija osiguranja mora biti uplaćena prije početka putovanja jednokratno, osim ako nije drugačije ugovoreno.  
2. Ako se premija plaća putem pošte, banke ili druge ustanove za platni promet, smatrat će se da je premija plaćena s danom kad je takva ustanova primila nalog za plaćanje premije.  
3. Ako je ugovoreno obročno plaćanje premije, u slučaju nastupa osiguranog slučaja, svi neplaćeni obroci premije dospijevaju na naplatu i Osiguratelj ih je ovlašten odbiti od iznosa naknade štete.  

Članak 9.  
Plaćanje osigurnine  
1. Kad se dogodi osigurani slučaj, Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana, računajući otkad je Osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio.  
2. Ali ako je za utvrđivanje postojanja Osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.  
3. Ako iznos Osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u rokovima određenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, Osiguratelj je dužan bez odgađanja isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.  
4. Ako je osigurani iznos ugovoren u stranoj valuti, osigurnina se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.  
5. Ako su troškovi pokriveni drugim dobrovoljnim ili obveznim osiguranjem, onda se naknade prvotno isplaćuju iz tog osiguranja.  
6. Ako je putovanje plaćeno kreditom (u ratama) Osiguratelj će isplatiti naknadu štete otkaza putovanja prema rokovima i iznosima stvarno plaćenog učešća ili pojedinog obroka.  
7. Osiguranici ovlašćuju Osiguratelja da prikupi sve potrebne dokaze i podatke od trećih osoba, odnosno pružatelja medicinskih i ostalih usluga (ako je potrebno), potrebnih za utvrđivanje obveze Osiguratelja. Osiguranici time treće osobe razrješuju obveze šutnje.  
8. Na zahtjev Osiguratelja Osiguranik se obvezuje podvrgnuti liječničkom pregledu od strane liječnika po izboru Osiguratelja. Trošak pregleda u tom slučaju snosi Osiguratelj.  

Članak 10.  
Isključenje obveze Osiguratelja  
Ako nije drukčije ugovoreno, Osiguratelj nije dužan nadoknaditi:  
-štete prouzročene ratom, građanskim ratom, revolucijom, ustankom, nemirima koji nastanu iz takvih događaja, ratnim oružjima, zarobljavanjima, zapljenama, ograničenjima ili zadržavanjima i posljedicama tih događaja ili pokušajima da se izvrše sabotažom, detonacijom eksploziva, ako osoba koja to radi djeluje zlonamjerno ili iz političkih pobuda, građanskim nemirima, nasiljima ili drugim sličnim događajima;  
-štete nastale konfiskacijom, rekvizicijom ili ostalim sličnim mjerama koje provodi ili namjerava provesti neka vlast ili druga slična organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast;  
-štete nastale uslijed prekida, obustave rada ili štrajka Osiguranika, te uslijed kršenja patentnih i licencnih prava;  
-štete uslijed novčane kazne (globe) koju je dužan platiti Osiguranik;  
-štete koje su izravno ili neizravno prouzročene činom terorizma ili su s tim u svezi. U smislu ovih Uvjeta, teroristički čin je svako djelo uporabe sile i/ili prijetnje bilo koje vrste koje učine pojedinci ili skupina(e) ljudi radi postizanja političkih, religijskih, etničkih, ideologijskih ili sličnih ciljeva koji izazivaju strah ili paniku u pučanstvu ili dijelu pučanstva, uključujući (ali ne nužno) i nakanu da na taj način utječu na vladu i/ili državne institucije, bez obzira na to da li te osobe(a) ili skupine(a) djeluju same ili u ime ili u svezi s bilo kojom organizacijom(ama) ili vladom(ama) ili ne;  
-štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale:  
• djelovanjem ili uslijed prisutnosti prirodnih i elementarnih nepogoda;  
• ionizirajućim zračenjem ili onečišćenjem radioaktivnim tvarima iz nuklearnog goriva ili otpada ili onečišćenjem zbog izgaranja nuklearnog goriva;  
• radioaktivnim, otrovnim ili drugim opasnim i ugrožavajućim svojstvima nuklearnog postrojenja, reaktora ili drugog nuklearnog sistema ili nuklearne komponente istih; 
• zbog oružja ili naprava čija razorna snaga potječe od atomske ili nuklearne fizije i/ili fuzije ili drugih sličnih reakcija ili radioaktivnih tvari;  
• zbog radioaktivnog, otrovnog, eksplozivnog ili bilo kojeg drugog opasnog svojstava radioaktivnih tvari.  
-štete prouzročene potresom;  
-štete koja na bilo koji način proizlazi ili je posljedica izvršenja ili pokušaja izvršenja kaznenog djela ili prekršaja, izvršenog ili pokušanog od strane ugovaratelja osiguranja / Osiguranika / radnika Osiguranika, tako i štete nastale pri bijegu poslije takve radnje; u takvim slučajevima, za osnovanost odluke Osiguratelja o nepriznavanju obveze za naknadu štete nije mjerodavno da li su navedene osobe pravomoćnom odlukom oglašene krivim za kazneno djelo ili prekršaj koji im se stavlja na teret;  
-štete koje proizlaze iz povrede prava na ugled, dobar glas, čast, dostojanstvo, slobodu privređivanja i sl.;  
-upravljanja letjelicama svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave koja daje ovlaštenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom letjelice, plovnog objekta, motornog i drugog vozila; Osiguranik pri upravljanju, plovilima, motornim i drugim vozilima mora imati odgovarajuću vozačku dozvolu (propisanu službenu ispravu koja daje ovlast vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom zračnog uređaja, plovila, motornog i drugog vozila). To vrijedi i za vozila koja se ne kreću na javnim prometnicama. Smatra se da Osiguranik posjeduje odgovarajuću vozačku dozvolu (propisanu službenu ispravu) kad radi pripreme i polaganja ispita za dobivanje službene isprave vozi uz neposredan nadzor službeno ovlaštenog stručnog instruktora;  
-pokušaja ili izvršenja samoubojstva Osiguranika;  
-događaja koji je namjerno prouzročio ugovaratelj, Osiguranik ili korisnik osiguranja;  
-štete nastale uslijed poremećaja svijesti ili zbog djelovanja alkohola i/ili narkotičkih sredstava na Osiguranika, bez obzira na bilo kakvu odgovornost treće osobe za nastanak osiguranog slučaja. Smatra se da je osigurani slučaj nastao zbog djelovanja alkohola ako je u vrijeme nastanka osiguranog slučaja utvrđena koncentracija alkohola u krvi bila viša od 0,50 g/kg pri upravljanju prometnim sredstvom, a u ostalim slučajevima više od 0,80 g/kg. Smatra se da je Osiguranik pod utjecajem alkohola ako se nakon prometne nesreće odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti, kao i ako se udalji s mjesta prometne nesrece prije dolaska policije, odnosno ukoliko nije pozvao policiju niti obavijestio najbližu policijsku postaju o prometnoj nesreći ili ako na drugi način izbjegne alkotestiranje.  

Članak 11.  
Rješavanje sporova  
1. Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju prvenstveno će nastojati sve svoje eventualne sporove s Osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o osiguranju, riješiti sporazumno, u mirnom postupku kod Osiguratelja. Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju može podnijeti pritužbu na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju zbog postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koje za društvo za osiguranje obavlja poslove zastupanja u osiguranju, odluke društva za osiguranje u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju, postupanja društva za osiguranje u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.  
Pritužba se podnosi:  
a) usmeno na zapisnik:  
-u sjedištu UNIQA osiguranja d.d.  
b) pisanim podneskom:  
-na adresu sjedišta UNIQA osiguranja d.d.  
-putem faxa na broj 01 / 6324 250 ili  
-e-mailom na adresu info@uniqa.hr.  
Pritužba treba sadržavati:  
a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,  
b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,  
c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,  
d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,  
e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.  
Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe UNIQA osiguranje d.d. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji ureduju zaštitu osobnih podataka.  
Na zahtjev podnositelja pritužbe društvo za osiguranje će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.  
2. Za slučaj spora između ugovaratelja osiguranja/Osiguranika i Osiguratelja, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.  

Članak 12.  
Ugovorne stranke suglasno ugovaraju primjenu prava Republike Hrvatske, sukladno Uredbi /EC/ broj 593/ 2008. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze  (RIM I). 
Mjesto izvršenja je sjedište društva UNIQA u Zagrebu.  

II. POSEBNE ODREDBE  
Poglavlje A  
1. DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU I U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA STRANCE  

Članak 13.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
Osiguravajuća zaštita obuhvaća hitnu medicinsku pomoć koja je nastala kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode Osiguranika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj za strance. Osiguranjem osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj za strance osiguravaju se:  
1. Troškovi nužnog liječničkog tretmana i nužnih lijekova koje je propisao liječnik  
Osiguravajuće pokriće obuhvaća troškove nužnog liječničkog tretmana tijekom putovanja u inozemstvu uzrokovanog bolešću ili nezgodom, uključujući i troškove nužnih, od liječnika propisanih lijekova.  
Pod nužnim liječnićkim tretmanom smatra se:  
a) ambulantno liječenje u mjestu gdje boravi Osiguranik;  
b) kliničko liječenje u bolnici u mjestu gdje boravi Osiguranik ili u najbližoj pogodnoj bolnici. Priznaje se liječenje znanstveno priznatim i klinički testiranim metodama u ustanovi koja je opće priznata kao bolnica;  
c) operacija, uključujući sve troškove koji se odnose na operaciju;  
d) radiološka dijagnostika;  
e) laboratorijska dijagnostika.  
U osiguravajuće pokriće uključeno je i liječenje zubi koje služi oslobađanju akutne boli do visine troškova od 150 EUR-a.  
2. Troškovi medicinski nužnog prijevoza Osiguranika u najbližu odgovarajuću bolnicu odnosno ambulantu  
Osiguravajuće pokriće obuhvaća transport Osiguranika oboljelog ili ozlijeđenog, s mjesta nezgode, odnosno mjesta trenutnog boravka do najbliže adekvatne bolnice ili ambulante. Medicinski nužan prijevoz mora biti preporučen od strane liječnika, odnosno uvjetovan zdravstvenim stanjem Osiguranika.  
3. Troškovi spašavanja  
Osiguravajuće pokriće obuhvaća troškove spašavanja u cijelom svijetu osim u zemlji u kojoj Osiguranik ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje do iznosa utvrđenog cjenikom ovisno o ugovorenom iznosu osiguranja.  
Visina naknade troškova po jednom štetnom dogadaju ovisi o ugovorenom iznosu osiguranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja naznačenog na pripadajućoj polici. Ovi troškovi pokriveni su do limita:  
a) 3.000 EUR ako je iznos osiguranja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 10.000 EUR  
b) 5.000 EUR ako je iznos osiguranja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 30.000 EUR  
c) 7.300 EUR ako je iznos osiguranja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 50.000 EUR  
4. Troškovi medicinski propisanog prijevoza Osiguranika u zemlju prebivališta (repatrijacija)  
Ako zdravstveno stanje zahtijeva repatrijaciju, organizira se repatrijacija Osiguranika od mjesta boravka do prebivališta Osiguranika ili do bolnice u domicilnoj zemlji koju odabere medicinsko osoblje Osiguratelja i po potrebi uz pratnju medicinske ekipe. Dodatni troškovi prijevoza osobe u pratnji biti će pokriveni ako medicinsko osoblje smatra da je takva pratnja nužna. Isključivo liječnici Osiguratelja mogu odlučiti o preporučljivosti i sredstvu repatrijacije. Ako liječnici smatraju Osiguranikovu repatrijaciju mogućom, a Osiguranik ju odbije, usluge Osiguratelja će se trenutno obustaviti, osobito glede medicinskih ili bolničkih troškova budućeg povratka Osiguranika u domicilnu zemlju.  
Ukupni navedeni troškovi pokriveni su do limita od 50% iznosa osiguranja za putno zdravstveno osiguranje upisanog na polici osiguranja. Ukoliko prijevoz Osiguranika nije organiziran od strane službe za pomoć UNIQA osiguranja d.d., nadoknađuju se troškovi do najviše 1.800 EUR-a.  
5. Troškovi prijevoza u slučaju smrti Osiguranika  
Osiguravajuće pokriće obuhvaća putne troškove standardnog prijevoza posmrtnih ostataka Osiguranika u posljednje mjesto stanovanja Osiguranika. Ukoliko prijevoz posmrtnih ostataka Osiguranika nije organiziran od strane službe za pomoć UNIQA osiguranja d.d., nadoknađuju se troškovi do najviše 1.800 EUR-a.  

Članak 14.  
Što nije obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
Osim slučajeva navedenih u članku 10. osiguranjem nisu obuhvaćeni niti troškovi (Članak 13. stavak 1. do 5.) uzrokovani:  
1. liječenjem koje je započelo prije sklapanja osiguranja;  
2. liječenjem kroničnih bolesti, njihovih posljedica i posljedica nezgoda koje su postojale ili su bile poznate ili su morale biti poznate u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno početka osiguranja čak i ako nisu bile liječene, kao i za posljedice bolesti koje su liječene u posljednjih šest mjeseci prije početka osiguranja, osim u slučaju akutnih napada kada je liječnička pomoć pružena radi spašavanja života Osiguranika ili oslobađanja akutne boli;  
3. liječenjem koje je svrha puta u inozemstvo;  
4. liječenjem ili njegom koja nije posljedica hitne medicinske intervencije;  
5. liječenjem zubi koje ne služi oslobađanju akutne boli;  
6. prekidom trudnoće te pregledima u tijeku trudnoće i porođajem, osim preuranjenih poroda – najmanje dva mjeseca prije termina;  
7. umjetnom oplodnjom ili nekim drugim liječenjem od steriliteta te troškovi kontracepcije;  
8. spolno prenosivim bolestima, AIDS;  
9. liječenjem raka, osim troškova nastalih u svezi poduzimanja hitnih mjera za spašavanje života Osiguranika ili oslobađanja akutne boli;  
10. kozmetičkim tretmanima, kurama, rehabilitacijom (kao npr.: troškovi nastali u svezi oporavka u toplicama, sanatoriju, domu za rekonvalescenciju ili sličnim ustanovama) i fizikalnom terapijom;  
11. liječenjima psihičkih i depresivnih bolesti, psihoanalitičkim ili psihoterapeutskim tretmanima, i za bilo koje troškove u svezi mentalnih, psihijatrijskih ili psihosomatskih poremećaja;  
12. termalnim liječenjem, radioterapijom, fototerapijom, helioterapijom, estetskim zahvatima;  
13. preventivnim cijepljenjem;  
14. liječenjima bolesti i posljedica nezgoda uzrokovanih sudjelovanjem u okladama ili tučnjavama;  
15. liječenjima bolesti i posljedica nezgoda nastalih kao posljedica epidemija, zagađenja ili prirodnih katastrofa koje su bile poznate prije polaska na put;  
16. liječenjima bolesti i posljedica nezgoda nastalih korištenjem zrakoplova, raznih letjelica, osim ako se Osiguranik prevozi zrakoplovom ili letjelicom kao putnik;  
17. liječenjima bolesti i posljedica nezgoda nastalih profesionalnim ili amaterskim bavljenjem: ronjenjem, alpinizmom, padobranstvom, motociklizmom, automobilizmom ili bilo kojim drugim motoriziranim vozilom;  
18. liječenjima posljedica nezgoda uzrokovanih profesionalnim ili amaterskim bavljenjem sportom, a posebno: skijaškim natjecanjima, skijaškim skokovima, bobom, ski-bobom, skeletonom, jahanjem i dr., na javnim sportskim natjecanjima i treninzima osim ako sportski rizici nisu posebno ugovoreni i za njih plaćena dodatna premija osiguranja; 
19. liječenje ili njega koju pruža liječnik koji je član obitelji;  
20. nabavkom proteza, umjetnih udova ili opreme.  
UNIQA osiguranje d.d. nije u obvezi pokriti troškove iznad razumnih i uobičajenih troškova za istu vrstu medicinske usluge u mjestu u kojem se  usluga pruža.  

Članak 15.  
Kad nastupi osigurani slučaj  
1. U slučaju nastupa osiguranog slučaja Osiguranik treba nazvati službu za pomoć UNIQA osiguranja d.d. na broj telefona naveden na polici osiguranja i dati sljedeće podatke:  
• ime i prezime;  
• datum rođenja;  
• broj police;  
• kada je započelo putovanje u inozemstvu i trajanje putovanja;  
• točno mjesto na kojem se nalazi Osiguranik u trenutku nastupa osiguranog slučaja i telefonski broj za povratni kontakt;  
• kratak opis događaja i kratak opis zahtijevanog.  
2. Ako se Osiguranik nije pridržavao uputa iz stavka 1. ovog članka, dužan je u roku utvrđenom u stavku 3. ovog članka obavijestiti Osiguratelja o nastupu osiguranog slučaja.  
3. U svakom slučaju, Osiguranik je dužan u roku 3 (tri) radna dana, od kada je saznao za nastupanje osiguranog slučaja, obavijestiti Osiguratelja o istome te mu, bez odlaganja, a najkasnije u roku mjesec dana nakon završetka putovanja, dostaviti u izvorniku sve dokaze koje posjeduje u svezi s trajanjem putovanja i dokaze potrebne za utvrđenje osnovanosti i visine obveze i to:  
• Prijavu, policu, dokaze o okolnostima nastanka osiguranog slučaja, originalne račune i druge dokaze o plaćanju troškova, otpusna pisma, mišljenja i drugu medicinsku i ostalu dokumentaciju koju su izdali liječnici, odnosno zdravstvene ustanove, a ovisno o okolnostima svakog pojedinog osiguranog slučaja.  
• Originalni računi koje izdaje liječnik moraju sadržavati sljedeće podatke o Osiguraniku: ime i prezime, datum rođenja, OIB, dijagnozu (naziv bolesti na latinskom jeziku, a ukoliko se radi o stomatološkom tretmanu, potrebno je navesti podatak o liječenom zubu i tretmanu), usluge liječenja, trajanje liječenja te potvrdu o uplati.  
• Kod medicinski nužnog prijevoza u najbližu odgovarajuću bolnicu, odnosno ambulantu kao i kod medicinski propisanog prijevoza Osiguranika u zemlju, računi moraju biti potkrijepljeni medicinskim izvješćem koje potvrđuje nužnost prijevoza.  

Članak 16.  
1. Služba za pomoć UNIQA osiguranja d.d. dežurna je 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Pozivi se preuzimaju na hrvatskom jeziku ili na drugim jezicima koji su na raspolaganju.  
2. Osiguratelj i služba za pomoc UNIQA osiguranja d.d. nisu odgovorni za kašnjenje, smanjenje ili ograničenje pružanja usluge kao i potpune nemogućnosti pružanja ugovorene usluge u bilo kojoj zemlji u slučaju pobuna, nereda, ustanka, štrajkova, eksplozija, demonstracija, onemogućavanja u slobodnom prometu, sabotaža, terorizma, građanskog ili međunarodnog rata, nuklearnih nesreća, posljedica djelovanja radioaktivnosti, prirodnih nesreća i u drugim sličnim slučajevima više sile koji onemogućuju provođenje ugovorene usluge.  

Poglavlje B  
2. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NEZGODE  

Članak 17.  
Nesretni slučaj (nezgoda)  
Nesretnim slučajem (nezgodom) u smislu ovih Uvjeta smatra se svaki iznenadan i o volji Osiguranika nezavisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo Osiguranika, ima za posljedicu potpuni ili djelomični invaliditet ili smrt Osiguranika.  
1. Nezgodom se smatraju također i sljedeći događaji koji ne ovise o volji Osiguranika:  
• Gaženje;  
• Sudar;  
• Udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar groma ili električne struje;  
• Pad, pokliznuće, survavanje;  
• Ranjavanje oružjem;  
• Ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest;  
• Davljenje i utapanje;  
• Opekotine izazvane vatrom ili elektricitetom, vrucim predmetom, tekućinama ili parom, kiselinama, lužinama i sl.;  
• Udisanje plinova ili para, prodiranje otrova, kiselina ili lužina u organizam, osim ukoliko su ti utjecaji uslijedili postupno ili ako je riječ o profesionalnoj bolesti;  
• Trovanje kemijskim sredstvima iz Osiguranikovog neznanja, osim profesionalnih bolesti;  
• Gušenje ili ugušenje zbog zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.);  
• Istegnuće mišica, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju koji nastane zbog naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim vanjskim događajima, ako je to nakon ozljede utvrđeno od odgovarajućeg liječnika specijalista;  
• Infekcije ozljede uzrokovane nezgodom;  
• Djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je Osiguranik bio izložen neposredno zbog jednog nesretnog slučaja nastalog prije toga, ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen radi spašavanja ljudskog života;  
• Djelovanje rendgenskih ili radioaktivnih zraka, ako nastupe naglo ili iznenada, osim profesionalnih bolesti.  
Osiguranje se proteže i na nezgodu koju Osiguranik doživi kao putnik neke motorne letjelice (zrakoplova i slično) koja ima dozvolu za prijevoz putnika, s iznimkom motornih jedrilica i superlakih letjelica.  
Putnikom u zračnom prometu smatra se osoba koja nije član posade, ne obavlja funkciju vezanu uz pogon zrakoplova te kojoj zrakoplov ne služi za obavljanje profesionalne djelatnosti.  
2. Ne smatraju se nezgodom u smislu ovih uvjeta:  
• Zarazne, profesionalne i ostale bolesti ni posljedice psihičkih utjecaja;  
• Trbušne kile, kile na pupku, vodene i ostale kile, osim onih kila koje nastaju zbog izravnog oštećenja trbušne stjenke pod neposrednim djelovanjem vanjske mehanici sile na trbušnu stjenku ako je nakon ozljede utvrđena traumatska kila kod koje je klinički uz nju utvrđena ozljeda mekih dijelova trbušne stjenke u tom području;  
• Infekcije i bolesti koje nastanu zbog raznih alergija, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina tvrde kože;  
• Anafilaktički šok, osim ako nastupi pri liječenju zbog nastale nezgode;  
• Hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbagija, diskopatija, sakralgija, kokciodnija, ishialgija, miofascitis, fibrozitis, fascitis i sve patoanatomske promjene slabinsko-križne regije označene analognim terminima;  
• Odlijepljene mrežnice (ablatio retnae) prethodno bolesnog ili degenerativno promijenjenog oka, a iznimno se priznaje odlijepljene mrežnice prethodno zdravog oka, ako postoje znakovi izravne vanjske ozljede očne jabučice utvrđene u zdravstvenoj ustanovi;  
• Posljedice koje nastanu zbog delirium tremensa i djelovanja droga;  
• Posljedice medicinskih, posebice operativnih zahvata, koji se poduzimaju radi liječenja ili preventive radi sprečavanja bolesti, osim ako su te posljedice nastupile zbog dokazane pogreške medicinskog osoblja (vitium artis);  
• Patološke promjene kostiju i patološke epifiziolize;  
• Sustavne neuromuskularne bolesti i endokrine bolesti;  
• Psihički poremećaji.  

Članak 18.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
Osiguranjem putnika od posljedica nezgode osigurava se:  
I. Trajni invaliditet  
1. Trajni invaliditet kao posljedica nesretnog slučaja (nezgode) je trajni potpuni ili djelomični gubitak dijela tijela ili organa ili njihove funkcije, a koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.  
2. Ako se unutar jedne godine, od dana nezgode, utvrdi trajna invalidnost kao posljedica nezgode, tada se iz ugovorenog iznosa osiguranja, ovisno o stupnju invalidnosti, isplaćuje odgovarajući iznos.  
3. Postotak invaliditeta određuje Osiguratelj prema Tablici za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) koja je sastavni dio Ugovora o osiguranju (u daljnjem tekstu: Tablica invaliditeta). Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje Osiguranika (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.  II. Smrt uslijed nezgode  
1. Ako je zbog nesretnog slučaja (nezgode) nastupila Osiguranikova smrt, isplaćuje se ugovoreni iznos osiguranja.  
2. Naknada u slucaju smrti umanjuje se za vec utvrdenu naknadu za trajni invaliditet, odnosno eventualnu raniju isplatu za trajni invaliditet uslijed istog nesretnog slučaja (nezgode) ako je smrt nastupila unutar godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). Osiguratelj ne može tražiti povrat preplaćene naknade za trajni invaliditet.  
3. Za osobe mlade od 14 godina u okviru osigurnine nadoknađuju se samo stvarni i realni troškovi pogreba maksimalno do visine iznosa osiguranja.  

Članak 19.  
Isključenje obveze Osiguratelja  
Osim slučajeva navedenih u članku 10. osiguranjem nisu obuhvaćene niti nezgode nastale:  
1. pri upravljanju i vožnji zrakoplovom i letjelicama svih vrsta, osim u svojstvu putnika u javnom prijevozu, kao i sportski skokovi padobranom, zračno jedriličarstvo, letenje zmajem, letenje paraglajding, vožnja balonom;  
2. prilikom bavljenja sljedećim sportovima: automobilizam, motociklizam (motociklizam, mopedizam), utrke motornih čamaca, skijanje na vodi-postizanje najveće brzine, zračni sportovi (padobranstvo, paragliding, zmajarstvo...).  
3. prigodom sudjelovanja na automobilskim, karting i motociklističkim natjecanjima (uključujući probne vožnje i relije) i na pripadajućim treninzima;  
4. pri obavljanju sljedećih zanimanja:  
-piloti, stjuardese, stjuardi, vojna služba (osim administrativno, pravno, financijsko i slično osoblje);  
5. zbog detonacije eksploziva, mina, torpeda, bomba ili pirotehničkih sredstava;  
6. uslijed srčanog udara (infarkta) ili moždane kapi koje je Osiguranik pretrpio; srčani udar ni u kom se slučaju ne smatra posljedicom nezgode;  
7. uslijed tjelesnih ozljeda u vrijeme liječenja, odnosno zahvata koje je Osiguranik sam poduzeo ili ih je dao poduzeti, osim ako je osigurani slučaj bio povod;  
8. zbog aktivnog sudjelovanja u fizičkom obračunavanju (tučnjavi), osim u dokazanom slučaju samoobrane.  

Članak 20.  
1. Obveze Osiguranika nakon nastupa osiguranog slucaja:  
1.1. Nakon nezgode Osiguranik se mora bez odlaganja prijaviti liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.  
1.2. Osiguratelj ima pravo liječničkog pregleda umrlog Osiguranika te pravo obdukcije, ako je neophodno, i ekshumacije.  
1.3. Troškovi lijecnickog pregleda, izvješca (pocetno, zakljucno lijecnicko izvješće, ponovni liječnički pregled i nalaz specijaliste) i drugi troškovi koji se odnose na dokazivanje okolnosti nastanka nezgode i prava iz ugovora terete podnositelja zahtjeva.  
1.4. Osiguratelj je ovlašten i ima pravo od Osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika, zdravstvene ustanove ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe tražiti naknadna objašnjenja i dokaze, te na svoj trošak poduzimati radnje u svrhu liječničkog pregleda Osiguranika od svojih liječnika ili liječničkih komisija, da bi se utvrdile važne okolnosti o prijavljenom nesretnom slučaju. Na zahtjev Osiguratelja, Osiguranik se mora podvrći pregledu kod liječnika kojeg odredi Osiguratelj. 
2. Osiguranik / korisnik je dužan u roku 3 (tri) radna dana, od kada je saznao za nastupanje osiguranog slučaja, obavijestiti Osiguratelja o istome te mu, bez odlaganja, a najkasnije u roku mjesec dana nakon završetka putovanja, dostaviti u originalu sve dokaze koje posjeduje u svezi s trajanjem putovanja i dokaze potrebne za utvrđenje osnovanosti i visine obveze i to:  
• Ako je zbog nezgode Osiguranik umro, korisnik je dužan podnijeti prijavu, policu i dokaz da je smrt Osiguranika nastupila kao posljedica nezgode, dokaze o uzrocima smrti, zapisnik o očevidu, rješenja o nasljeđivanju, odnosno dokaz o svojem pravu na osigurninu.  
• Ako je nezgoda imala za posljedicu invaliditet, Osiguranik je dužan podnijeti: prijavu, policu, dokaz o okolnostima nastanka nezgode, medicinsku dokumentaciju o liječenju od posljedica nezgode (uz RTG snimke) i medicinsku dokumentaciju s utvrđenim posljedicama radi utvrđivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta.  
• Osim prije navedenog, u oba slučaja Osiguratelju u prijavi treba dati sva potrebna izvješća i podatke, posebice o mjestu i vremenu kada je osigurani slučaj nastao kao i da su nastupile okolnosti zbog kojih je Osiguratelj u obvezi isplatiti osigurninu i u kojoj visini, potpuni opis događaja, ime liječnika koji ga je pregledao i uputio na liječenje ili koji ga liječi, liječnički nalaz o vrsti i težini ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama te podatke o manama, nedostacima i bolestima koje je Osiguranik imao prije nastanka nezgode.  
• Presliku putovnice ili druge dokaze o stvarnom početku i kraju putovanja (trajanju putovanja).  
3. Ako Osiguranik ili korisnik ne postupi prema odredbama ovog članka te zbog takva postupanja pridonese nastanku invaliditeta ili tome da invaliditet bude veći nego što bi inače bio, ima pravo samo na razmjeran dio naknade.  

Poglavlje C  
3. OSIGURANJE PRTLJAGE  

Članak 21.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
1. Osigurana je cjelokupna prtljaga Osiguranika.  
2. Prtljagom se u smislu ovih Uvjeta smatraju sve stvari za osobnu uporabu na putovanju, uključujući poklone i suvenire s putovanja odnosno stvari koje je Osiguranik predao na čuvanje prijevozniku, tvrtki za pružanje usluga smještaja ili koje se nalaze u spremištu za čuvanje prtljage uz odgovarajuće dokumente – potvrdu za prtljagu povjerenu na čuvanje, prijevoz ili smještaj. 
3. Osiguranjem je pokriven gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage za vrijeme puta (u odlasku i dolasku), kao i za vrijeme boravka u odredištu putovanja zbog:  
a) prometne nesreće  
b) prirodnih nepogoda (požara, potresa, poplave, oluje, tuce, udara groma)  
c) eksplozije  
d) provalne krađe, razbojništva  
e) izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.  
4. Osiguratelj će isplatiti osigurninu za nabavku zamjenske prtljage (npr. toaletni pribor, nužnu zamjensku odjeću i sl.) do najviše 250 EUR-a temeljem dostave originala računa za nabavu istih, a u slučaju da prtljaga predana na prijevoz ne stigne na odredište putovanja isti dan kada i Osiguranik zbog zakašnjenja u prijevozu. Isključuje se odšteta za nabavku zamjenske prtljage pri povratku u mjesto prebivališta ili stalnog boravišta.  

Članak 22.  
Ograničenja i isključenja obveze Osiguratelja  
1. Ograničenja  
1.1. Nakit, satovi, krzno, oružje, tehnički aparati i uređaji svake vrste s pripadajućom opremom (npr. dalekozori, foto-aparati, kamere, mobiteli, prijenosna računala, tableti i sl.) osigurani su samo do 1/3 ugovorenog iznosa osiguranja i to samo ako se nose sa sobom. Ako se nalaze u predanoj prtljazi navedeni predmeti nisu ni u kojem slučaju osigurani.  
1.2. Bicikli, kajaci, sportski čamci na sklapanje i gumeni čamci, kao i drugi sportski rekviziti s pripadajućom opremom uključeni su u osiguravajuće pokriće, ali ne i za vrijeme uporabe (čamci koji su napuhani ili sklopljeni smatraju se spremnima za uporabu).  
1.3.Prtljaga u motornom vozilu osigurana je od provalne krađe iz motornog vozila bez nadzora, samo ako se prtljaga nalazi u prostoru za prtljagu koji je zaključan i zaštićen metalom ili staklom te ako su uključeni svi postojeći sigurnosni uređaji.  
1.4. Prtljaga ostavljena u vozilu mora se čuvati u posebnom prostoru za prtljagu ili u zaključanom tvorničkom krovnom nosaču opreme.  
1.5. Osigurateljna zaštita vrijedi kada je motorno vozilo propisno zatvoreno (s uključenim sigurnosnim uređajima) kako je to navedeno u točki 1.3. ovoga članka i parkirano u hotelskoj ili javnoj garaži, na hotelskom parkiralištu ili parkiralištu pod nadzorom, ili ako je bez nadzora parkirano na javnim prometnim površinama.  
1.6. Osigurateljna zaštita od provalne krađe iz motornog vozila postoji u vremenu od 06:00 do 21:00 sati po mjesnom vremenu osim ukoliko je vozilo smješteno u čuvanoj garaži ili parkiralištu s naplatom kada osiguranje postoji 24 sata.  
1.7. Prtljaga u plovilu osigurana je od provalne krađe samo ako se prtljaga nalazi u prostoru za prtljagu koji je zaključan, a prtljaga mora biti smještena tako da nije vidljiva izvana. Osiguravajuća zaštita vrijedi samo od 06:00 do 21:00 sati po mjesnom vremenu.  
2. Osim slučajeva navedenih u članku 10. određuju se i slijedeća isključenja:  
Nisu osigurani  
• novac, kreditne kartice, vrijednosni papiri, putne karte, isprave i dokumenti svih vrsta (npr. putovnica, vozačka dozvola i sl.) osim troškova ponovnog izdanja osobnih isprava;  
• predmeti koji imaju umjetničku ili sakupljačku vrijednost;  
• životinje;  
• lijekovi, naočale, kontaktne lece, kao i sve vrste proteza;  
• alati, aparati, uređaji i glazbeni instrumenti namijenjeni obavljanju djelatnosti;  
• pribori, alati, rezervni dijelovi i posebna oprema za motorna vozila s pripadajućim priborom;  
• motorna vozila, prikolice, letjelice i plovila (osim bicikla, čamaca na sklapanje i gumenih čamaca čija vrijednost ne prelazi 1.400 EUR-a);  
• predmeti na ili u nezaključanim vozilima ili plovilima te torbe na motociklima ili njihov sadržaj ako su torbe ostavljene na motociklu.  
Nisu osigurane štete:  
• na prtljazi nastale uslijed kaznenog dijela koje nije prijavljeno nadležnoj policiji;  
• koje su uzrokovane prirodnim svojstvima ili nedostacima stvari (osobito unutarnje oštećenje ili lom, trošenje, neprikladno pakiranje ili zatvaranje dijelova prtljage);  
• uzrokovane ponašanjem Osiguranika (zaboravljene, ostavljene, zametnute stvari, stvari odložene na neprikladan način i na neprikladnom mjestu i sl.);  
• nastale na kampiranju;  
• koje su pokrivene drugim osiguranjem.  

Članak 23.  
Obveze Osiguranika kada nastane osigurani slučaj  
1. Osiguranik je dužan u roku 3 (tri) radna dana, od dana nastupanja osiguranog slučaja, obavijestiti Osiguratelja o istome te mu, bez odlaganja, a najkasnije u roku mjesec dana nakon završetka putovanja, dostaviti u izvorniku sve dokaze koje posjeduje u svezi s trajanjem putovanja i dokaze potrebne za utvrđenje osnovanosti i visine obveze i to:  
-policijski zapisnik s popisom svih izgubljenih i oštećenih stvari zajedno s pisanom prijavom štete, policom osiguranja, potvrdu o šteti na prtljazi izdanu od nadležnog prijevoznika ili tvrtke koja pruža usluge smještaja;  
-potvrdu o isplaćenom iznosu naknade za štetu na prtljazi od strane prijevoznika ili tvrtke koja pruža usluge smještaja;  
-presliku putovnice ili druge dokaze o stvarnom početku i kraju putovanja (trajanju putovanja).  
2. Osiguranik je obvezan odmah po nastanku štetnog događaja, bez odgađanja, prijaviti štete nastale zbog kaznenih djela treće osobe nadležnoj ili najbližoj policijskoj postaji. Štete na predanoj prtljazi moraju se odmah, bez odgađanja, prijaviti prijevozniku ili tvrtki koja pruža usluge smještaja i zahtijevati izdavanje potvrde o šteti. Osiguranik je obvezan bez odgode poduzeti sve što je u njegovoj moći da se uklone, ograniče ili ublaže štetne posljedice osiguranog slučaja.  

Članak 24.  
Naknada iz osiguranja  
1. Osiguratelj naknađuje, u okvirima ugovora, do visine ugovorenog iznosa osiguranja naznačene u polici:  
• za uništene ili izgubljene stvari (prtljagu) njihovu sadašnju vrijednost;  
• za oštećene stvari, nužne troškove popravka, ali najviše sadašnju vrijednost osigurane stvari;  
• za filmove, nosače zvuka i podataka vrijednost materijala;  
• za štete na nakitu, satovima, krznu, aparatima i uređajima svake vrste s pripadajućom opremom, oružja za lov i sport, po osiguranom slučaju najviše do 50% od ugovorenog iznosa osiguranja; • za štete na predmetima osobne uporabe, poklonima i suvenirima kupljenim na putovanju, po osiguranom slučaju najviše do 10% od ugovorenog iznosa osiguranja;  
• za službene pristojbe za ponovno izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, dokumentacije za motorna vozila i drugu dokumentaciju, do 10% od ugovorenog iznosa osiguranja, a najviše 70 EURa po osiguranom slučaju.  
2. Sadašnja vrijednost osigurane stvari je novonabavna cijena stvari u trenutku nastanka štete umanjena za procijenjeni iznos izgubljene vrijednosti zbog starosti ili istrošenosti.  
3. Ako su osigurane stvari potpuno uništene ili ukradene, a Osiguranik ne može dokazati njihovu sadašnju vrijednost, Osigurateljeva obveza je najviše do 50% od nabavne vrijednosti nove stvari.  
4. U slučaju štete na prtljazi koju Osiguranik nosi sa sobom, Osiguranik sudjeluje u šteti s iznosom od 50 EUR po štetnom događaju.  

Poglavlje D  
4. OSIGURANJE OTKAZA ILI PREKIDA PUTOVANJA  

Članak 25.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
1. Osiguratelj naknađuje troškove cijene putovanja sukladno članku 27. ovih Uvjeta koje je Osiguranik ugovorio i platio i za koje je s Osigurateljem sklopio ugovor o osiguranju u rokovima i sukladno članku 5. stavak 1. ovih Uvjeta ako je otkaz putovanja nastupio zbog nekog od niže navedenih razloga kojim je bio pogođen sam Osiguranik ili neka druga osoba s kojom je povezan. To su sljedeći razlozi:  
a) smrt;  
b) iznenadna akutna bolest za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb;  
c) nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom;  
d) poremećaji u trudnoći;  
e) nepodnošenje cjepiva, kojeg je Osiguranik bio obvezan primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje;  
f) štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe;  
g) vojna vježba.  
Drugim osobama s kojima je Osiguranik povezan u smislu ovih uvjeta smatraju se:  
-bračni, odnosno izvanbračni drug s kojim Osiguranik živi u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici;  
-djeca Osiguranika;  
-roditelji, braca i sestre Osiguranika ili njegovog supružnika, ili osoba o kojoj Osiguranik mora voditi brigu (npr. djedovi i bake ili druge osobe koje s Osiguranikom žive u zajedničkom kućanstvu);  
-posvojena djeca i posvojitelji.  
2. Bolest, nesretni slučaj ili poremećaje u trudnoći potrebno je liječnički potvrditi dijagnozom.  

Članak 26.  
Osim slučajeva navedenih u članku 10. određuju se i slijedeća isključenja obveze Osiguratelja:  
1. Iz osigurateljnog pokrića isključen je otkaz putovanja iz sljedećih razloga:  
a) bolesti koje su nastupile prije početka osiguranja ili ciji su znakovi u tom trenutku već bili prepoznatljivi;  
b) posljedica nezgode ako se nezgoda dogodila pije početka osiguranja i ako su te posljedice u tom trenutku bile prepoznatljive;  
c) profesionalnih razloga;  
d) epidemije bolesti u zemlji u koju ili iz koje Osiguranik putuje.  

Članak 27.  
Iznos osiguranja - samopridržaj  
1. Iznos osigurnine ograničen je ugovorenim iznosom osiguranja.  
2. Iznos osiguranja je uvijek puna cijena putnog aranžmana (putovanja) koja je uplaćena i za koji je s Osigurateljem sklopljen ugovor o osiguranju.  
3. Ukoliko se putovanje otkazuje do dana početka putovanja, Osiguratelj isplaćuje 90% od iznosa koji je Osiguranik platio za putovanje i prijavio prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.  
4. Ukoliko se putovanje otkazuje nakon početka putovanja, a najkasnije dok nije isteklo 50% predviđenog trajanja putovanja, Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa koji je Osiguranik platio za putovanje i prijavio prilikom sklapanja ugovora o osiguranju umanjeno za cijenu već iskorištenih dana putovanja.  

Članak 28.  
Obveze Osiguranika kada nastane osigurani slučaj  
1. Osiguranik je obvezan u roku 3 (tri) radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja navedenih u članku 25. ovih Uvjeta otkazati putovanje onome s kojom je sklopio ugovor o putovanju, a Osiguratelja o istome obavijestiti u pisanom obliku najkasnije u roku 15 radnih dana, računajući od dana nastanka razloga za otkaz.  
2. Osiguranik je obvezan podnijeti Osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima:  
-polica osiguranja;  
-uplatnica i ugovor o putovanju kojima potvrđuje da je putovanje uplaćeno i potvrdu da je plaćena premija osiguranja;  
-pisanu potvrdu putničko – turističke agencije (ako je putovanje organizirano putem agencije) ili slično o otkazivanju putovanja, pri tome datum otkaza putovanja mora biti jasno i izričito naveden, a u slučaju prekida već započetog putovanja mora biti naveden datum i mjesto prekida putovanja;  
-potvrdu putničko – turističke agencije (ako je putovanje organizirano putem agencije) o iznosu koji je ustegnut od Osiguranika zbog otkaza odnosno prekida putovanja tj. potvrdu da je putovanje plaćeno;  
-ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog bolesti, tjelesne ozljede, trudnoće ili nepodnošenja cjepiva, Osiguranik mora dostaviti Osiguratelju cjelovitu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest, ozljedu, trudnoću ili cijepljenje, a koja je povezana s Osiguranikovom nemogućnosti korištenja putovanja te izvješće o bolovanju ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora u tom periodu, ukoliko je Osiguranik zaposlen;  
-ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog smrtnog slučaja, Osiguranik ili korisnik osiguranja mora dostaviti Osiguratelju smrtovnicu / izvod iz matične knjige umrlih;  
-ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog štete na imovini, vojne vježbe, Osiguranik mora dostaviti Osiguratelju potvrdu nadležnog tijela;  
-presliku putovnice ili druge dokaze o stvarnom početku i kraju putovanja (trajanju putovanja).  

Poglavlje E  
5. OSIGURANJE OTKAZA SLUŽBENOG PUTOVANJA  

Članak 29.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom?  
1. Osiguravajuća zaštita definirana člancima 25., 26. i 27. ovih Uvjeta proširuje se i na rizik otkaza putovanja iz razloga otkazivanja službenog kongresa ili poslovnog sastanka od strane organizatora.  
2. Službenim kongresom se smatraju različite konferencije ili seminari sa formalnim dnevnim redom, čija je svrha razmatranje, rasprava, konzultacije ili razmjena informacija o određenom pitanju iz poslovnog djelokruga Osiguranika ili korisnika osiguranja.  
3. Poslovnim sastankom smatra se sastanak između dvije ili više osoba, bez unaprijed utvrđenog formalnog dnevnog reda, čija je svrha razmatranje određenih pitanja iz poslovnog djelokruga Osiguranika ili korisnika osiguranja.  
4. Osiguratelj nije u obvezi izvršiti povrat uplaćene kotizacije, odnosno troškova uplaćenih u svrhu sudjelovanja na kongresu.  

Članak 30.  
Obveze Osiguranika kada nastane osigurani slučaj  
1. Osiguranik je obvezan najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je službeno putovanje prema planu trebalo započeti, odnosno od dana kada je već započeto službeno putovanje prekinuto, dostaviti Osiguratelju odštetni zahtjev sa slijedećom dokumentacijom:  
-pozivnicu organizatora kongresa odnosno poslovnog sastanka;  
-prijava i dokaz o uplati kongresa i turističkog aranžmana s točnom specifikacijom koji dio se odnosi na kotizaciju, a koji dio na prijevoz i smještaj;  
-potvrda o pozivu za sudjelovanje na poslovnom sastanku i dokaz o uplati turističkog aranžmana;  
-potvrda organizatora kongresa o otkazu s razlozima otkaza;  
-ovjerena potvrda organizatora poslovnog sastanka o otkazu s razlozima otkaza sastanka;  
-ostalu dokumentaciju navedenu u članku 28. ovih Uvjeta. 

Poglavlje F  
6. OSIGURANJE KAŠNJENJA LETA  

Članak 31.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom  
1. Osiguratelj nadoknađuje neophodne troškove Osiguranika u slučaju kašnjenja leta za više od 4 sata od planiranog polaska ili u slučaju kašnjenja leta i zbog toga propuštanja slijedećeg povezanog leta.  
2. Osiguranje se ugovara uz sudjelovanje Osiguranika u dijelu utvrđene visine štete (odbitna franšiza), pri čemu se naknada iz osiguranja umanjuje za iznos ugovorene franšize.  
3. Neophodnim troškovima smatraju se troškovi za hranu, pice, novine i sl., a ako let kasni više od 24 sata onda i troškovi noćenja.  

Članak 32.  
1. U istom opsegu i pod istim uvjetima kao i u članku 31. i ako je plaćena premija za obitelj, osiguranje se odnosi na naknadu troškova slijedećih osoba:  
• bračnog ili izvanbračnog druga koji putuje zajedno s Osiguranikom;  
• djecu Osiguranika (posvojenu djecu, djecu uzetu na skrb i pastorčad), djecu bračnog ili izvanbračnog druga Osiguranika, koji putuju zajedno s Osiguranikom.  

Članak 33.  
Obveze Osiguranika kada nastane osigurani slučaj  
Osiguranik je obvezan u roku 3 (tri) radna dana po nastanku osiguranog slučaja iz članka 31. stavak 1. ovih Uvjeta, o istom pisanim putem obavijestiti Osiguratelja. Osiguranik je obvezan podnijeti Osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima:  
-polica osiguranja;  
-zrakoplovna karta;  
-potvrda aviokompanije o kašnjenju leta ili o otkazanom letu;  
-racune kojima se dokazuju neophodni troškovi iz clanka 31. stavak 3. ovih Uvjeta;  
-prema potrebi ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje nastupanje osiguranog slucaja.  

Poglavlje G  
7. OSIGURANJE PRIVATNE ODGOVORNOSTI  

Članak 34.  
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom
1. Slijedom odredbi ovih Uvjeta, osiguranjem je pokrivena građanskopravna izvanugovorna odgovornost Osiguranika, za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe i to:  
a) u svojstvu privatne osobe tijekom putovanja, osim pri obavljanju zanatske djelatnosti i svih djelatnosti kojima se privreduje;  
b) iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora;  
c) iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova;  
d) iz držanja pitomih životinja osim pasa kada se životinje ne drže u svrhu privređivanja.  
2. U smislu odredbi ovih Uvjeta, trećom osobom ne smatraju se ugovaratelj osiguranja, Osiguranik i Osiguratelj, radnici Osiguranika, bračni drug, roditelji ili djeca Osiguranika, kao i druge osobe koje s Osiguranikom žive u istom kućanstvu te o kojima Osiguranik skrbi. U svezi pravnih osoba, trećom osobom ne smatraju se suvlasnik ugovaratelja ili Osiguranika, osobe u vlasništvu ili suvlasništvu ugovaratelja ili Osiguranika. Nadalje, trećom osobom ne smatraju se podugovaratelji i njihovi radnici u poslovima u kojima se ugovaratelj ili Osiguranik pojavljuje kao izvođač radova i nositelj posla, osobe kojima prouzročena šteta proizlazi iz povrede ugovorne (profesionalne) obveze ugovaratelja ili Osiguranika, neovisno o njihovom pravu po pravilima izvanugovorne odgovornosti za štetu. Osigurateljno pokriće ograničeno je na države Europskog kontinenta.  

Članak 35.  
1. Jednim osiguranim slučajem također se smatra:  
• nastup štetnog događaja koji obuhvaća više osiguranih osoba;  
• više štetnih događaja koji proizlaze iz istog uzroka;  
• štetni događaj koji proizlazi iz više istovrsnih uzroka, ako između tih uzroka postoji pravna, ekonomska ili tehnička povezanost.  

Članak 36.  
Proširenje osiguranja  
1. Tijekom trajanja puta, u istom opsegu kao i u članku 34. i ako je plaćena premija za obitelj, osiguranje se odnosi na odgovornost:  
• bračnog ili izvanbračnog druga koji s Osiguranikom živi u zajedničkom kućanstvu;  
• maloljetnu djecu Osiguranika (posvojenu djecu, djecu uzetu na skrb i pastorčad), maloljetnu djecu bračnog ili izvanbračnog druga Osiguranika, ukoliko nemaju osiguravajuću zaštitu po nekoj drugoj osnovi.  

Članak 37.  
Isključenje obveze Osiguratelja  
1. Osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe, osim u smislu članka 36. ovih Uvjeta.  
2. Uz isključenja navedena u članku 10. ovih Uvjeta, osiguranje se također ne odnosi na:  
-štete koje su nanesene samom ugovaratelju osiguranja, Osiguraniku, suosiguranim osobama ili drugim osobama koje žive s Osiguranikom u zajedničkom kućanstvu;  
-štete proizašle iz obavljanja profesionalne ili poslovne djelatnosti;  
-štete na stvarima, koje je Osiguranik ili druga osoba po njegovom nalogu preuzela na posudbu, najam, leasing, zakup ili na čuvanje ili na prijevoz;  
-štete na pokretnim stvarima koje nastaju prigodom njihove upotrebe, prijevoza, prerade ili druge djelatnosti na ili s njima;  
-štete na onim dijelovima nepokretnih stvari koje su neposredni predmet prerade, uporabe ili druge djelatnosti;  
-štete koje uzrokuje Osiguranik ili osobe koje za njega rade posjedovanjem ili uporabom zrakoplova i letjelica, motornih vozila, prikolica i plovila;  
-čisto imovinske štete, tj. štete koje nisu nastale ni ozljedom zdravlja ili tijela neke osobe ni uništenjem, odnosno oštećenjem stvari;  
-zahtjeve koji temeljem ugovora ili posebnog sporazuma prelaze opseg zakonske obveze naknade štete;  
-obveze naknade šteta koje su direktno ili indirektno uzrokovane utjecajem azbesta, proizvodima ili materijalima od azbesta bilo koje vrste, ili su u bilo kojoj vezi s time;  
-obveze naknade šteta uzrokovanih nestankom i gubitkom stvari;  
-štete na okolišu nastale kao promjene prirodnog stanja zraka, tla ili voda ili štetnom imisijom;  
-za štete prouzročene oružjem;  
-za štete nastale uslijed insolventnosti ili nelikvidnosti Osiguranika.  
3. Osiguranjem nije pokrivena odgovornost Osiguranika za štete koje nastaju na stvarima uslijed:  
-trajnog djelovanja temperature, plinova, pare, vlage ili padavina (dima, čađe, prašine i dr.), kao i zbog pljesnivosti, potresa, šumova i sl., što ima za posljedicu postepeno nastajanje štete;  
-ulijeganja i klizanja zemljišta;  
-poplave stajaćih, tekućih i podzemnih voda. 
4. Osiguranje se ne odnosi na štete:  
-zbog sudjelovanja na konjskim, biciklistickim, motociklistickim i automobilskim utrkama, boksačkim i hrvačkim borbama, kao i na njihovim pripremama;  
-zbog prekoračenja predračuna i kredita o ugovoru o kupovini i prodaji, a naročito zbog neodržavanja ugovorenih rokova isporuke i garantiranih obveza;  
-zbog posrednih gubitaka (gubitak tržišta, pad cijena, zabrana uvoza ili izvoza i sl.). 

Članak 38.  
1. Obveze Osiguranika nakon nastanka štete:  
• Osiguranik je dužan obavijestiti Osiguratelja u slucaju pokretanja sudskog ili upravnog postupka (tužba, prijedlog za ovrhu, platni nalog, kazneni postupak, itd.). U slučaju pokretanja sporova i postupaka Osiguratelj će, uz suglasnost Osiguranika, izabrati opunomoćenika - odvjetnika za zastupanje pred sudom;  
• Osiguranik je dužan, prema svojim mogućnostima, Osiguratelju dati potporu pri rješavanju zahtjeva za naknadu štete i na svaki način slijediti upute Osiguratelja;  
• Osiguranik nije ovlašten, bez suglasnosti Osiguratelja, priznati nikakav zahtjev za naknadu štete u cijelosti ili djelomično i ne smije sklapati nagodbu kao niti izvršiti isplatu;  
• ukoliko nije u mogućnosti pravovremeno pribaviti upute Osiguratelja, Osiguranik je obavezan unutar propisanih rokova poduzeti sve postupovne radnje (također i prigovore) koje ne trpe odgodu i vezane su uz rok;  
• ustupanje ili davanje u zalog zahtjeva za naknadu štete smije uslijediti samo uz suglasnost Osiguratelja.  
2. Osiguratelj je opunomoćen, u okviru ugovora o osiguranju, predati u ime Osiguranika sva zahtijevana objašnjenja u vezi s provođenjem postupka naknade štete. Ukoliko Osiguratelj predlaže rješavanje zahtjeva za naknadu štete priznanjem, izvansudskim namirenjem ili nagodbom, a to se ne provede radi protivljenja Osiguranika, u tom slučaju Osiguratelj nije u obvezi snositi povećane troškove nastale zbog protivljenja, što se odnosi kako na glavnicu, tako i na kamate i troškove.  

Članak 39.  
1. U slučaju nastanka osiguranog slučaja nadoknađuje se šteta na osobama i stvarima kao i troškovi spora i drugi opravdani troškovi radi utvrđivanja Osiguranikove odgovornosti, do iznosa osiguranja.  

U primjeni od 01.07.2018.  

 

 

 

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj