Informacije

Naziv i skraćeni naziv tvrtke

Neobična putovanja d.o.o turistička agencija, Neobična putovanja

Sjedište tvrtke

Ilica 66, 10000 Zagreb

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-12/12689-2

MBS

080804992

MB

2904705

ID kod

HR-AB-01-080804992

OIB

60129171925

PDV id. broj 

HR60129171925 

EUID

HRSR.080804992

Temeljni kapital

20.000 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave

Maja Knežević

Voditelj poslova

Maja Knežević

Račun broj

IBAN HR5624840081106212173 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Palmotićeva 56, 10000 Zagreb

Osiguravatelj jamčevnog osiguranja i osiguranja od odgovornosti

Polica osiguranja ugovorena je kod Croatia osiguranje osiguravajuće kuće.

Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, 072 00 1884, info@crosig.hr

Polica osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana: 298140400130

Polica osiguranja imovine (osiguranje od odgovornosti): 11-7002943142

Nadležno tijelo za službeni nadzor turističkih agencija

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb