Informacije

Naziv i skraćeni naziv tvrtke

Neobična putovanja d.o.o turistička agencija, Neobična putovanja

Sjedište tvrtke

Ilica 89/1, 10000 Zagreb

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-12/12689-2

MBS

080804992

MB

2904705

ID kod

HR-AB-01-080804992

OIB

60129171925

PDV id. broj 

HR60129171925 

EUID

HRSR.080804992

Temeljni kapital

20.000 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave

Maja Knežević

Voditelj poslova

Maja Knežević

Račun broj

IBAN HR5624840081106212173 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Palmotićeva 56, 10000 Zagreb

Osiguravatelj jamčevnog osiguranja i osiguranja od odgovornosti

Polica osiguranja ugovorena je kod Uniqa osiguravajuće kuće.

UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333, kontakt telefon: (+385 1) 6324 200, e-mail: info@uniqa.hr

Polica osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana: 45 - 7002910136

Polica osiguranja imovine (osiguranje od odgovornosti): 11-7002910387

Nadležno tijelo za službeni nadzor turističkih agencija

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj