Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja – turistička agencija Neobična Putovanja d.o.o.

1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE

Odredbe ovih Općih uvjeta čine sastavni dio ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor), između putnika i turističke agencije Neobična putovanja d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obvezujuće su za obje ugovorne strane, osim ako pisanim ugovorom ili Programom nije drugačije određeno.
Ovi opći uvjeti ne vrijede za prodaju aranžmana u organizaciji drugih ponuđača turističkih aranžmana gdje Neobična putovanja d.o.o. nastupaju kao prodavatelj ili posrednik, pa putnika obvezuju opći uvjeti organizatora te međunarodno zakonodavstvo na tom području. Ovi opći uvjeti ne vrijede niti kada Neobična putovanja d.o.o. ponude putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, već tada vrijede opći uvjeti osiguravajuće kuće.
Potpisivanjem ugovora ugovaratelj svojim potpisom, u svoje ime i u ime svih putnika iz Ugovora, potvrđuje da su mu uručeni ovi Opći uvjeti putovanja (dalje: Opći uvjeti), unaprijed pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora s istima upoznat i da ih u cijelosti prihvaća, kao i da je upoznat s fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Prije zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru s Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazano u skladu sa točkom 12. Općih uvjeta. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmijenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu uslijed više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe i izmjene vrijede za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za pravovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju ne pravovremene uplate u cijelosti, plaćanja unaprijed ili plaćanja preostalog dijela uplate putovanja, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa točkom 12. ovih Općih uvjeta.

3. OBVEZE I PRAVA ORGANIZATORA

4. OBVEZE I PRAVA PUTNIKA

5. CIJENE I SADRŽAJ USLUGA

Cijene su iskazane u eurima ako drugačije nije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovi poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. 
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. 
Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječne kvalitete uobičajene za danu destinaciju i objekte i to: smještaja, prehrane, prijevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cijena iz Ugovora ne uključuje doplatu koja se plaća na samom putovanju inozemnim partnerima za troškove transfera, lokalnih vodiča i ostalih aktivnosti po planu i programu puta. Organizator će u Planu i programu puta naznačiti obveze takve doplate.
Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih pristojbi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, liječničkih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prijevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe s posebnim karakteristikama (pogled, kat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašten da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uvjeti koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružatelja usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete puni dvije godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cijene putovanja uz doplatu iznosa od 30 € za manipulativne troškove.
U cijenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati inozemni partner, odnosno, neposredni pružatelj usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za sudjelovanje Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo zbog promjene cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i zračnim lukama ili deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman, kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Za povećanje ugovorene cijene do 8 % nije potrebna suglasnost putnika i nije osnova za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 8%, Putnik može u razumnom roku koji odredi Organizator prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako se putnik u takvom slučaju odluči raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, putnik može prihvatiti zamjenski paket-aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga Organizator ponudi. Ako putnik u razumnom roku koji odredi Organizator ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka ugovor se smatra raskinutim, a sve u skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu.
Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnova bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosječne kvalitete, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-stranicama Posrednika i neposrednih pružatelja usluga (npr. hotela, prijevoznika i dr. osoba), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svojoj web stranici, s tim da očigledne tiskarske i računske greške ne daju pravo Putniku na pozivanje na iste, ako je prosječni putnik znao ili mogao pretpostaviti da se radi o tiskarskoj i računskoj grešci.
Smještajni objekti i smještajne jedinice, prijevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu usporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Prehrana, komfor i kvalitet usluge ovise o cijeni putovanja, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalno-nacionalnim propisima i van nadzora i utjecaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta uvjetovan je procedurama na graničnim prijelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uvjetima ili višom silom koje mogu utjecati na vrijeme polaska aviona i drugog prijevoznog sredstva na koje Organizator ne može utjecati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim satima i slično.
Za avionske aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju mijenjanja navedenog vremena polijetanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz djelatnosti avio-prometa. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje – slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima i ako je npr. osiguran ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratitelja, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovu cjelodnevnu i kontinuiranu nazočnost, već samo kontakt i nužnu pomoć Putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi s vremenima polazaka, prijevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obvezuju putnika, a ne pridržavanje spomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u cijelosti.
Promjena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzročene voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prijevoz treba biti premješten na drugi aerodrom ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prijevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prijevoza.
Kad treća osoba stupa na mjesto osobe koje je rezervirala određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promjene. Putnik i osoba koja stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije pravovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

8. SMJEŠTAJ, PREHRANA I PRIJEVOZ

8.1. Smještaj

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

8.2 Prehrana

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

U smještajnom objektu su identični uvjeti prehrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starije osobe ili osobe s posebnim potrebama. U slučaju da na licu mjesta Putnik s neposrednim pružateljem prehrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge prehrane.

8.3 Prijevoz

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Organizator pruža putniku opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, uključujući približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje. Bez obzira na navedene opće informacije dane od strane Organizator, putnici su dužni i sami se detaljno informirati o navedenim pitanjima kod nadležnog konzulata ili drugog nadležnog tijela. Putnik je dužan osigurati da potrebne uvjete i isprave osigura blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inozemstvu mora imati važeću putnu ispravu s rokom valjanosti još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobivanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenici Organizatora ili pak Posrednika nisu ovlašteni utvrđivati valjanost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantira dobivanje vize, niti dobivanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracijske službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku pravovremeno osigurati nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po toj osnovi.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična prehrana, karakteristike smještaja itd. zbog kronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje ili nabavku određenih dokumenata, obveza je putnika da obavi potrebna cijepljenja i osigura odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu.
Napomene o zdravstvenim formalnostima mogu se pronaći na stranicama MVEP na idućoj poveznici - http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja
Putnici su dužni pridržavati se mjera i uputa koje su na snazi u odredišnoj zemlji, kao i u zemljama tranzita te mjera i uputa navedenim u ovom tekstu i na stranicama MVEP. Upućujemo sve putnike da se tijekom cijelog putovanja pridržavaju propisanih mjera, kao i svih osnovnih epidemioloških i higijenskih mjera, nose zaštitne maske na mjestima gdje se nalazi više ljudi, često peru ruke toplom vodom i sapunom te uvijek imaju uz sebe dezinficijens i zaštitnu masku. Agencija ne odgovara za stanja nastala nepoštivanjem propisanih mjera od strane putnika.
Putnik je dužan striktno poštivati carinske, devizne i dr. propise Republike Hrvatske, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizirati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove točke, primjenjuju se odredbe točke 12. Općih uvjeta.

10. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje avio prijevoznik je besplatan. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Transport specijalne prtljage od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna sigurnosna pravila u vezi s ručnom prtljagom, te preporučamo Putniku informiranje na aerodromu s kojeg se polazi na put za više informacija. Štete i gubitak prtljage na letovima Putnik je dužan prijaviti bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljenu prtljagu, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predan formular za prijavu štete.
Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljage i predati ga ovlaštenoj osobi Organizatora. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu. Putnik je dužan voditi brigu o stvarima koje unosi u prijevozno sredstvo, o predaji, odnosno preuzimanju prtljage predane ovlaštenoj osobi prijevoznika, odnosno unesenom u smještajni objekt. Sva svoja prava po navedenom, putnik  ostvaruje direktno od prijevoznika, pružatelja usluge smještaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prijenos prtljage od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obveza putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smještajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljage u transportu od parkinga do smještajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prijevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namjere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljagu i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u protivnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoju prtljagu sa osobnim podacima, i da osobne dokumenta, stvari i vrijednosti ne ostavlja u parkiranom prijevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenti, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i lijekovi nose isključivo u ručnoj prtljazi.
Putnik ima obvezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljage u tijeku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršitelja usluge.

11. PROMJENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA

11.1. Prije početka putovanja

Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu organizator smije povećati ugovorenu cijenu, a takva će mogućnost biti izričito utvrđena ugovorom , i to ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene: a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i zračnim lukama ili c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
Organizator će o povećanju cijenu obavijestiti putnika na trajnom nosaču podataka najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.
Ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova iz stavke a), b) ili c) do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja cijene organizator ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.
Prije početka paket-aranžmana organizator ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (osim cijene kako je to gore navedeno), osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti putnika o izmjeni.
Ako je organizator prije početka paket-aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, putnik može u roku od 48 sati: a) prihvatiti predloženu izmjenu ili b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako putnik odluči raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, putnik može prihvatiti i zamjenski paket-aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga organizator ponudi. Ako izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu zamjenskom paket-aranžmanu imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete ili cijene, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako putnik u roku od 48 sati ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka ugovor se smatra raskinutim. Ako putnik, u skladu sa stavkom 2. točkom b) ovoga članka, raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a ne prihvati zamjenski paket-aranžman, organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika te mu nadoknaditi štetu u skladu sa zakonom.
Ponuda povećanja cijene paket-aranžmana nije moguća kasnije od 20 dana prije početka putovanja, a ponuda izmjene ostalih uvjeta ugovora nije moguća nakon početka putovanja.
Bez obzira na gore navedeno, Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

Također, Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket- aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.
Prava i obveze Organizatora za raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket- aranžmana zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ne primjenjuje se na neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., za koje putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket- aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer. Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ovog Zakona.

11.2 Za vrijeme putovanja

Organizator za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na trajnom nosaču podataka obavijestiti Putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene rute putovanja i neophodne izmjene Programa ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prijevoznog sredstva, gužva na granicama ili u prometu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, sigurnosna situacija, elementarne nepogode ili druge izvanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa provođenje putovanja uslijed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu nadoknaditi organizatoru pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti za vrijeme putovanja koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, izvanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uvjeti i sl.), obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obvezu plaćanja polovine prijevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak osiguranim prijevoznim sredstvom

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

12.1. Prije početka putovanja

Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket- aranžmana. Tada organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i može od putnika zahtijevati plaćanje standardne naknade za raskid ugovora koje se temelje na razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatora te prihodu o pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Sukladno standardnim naknadama za raskid ugovora, organizator/prodavatelj putovanja zadržava iduće iznose u slučaju raskida ugovora:

Ukoliko su u određenom programu navedeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu.
Osim toga, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket- aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. Tada putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu. Putnik je obvezan dostaviti Organizatoru dokaz o nastupu navedenih okolnosti, a na zahtjev Organizatora i druge odgovarajuće dokaze. 
Pravo putnika na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti ne odnosi se na neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID- 19 koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., za koje putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer. Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ovog Zakona.
Ako je ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, putnik ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustati od ugovora o putovanju u paket-aranžmanu bez navođenja razloga.
Svim putnicima preporučuje se uplata osiguranja od otkaza putovanja. Osiguranje je moguće uplatiti u agenciji Neobična putovanja d.o.o. ili izravno u nekoj od osiguravajućih tvrtki. U slučaju opravdanog razloga otkaza putovanja (prema Uvjetima odabrane osiguravajuće tvrtke) putnik koji je uplatio osiguranje od rizika otkaza nadoknadu troškova potražuje od osiguravajuće tvrtke. Osiguranje od rizika (putnikovog) otkaza putovanja sastavni je dio Paketa putnog osiguranja koje agencija Neobična putovanja d.o.o., u skladu sa zakonskim odredbama, nudi uz sve aranžmane/putovanja u ponudi agencije.
Kod odustajanja od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobivanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon početka putovanja

Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati od davatelja usluga dobiti naknadu na ime neiskorištenih usluga. Ukoliko mu davatelj usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povrat odgovarajućeg dijela cijene neiskorištenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobađa ove obaveze.

13. NESUKLADNOSTI ILI NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA UGOVORA

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.
Ako organizator ne ispravi nesukladnost, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i/ili drugim važećim propisima.
Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.
Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator je dužan radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete (a manje kvalitete uz sniženje cijene) od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno, a sve sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i/ili drugim važećim propisima.

14. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Kada Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajućeg društva, kome se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Putnik treba pročitati uvjete osiguranja i obveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informiran i upućen na korištenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam osigura, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.
Prema Zakonu Organizator ima slijedeća jamstva putovanja i to:
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnik zatečen na putovanju ili osoba koja je uplatila akontaciju za putovanje mora bez odgode kontaktirati:
Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, 072 00 1884, info@crosig.hr, polica br. 298140400130

15. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Putnik može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama Organizatora, a Organizator će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Putnik može podnijeti pisani prigovor i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte:

Neobična putovanja d.o.o., turistička agencija
Ilica 66, 10000 Zagreb
e-mail: kontakt@jungletribe.hr 
fax: +385 1 48 56 341

Organizator će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora. Organizator vodi i čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.
Za vrijeme putovanja, putnika se upućuje da bez odlaganja na licu mjesta iznese prigovor lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružatelju usluge (npr. prijevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako te osobe nisu navedene u putnim dokumentima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +385 1 560 1600 radnim danima od 10 do 18h po srednjoeuropskom vremenu ili preko e-maila: kontakt@jungletribe.hr. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obvezi dobronamjerno surađivati i strpljivo čekati vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na licu mjesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, Putnik s predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiteljem usluge (smještaja, prijevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obje strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje adekvatnog alternativnog rješenja smatra se da je Program u cijelosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo priznati bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator.
Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanesenu Putniku od strane neposrednih pružatelja usluga koji odgovaraju suglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru osoba koja su te usluge izvršila.
U slučaju kada je ugovor sklopljen online odnosno putem interneta, putnik u slučaju potrebe podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova može koristiti Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova. Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama može se pristupiti putem web stranice http://ec.europa.eu/odr

16. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

16.1. Program putovanja po zahtjevu Putnika

Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dvije ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je napravio po zahtjevu Putnika. Na Program po zahtjevu analogno se primjenjuju odredbe prethodnih točaka ovih Općih uvjeta, ako zakonom ili ovom točkom nije drugačije regulirano. Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinirano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se zbraja. Putnik ima pravo odustati od Ugovora, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnovu za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtijevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

16.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“

Ukoliko Putnik rezervira ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 60 €. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cijenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cijelosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružatelja usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobivanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružatelja usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga vrijedi sljedeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PUTNIKA

Društvo NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. posluje sukladno svim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i ulaže sve razumne napore u odnosu na zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu.
Međutim, radi izvršenja ugovorne obveze iz ugovora (npr. smještaj, avio kompanija, prijevoznik), ponekad je potrebno je osobne podatke putnika prenijeti u npr. Republiku Srbiju (kada je društvo JUNGLE TRAVEL d.o.o. Organizator, a društvo NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. samo posrednik ili prodavatelj) ili u druge zemlje izvan EU koje su tranzitne ili odredišne zemlje. Društvo stoga ne može jamčiti da će obrada osobnih podataka u takvim zemljama biti na istoj razini zaštite kao u Europskoj Uniji. Sukladno tome, putnik mora uzeti u obzir sve rizike koji mogu proizaći iz takvog prijenosa i obrade osobnih podataka, a posebno u odnosu na potencijalne povrede zaštite osobnih podataka, nemogućnosti ostvarivanja određenih prava i slično, a za što Društvo ne snosi nikakvu odgovornost.
Također, prilikom davanja osobnih podataka radi zaključenja polica fakultativnog putnog osiguranja, Organizator odnosno Posrednik radi realizacije istoga prosljeđuje takve osobne podatke osiguravajućem društvu. 
Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

18. OBVEZNOST PRIMJENE

Organizator može Programom ili Posebnim uvjetima putovanja predvidjeti drugačije odredbe u odnosu na ove Opće uvjete, zbog posebnih uvjeta i pravila neposrednim pružateljima usluga, kao i za putovanja s posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni dio takvih Ugovora.
Nevaljanost pojedinih odredbi Ugovora nema za posljedicu nevaljanost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opće uvjete.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Neobična putovanja d.o.o.

Ilica 66, Zagreb, 07.04.2020.

 

Na osnovu ĉlana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “JUNGLE TRAVEL DOO“ iz Beograda ul Gospodar Jevremova 49 PIB: 104677446 Mat.br.20211857 dana 04.10.2023 god. utvrđuje sledeće:

 

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

   1.  PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (u daljem tekstu: “Ugovor”) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (u daljem tekstu: “Putnik”) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: “Opšti uslovi”), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja (u daljem tekstu: “Program”), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i “JUNGLE TRAVEL DOO” kao organizatora putovanja (u daljem tekstu: “Organizator”) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (u daljem tekstu: “Posrednik”). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZE ORGANIZATORA:

Organizator se obavezuje da:

-U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio;

-Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (u daljem tekstu: “Sniženje cene”), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati;

-Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku.

Organizator ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Program.

Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

Podaci o klimi, temperaturama, kursevima valuta i slično, navedeni u Programmu putovanja su okvirni, potiču iz različitih izvora i podložni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama, koje takođe ne mogu da budu predmet prigovora Organizatoru.

4. OBAVEZE PUTNIKA:

Putnik se obavezuje: 

-Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom;

-Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,

-Da uplati akontaciju i ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom;

-Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i sva dokumenta potrebna za organizovanje putovanja (kao i za eventualno pribavljanje ulaznih viza, isključivo ukoliko Putnik posebnim ugovorom angažuje Organizatora za pribavljanje ulaznih viza u ime i za račun Putnika)  i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi); u slučaju da zbog kašnjenja, netačnih i nepotpunih podataka, kao i nedostataka u vezi sa putnim ispravama Putnika, njihovim prtljagom i sl., proisteknu neželjene posledice (dopunski troškovi, nemogućnost korišćenja pojedinih usluga i slično), Putnik će ih snositi u celosti;
-Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene;

-Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji;

-Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;

-Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja;
-- Da samostalno snosi troškove svog povratka ili nastavka svog putovanja ukoliko nije u

mogućnosti da nastavi putovanje sa grupom ili je sprečen te grupa nije u mogućnosti da dalje

čeka putnika zbog remećenja satnice vožnje ili ispunjenja programa putovanja (kašnjenje na

polazak, sprečenost zbog zadržavanja od strane graničnih službi i sl.).

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: 

 Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji,  pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu  koji Putnik plaća ( u daljem tekstu: “Standardne usluge”).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (u daljem tekstu: “Poseban ugovor”), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (u daljem tekstu: “Posebne usluge”).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

U slučaju neblagovremene uplate akontacije, doplate ili cene putovanja u celosti od strane putnika, organizator može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadokandu u skladu sa tačkom 12 ovih opštih uslova putovanja.

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

Naknadna sniženja cene programa putovanja van navedenih razloga (npr. Popust tipa last minute ili uplate do određenog datuma) ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakavog prigovora Putnika prema Organizatoru. 

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o putovanju ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu. Nezavisno od obima povećanja cene, takvo povećanje će biti moguće samo ako organizator obavesti putnika o povećanju na razumljiv i neobmanjujući način i pruži dokumentovano obrazloženje za takvo povećanje i obračun, koje obaveštenje se Putniku uručuje na papiru, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema, najmanje 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

 Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.

Smeštajni objetki i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme obavljanja Programa, različiti su i nisu usporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije, ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili  mestu   opredeljenja već samo  označavaju kalendarski  dan  početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska  u sobu u  kasnim večernjim časovima, napuštanja  hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа u skladu sa članom 103. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS”, br. 88/2021). Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1 Smeštaj:

Smeštaj će obavezno biti naznačen u Programu putovanja, sa sledećim napomenama:

-Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike;

-Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza;

-Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje;
- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa;

-Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga;

-Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta;

-Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2 Ishrana: 

Ishrana će obavezno biti naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:

-Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija);

-Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj form;

-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak;

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom

8.3 Prevoz:

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

-Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevozu bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu;

-Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati  broj sedišta, I to prema propisima I kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik;

-Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja;

-Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova;

-Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič i/ili pratilac i/ili vozač. koji imaju pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.

- Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača i/ili vodiča i/ili pratioca putovanja (dužine pauze i sl..);

-U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvar I slično , organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izqazvane zakašnjenjem; 

-Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,

8.4 Prevoz avionom


Ako drugačije nije posebno ugovoreno: 

-Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio-kompanija koje angažuje Organizator;

-Za sva putovanja avionom na redovnim linijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom;

-U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter-letova tokom putovanja); 

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja;

-Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru putovanja sa podacima u pasošu putnika (kao npr. davanje skraćenih i nepotpunih imena od strane putnika) može da ima za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove koje snosi putnik ili čak proglašenje karte neregularnom u toku putovanja, sa ozbiljnim posledicama za putnika, koje u tom slučaju snosi isključivo Putnik.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: 

Odredbe Opštih uslova putovanja i informacije objavljene u programima putovanja odnose se isključivo na državljane Republike Srbije.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike državljane drugih država sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski, zdravstveni propisi, itd.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja organizatora putovanja treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbede potrebne vize.

9.1 Pasoš

Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Službenici u turističkoj poslovnici organizatora putovanja ili ovlašćenog subagenta nisu nadležni, niti ovlašćeni da utvrđuju važenje i ispravnost pasoša i putnih dokumenata putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi u celosti putnik. 

9.2 Vize

Posredstvom organizatora putovanja moguće je pribaviti vize za sve zemlje u koje se putuje i koje ih zahtevaju svojim propisima. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju.

Putnik je obavezan da u roku predviđenom programom putovanja dostavi tačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava, ukoliko je sa organizatorom putovanja posebno ugovorio uslugu pribavljanja vize. Ukoliko organizator posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize usled neispravnosti pasoša i drugih priloženih dokumenata ili iz bilo kog drugog razloga. U slučaju da putnik samostalno pribavlja ulazne ili tranzitne vize jedne ili više zemalja snosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje. I kada je putnik pribavio vizu (ili vize) posredstvom organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša neodložno i sam proveri da li je (su) viza(e) upisana(e) u pasoš, kao i njenu (njihovu) ispravnost, s obzirom da isključivo putnik snosi odgovornost za ispravnost sopstvenih putnih isprava

10. PRTLJAG: 

Putnik se posebno upozorava da:

- Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan, dok višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu putovanja;

-Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika;

-Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero ;

-Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.

Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni za onaj koji je stigao sa zakašnjenjem tokom ili posle putovanja avionom ili autobusom. Štete i gubitak prtljaga na letovima, putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku organizatora putovanja. 

Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen, oštećen ili je stigao sa zakašnjenjem, putnik ostvaruje obraćajući se lično i direktno prevozniku, pružaocu usluge smeštaja ili osiguranja ili posredstvom organizatora putovanja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama. Sve posledice i troškove izazvane nepridržavanjem pravila o prtljagu u vazdušnom i drumskom saobraćaju snosi putnik.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1 Pre početka putovanja:

-Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti;

-Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika;

-Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja;

-Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja u skladu sa članom 879. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. Lis “SFRJ”, br. 29/78, 39/85, -5/89 – odluka USJ i 5„/89, “Sl. li“t SRJ”, br. 3„/93, “Sl. li“t SCG”, br. 1–2003 – Ustavna povelja i Sl. glas“ik RS”, br. 18/2020).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

-Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja;

-Nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.

U napred navedenim slučajevima otkaza putovanja, odnosno raskida Ugovora od strane

Organizatora i neopravdanih izmena bitnih elemenata Programa zbog kojih Putnik odustaje od

putovanja u skladu sa zakonom, Organizator ima obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih

sredstava najkasnije u daljem roku od 15 dana.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2 Za vreme putovanja: 

Organizator za vreme putovanja (o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika) zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1 Pre početka putovanja:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

-Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje na teritoriji Srbije i Evrope (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova u fiksnom iznosu od 3.000 dinara po rezervaciji (Ugovoru);

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja;

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. 

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

-Kod brodskih krstarenja:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (do 120 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 60 evra po punoplativoj osobi, obračunato po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate;

5% od 119 do 91 dana pre početka putovanja; 

15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja;

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja;

50% od 28 do 15 dana pre početka putovanja;

80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja;

95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja;

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.

-Za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor pri čemu Organizator ima parvo da primeni sledeću skalu otkaza:

Za blagovremen otkaz (do 150 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih

administrativnih troškova;

5% ako se putovanje otkaţe od 149 do 120 dana pre početka putovanja; 

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja;

50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

- Za putovanja van teritorije Evrope (u svakom slučaju uključuje i sva putovanja koja u Programu

imaju prefiks ili napomenu „Daleke destinacije“ ili „Interkontinentalna putovanja“):

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (do 60 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 30 evra po punoplativoj osobi, obračunato po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate;

15% od 59 do 45 dana pre početka putovanja;

40% od 44 do 35 dana pre početka putovanja;

60% od 34 do 30 dana pre početka putovanja;

70% od 29 do 20 dana pre početka putovanja;

85% od 19 do 15 dana pre početka putovanja;

100% od 14 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja, kao i u slučaju nedolaska ili odustanka u toku puta.

Promena bitnih elemenata ugovora (ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice), kao i nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem Putnika od putovanja. Za destinacije za koje je potrebna viza, otkazni rok se računa do dana predviđenog za predaju dokumentacije za vizu.

Odustanak jednog putnika iz Ugovora od putovanja, ne oslobadja ostale putnike iz Ugovora obaveze isplate celokupne ugovorene cene putovanja. Takav slučaj će se smatrati odustankom od ugovorenog putovanja i primenjivaće se napred navedene odredbe za slučaj odustajanja od putovanja, osim izuzetno u slučaju da putnici sami blagovremeno pred put pronađu zamenu, kada će se obračunati i naplatiti samo stvarni troškovi promene i to samo u slučaju da su za to ispunjeni svi uslovi za takvu promenu.

U slučaju da je Putnik potpuno ili delimično odustao od Ugovora, pre početka kao i za vreme trajanja putovanja, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja Ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi Ugovor, Organizator ima pravo na naknadu stvarnih troškova (troškovi prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.).

Opravdani razlozi Putnika za odustanak od Ugovora su:

1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca;

2) smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca;

3) elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta;

4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta;

5) vanredna situacija u državi polazišta ili odredišta.

Za navedene slučajeve opravdanih razloga za otkaz Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korišćenje ugovorenog putovanja. 

U slučaju odustanka Putnika od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranjaod otkaza putovanja, Putnik svoja prava ostvaruje direktno od osiguravača uz primenu odredbi ugovora o osiguranju od otkaza putovanja i opštih, odnosno posebnih uslova osiguranja osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se osim administrativnih troškova ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, iznos plaćen po osnovu polise osiguranja ako se to protivi pravilima osiguravača, kao i iznos plaćenih zakonskih i drugih obaveza koje se smatraju stvarnim, učinjenim troškovima.

Pored navedenih slučajeva, u stvarne učinjene troškove ubrajaju se između ostalog i avio karte ugovorene programom putovanja, bilo u okviru aranžmana ili posebno, na čarter ili redovnim linijama (podležu naplati 100% troškova bez obzira na razlog otkaza i način kupovine), troškovi fiksnog zakupa smeštaja, karte autobuskih i brodskih prevoznika, kupljene ulaznice i uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu stornirati, odnosno refundirati, a naročito u slučajevima kupovine karata i ugovaranja usluga uz klauzulu nemogućnosti vraćanja, tzv. „not refundable“.

Višak uplaćenih novčanih sredstava po odbitku administrativnih troškova, odnosno obračunatog iznosa naknade po skali otkaza i stvarnih učinjenih troškova, Organizator će vratiti isključivo uplatom na račun Putniku ili licu koje je izvršilo uplatu u ime Putnika, u daljem roku od 15 dana od odustanka i prijema potpune dokumentacije koja se od Putnika zahteva za povraćaj.

Ukoliko akontacija i drugi iznosi koje je Putnik uplatio do slučaja odustanka nisu dovoljni da pokriju sve naknade i troškove u vezi sa otkazom, Putnik je dužan da u roku od 8 dana od dana zahteva Organizatora uplati razliku do punog iznosa.

 

12.2 Zamena putnika (prenos Ugovora na drugog putnika): 

Putnik može da prenese pravo iz Ugovora o putovanju na drugo lice, tzv. zamenskog putnika, samo ako to drugo lice ispunjava sve uslove koji važe za predmetni Ugovor i ako Putnik o tome obavesti Organizatora na papiru, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema, blagovremeno pre otpočinjanja putovanja, a uz pravo Organizatora na naknadu svih troškova prouzrokovanih takvim prenosom, odnosno zamenom i uz shodnu primenu pravila o stvarnim troškovima iz prethodne pod-tačke 12.1 ovih Opštih uslova.

Kod utvrđivanja mogućnosti zamene putnika, odnosno ispunjenosti uslova i blagovremenosti, naročito će se uzeti u obzir važeći propisi države polazišta, tranzitne države i države odredišta, kao i uslovi i posebni zahtevi stranih organizatora i pružalaca usluga (npr. može se desiti da avionske ili druge prevozne karte nisu prenosive i mogu imati za posledicu kupovinu nove karte bez umanjenja ili povraćaja troškova postojeće ili poništene karte, za šta posledice snose Putnik i drugo lice koje je predloženo za zamenskog putnika).

Organizator može, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u koordinaciji sa Putnikom, a prema objektivnim okolnostima i svojim mogućnostima, preduzeti razumne korake i radnje i nastojati da sam izvrši zamenu (bez garancije rezultata), u kom slučaju se shodno primenjuju sva pravila ove pod-tačke 12.2 kao da je zamenu obezbedio Putnik.

U slučaju punovažnog prenosa Ugovora na drugog putnika Organizator raskida prvobitno zaključeni Ugovor sa Putnikom i zaključuje novi Ugovor o putovanju sa novim, odnosno zamenskim putnikom.

Putnik i drugo lice, odnosno zamenski putnik, ostaju solidarno odgovorni Organizatoru do potpune isplate ugovorne cene putovanja i naknade svih troškova prouzrokovanih zamenom, a Organizator može usloviti povraćaj uplaćenih sredstava prvobitnom Putniku (uz odbitak nerefundabilnih iznosa i nastalih troškova), do uplate odgovarajućeg iznosa sredstava po Novom ugovoru od strane novog, odnosno zamenskog putnika, nakon čega će povraćaj prvobitnom Putniku biti izvršen u daljem roku od 15 dana.

12.3 Nakon otpočinjanja putovanja:

Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: 

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 250 000 eura, kojom se za slučaj:

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja;

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. 

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije, prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića. Garancija putovanja po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od 13.11.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Globos osiguranje a.d.o Beograd, ul. Bul. Mihajla Pupina 165d, Polisa broj IN-0000026 od 04.10.2023. godine važi od 01.10.2023 do 01.10.2024.godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja. 

(Putnik svoja prava za slučaj insolventnosti Organizatora ostvaruje na osnovu rešenja nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrde Narodne banke Srbije o insolventnosti, odnosno zapisnika ili drugog akta turističkog inspektora ili druge verodostojne isprave državnog organa kojom se konstatuje insolventnost Organizatora, dok svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora.)

Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi Globos osiguranja a.d.o. Beograd, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

  14.  POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: 

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 7357 300, radnim danima od 09-17h  po srednjeevropskom vremenu ili preko  e-maila: kontakt@jungletribe.rs.

Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se moţe kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od 15 dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od mesec dana od dana nastanka „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju  (pisanu reklamaciju  na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Gospodar Jevremovoj ulici  br 49 .

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.  

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i prema objektivnim okolnostima i svojim mogućnostima, preduzeti sve razumne korake i radnje i nastojati da u zakonskom roku odgovori Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa Zakonom i ovim Opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima i drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, dok će se  obaveštavanje javnosti o nastalom sporu, uključujući ali ne ograničavajući se putem javnih glasila, medija, i društvenih mreža, a pre isteka navedenog roka za rešavanje prigovora smatrati povredom Ugovora o putovanju.

15.       PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1.    Program putovanja po zahtevu Putnika:

Individualno putovanje (u daljem tekstu: “Program po zahtevu”) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 30 evra po rezervaciji (Ugovoru), obračunato po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate;

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja;
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;
90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanj;

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2.    Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: 

Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur,  u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: 

Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stanovanja i sl. koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka liĉnosti. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. Organizator obaveštava Putnika da se njegovi podaci prenose u druge zemlje radi obrade te da mogu biti dostupni i drugim licima koji prema prirodi svog posla ostvaruju uvid u lične podatke ili ih obrađuju u skladu sa relevantnim zakonskim propisima kao i hotelima, turističkim agencijama, avio prevoznicima, rent-a-car kompanijama, sa čime je Putnik jasno i nedvosmisleno saglasan.

Putnik može svoj pristanak na obradu podataka osim podataka neophodnih za zaključenje i realizaciju Ugovora, povući u svako vreme pismenim zahtevom ili elektronskim putem slanjem zahteva na e-mail adresu kontakt@jungletribe.rs, i može zahtevati brisanje navedenog dela svojih podataka i dobijanje potvrde o tome.

Putniku se predočava da se uzeti podaci o ličnosti obrađuju uz poštovanje bezbednosti i poverljivosti podataka o ličnosti, uključujući i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti i opremi koja se koristi za obradu.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: 

Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila koje propisuju neposredni pružaoci usluga i iz drugih razloga (npr. za putovanja sa posebnim sadržajima, povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Nepunovažnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu nepunovažnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove, Program i Posebne uslove putovanja, tako da nepunovažnost neke odredbe Opštih uslova/Programa-Posebnih uslova putvanja ne povlači nepunovažnost samih Opštih uslova/Programa/Posebnih uslova putovanja.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje eventualnih sporova koje ne mogu da reše međusobnim sporazumom, a u slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti suda,

Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene određeni postupak ili dа upotrebi određeno pravno sredstvo zа zaštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima Republike Srbije.

Putnik može pokrenuti postupak radi vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom samo ako je predhodno izjavio reklamaciju ili prigovor Organizatoru koji je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred nadležnim telom.

Organizator je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora putnik može da pokrene pred telom sa liste Ministarstva

https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace

Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja navedeni u ovom tekstu važe od 01.10. 2023. godine i važe do 01.10.2024. godine. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Direktor,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Filip Milosavljević

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Turistička agencija “JUNGLE TRIBE DOO“ iz Beograda sa registrovanim sedištem na adresi Gospodar Jevremova 49, PIB: 113547846 matični broj: 21887943 (u daljem tekstu: „JUNGLE TRIBE DOO“ i/ili „Organizator“) kao generalni agent prodaje za Republiku Srbiju će se u skladu sa članom 66. stav 1. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019; u daljem tekstu: „Zakon“) smatrati organizatorom putovanja u svakom slučaju kada „JUNGLE TRIBE DOO“ nudi i prodaje turističko putovanje koje je sačinio organizator putovanja koji nema sedište u Republici Srbiji. Shodno tome, „JUNGLE TRIBE DOO“ preuzima odgovornost za pridržavanje organizatora putovanja „ONE PLANET TRAVEL AND EVENTS LLC“, broj licence 2324575.01, P.O.Box 121401, Sharjah Media City, Sharjah, United Arab Emirates opštim uslovima putovanja navedenim u daljem tekstu i solidarno snosi odgovornost. 

 

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70. i 71. Zakona direktor “JUNGLE TRIBE DOO“ dana 04.10.2023 godine utvrđuje sledeće:

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

    1.  PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (u daljem tekstu: „Putnik“) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja (u daljem tekstu: „Program“), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja. 

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i “JUNGLE TRIBE DOO” kao organizatora putovanja i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnimpisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmenitiopis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnikau primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papirui drugom trajnomnosaču zapisa, što Putnik i Organizator  saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa,u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjeog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezije Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

Organizator putovanjaje pre potpisivanja Ugovora,upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancijeputovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

    2.  PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. 

Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnimprostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (u daljem tekstu: „Posrednik“). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. 

Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

    3.  OBAVEZE ORGANIZATORA:

Organizator se obavezuje da:

-U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unese posebne zahteve putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio;

-Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (u daljem tekstu: „Sniženje cene“), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa Zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati;

-Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku.

Organizator ne odgovara za usluge pruženePutniku od strane drugih lica van Programa.

Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika.

Podaci o klimi, temperaturama, kursevima valuta i slično, navedeni u Programu putovanja su okvirni, potiču iz različitih izvora i podložni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama, koje takođe ne mogu da budu predmet prigovora Organizatoru.

    4.  OBAVEZE PUTNIKA:

Putnik se obavezuje:

-Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom;

-Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator;

-Da uplati akontaciju i ugovorenu cenu pod uslovima,rokovima i na način predviđenUgovorom;

-Da Organizatoru blagovremeno dostavitačne i kompletne podatke i sva dokumenta potrebnaza organizovanje putovanja (kao i za eventualno pribavljanje ulaznih viza, isključivo ukoliko Putnik posebnim ugovorom angažuje Organizatora za pribavljanje ulaznih viza u ime i za račun Putnika) i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi); u slučaju da zbog zakašnjenja, netačnih i nepotpunih podataka, kao i nedostataka u vezi sa putnim ispravama Putnika, njihovim prtljagom i sl., proisteknu neželjene posledice (dopunski troškovi, nemogućnost korišćenja pojedinih usluga i slično), Putnik će ih snositi u celosti;

- Da poštuje propise Republike Srbije, tranzitne i odredišne zemlje i da nadoknadištetu koju pričinineposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem  navedenih propisa i ovih Opštih uslova;

-Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove,prouzrokovane zamenom i da solidarnoodgovara za neplaćenideo ugovorene cene;

-Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopšti, po praviluu pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnojdokumentaciji;

-Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;

-Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informišekod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaskai povratka sa putovanja;

- Da samostalno snosi troškove svog povratka ili nastavka svog putovanja ukoliko nije u mogućnosti da nastavi putovanje sa grupom ili je sprečen te grupa nije u mogućnosti da dalje čeka putnika zbog remećenja satnice vožnje ili ispunjenja programa putovanja (kašnjenje na polazak, sprečenost zbog zadržavanja od strane graničnih službi i sl.).

 

    5.  CENE I SADRŽAJ USLUGA:

Organizator prodajeturističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja,i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (u daljem tekstu: „Standardne usluge“).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (u daljem tekstu: „Poseban ugovor“), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (u daljem tekstu: „Posebne usluge“).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplatirazliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

U slučaju neblagovremene uplate akontacije, doplate ili cene putovanja u celosti od straneputnika, organizator može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadoknadu u skladu sa tačkom 12 ovih opštih uslova putovanja.

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je suglasna sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

Nakanda sniženja cene programa putovanja van navedenog razloga (npr. Popust tipa last minute ili uplate do određenog datuma ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prgovora Putnika prema Organizatoru.

 

      6.  PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator može da poveća ugovorenucenu iz ugovorao putovanju ako je to pravo ugovoreno  i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi,  uključujući  boravišne  takse,  aviotakse  ili takse  za ukrcavanje  ili iskrcavanje  u lukama  i na  aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu. Nezavisno od obima povećanja cene, takvo povećanje će biti moguće samo ako organizator obavesti putnika o povećanju na razumljiv i neobmanjujući način i pruži dokumentovano obrazloženje za takvo povećanje i obračun, koje obaveštenje se Putniku uručuje na papiru, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema, najmanje 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja.

 

       7.  KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnogkvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti poseban ugovor.  

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. Lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanihu svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. 

Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određenepo lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticajasu Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama, na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanjaje sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije.   

U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnogvodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova zа Putnika, kаo i dа isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženih usluga u skladu sa članom 103. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021). Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

        8.   SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1 Smeštaj: 

Smeštaj će obavezno biti naznačen u Programu putovanja, sa sledećim napomenama:

-Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. Karakteristike;

-Smeštaj Putnikau objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a  napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, osnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili privremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza;   

-Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilnezemlje;

- Funkcionisanje klima uređajau smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa;

-Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga;

-Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta;

-Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2 Ishrana: 

Ishrana će obavezno biti naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:

-Raznovrsnost kvalitete hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija);

-Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi;

-Doručak, ako drugačijenije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak;

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukolikoje predviđeno Programom putovanja.

U smeštajnom objetku su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

8.3 Prevoz: 

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

-Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu;

-Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta, i to prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik;

-Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja;

-Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva,odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova;

-Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovogtrajanja određuju vodič i/ili pratilac i/ili vozač koji imaju pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbednosnih i sličnih okolnosti, promene red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta. 

- Putnik je dužan da se pridržava uputstavavozača i/ili vodiča i/ili pratioca putovanja (dužine pauze i sl..);

-U slučaju kašnjenja autobusazbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvar I slično, organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem;

-Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika idr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni borading karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

    8.4 Prevoz avionom 

Ako drugačije nije posebno ugovoreno: 

- Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio-kompanija koje angažuje Organizator;

-Za sva putovanja avionom na redovnim linijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom;

-U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter-letova tokom putovanja);

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja:

-Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru putovanja sa podacima u pasošu Putnika (kao npr. davanje skraćenih i nepotpunih imena od strane Putnika) može da ima za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove koje snosi Putnik ili čak proglašenje karte neregularnom u toku putovanja, sa ozbiljnim posledicama za Putnika, koje u tom slučaju snosi isključivo Putnik.

 

    9.  PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Odredbe Opštih uslova putovanja i informacije objavljene u programima putovanja odnose se isključivo na državljane Republike Srbije. 

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike državljane drugih država sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski, zdravstveni propisi, itd.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja organizatora putovanja treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbede potrebne vize. 

    9.1  Pasoš

Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Službenici u turističkoj poslovnici organizatora putovanja ili ovlašćenog subagenta nisu nadležni, niti ovlašćeni da utvrđuju važenje i ispravnost pasoša i putnih dokumenata putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi u celosti Putnik. 

 

    9.2  Vize 

Posredstvom organizatora putovanja moguće je pribaviti vize za sve zemlje u koje se putuje i koje ih zahtevaju svojim propisima. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju. 

Putnik je obavezan da u roku predviđenom programomputovanja dostavi tačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava, ukoliko je sa organizatorom putovanja posebno ugovorio uslugu pribavljanja vize. Ukoliko organizator posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize usled neispravnosti pasoša i drugih priloženih dokumenata ili iz bilo kog drugog razloga. 

U slučaju da putnik samostalno pribavlja ulazne ili tranzitne vize jedne ili više zemalja snosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje. I kada je putnik pribavio vizu ( ili vize) posredstvom organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša neodložno i sam proveri da li je (su) viza upis(e) u pasoš, kao i njenu (njihovu) ispravnost, s obzirom da isključivo putnik snosi osgovornost za ispravnost sopstvenih putnih isprava.

    10.  PRTLJAG:

Putnik se posebno se upozorava da: 

- Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan, dok višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu putovanja;

-Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika;

-Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero;

-Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora. 

Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni za onaj koji je stigao sa zakašnjenjem tokom ili posle putovanja avionom ili autobusom. Štete i gubitak prtljaga na letovima, putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku organizatora putovanja.

Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen, oštećen ili je stigao sa zakašnjenjem, putnik ostvaruje obraćajući se lično i direktno prevozniku, pružaocu usluge smeštaja ili osiguranja ili posredstvom organizatora putovanja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama. Sve posledice i troškove izazvane nepridržavanjem pravila o prtljagu u vazdušnom i drumskom saobraćaju snosi putnik.

    11.  PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

   11.1  Pre početka putovanja: 

-Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti; 

-Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškovaide u korist Putnika;

-Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objektaiste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja;

-Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao  od putovanja u skladu sa članom 879. Zakona o obligacionim odno„ima ("Sl. lis“ SFRJ", br. 29/78, 39/85, –5/89 - odluka USJ i 5„/89, "Sl. li“t SRJ", br. 3„/93, "Sl. li“t SCG", br. 1–2003 - Ustavna pove„ja i "Sl. glas“ik RS", br. 18/2020).

 Organizatorima pravo raskinutiUgovor u slučaju:

-Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanjapre početka turističkog putovanja;

-Nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdanrazlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.

U napred navedenim slučajevima otkaza putovanja, odnosno raskida Ugovora od strane Organizatora i neopravdanih izmena bitnih elemenata Programa zbog kojih Putnik odustaje od putovanja u skladu sa zakonom, Organizator ima obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u daljem roku od 15 dana.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2  Za vreme putovanja: 

Organizator za vreme putovanja (o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika) zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbednosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

    12.  OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

    12.1  Pre početka putovanja: 

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to: 

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje na teritoriji Srbije ili Evrope (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova u fiksnom iznosu od 3.000 dinara po rezervaciji (Ugovoru);

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja;

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. 

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

- Kod brodskih krstarenja:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (do 120 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 60 evra po punoplativoj osobi, obračunato po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate;

5% od 119 do 91 dana pre početka putovanja;

15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja;

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja;

50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja;

80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja;

95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja;

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.

- Za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor pri čemu Organizator ima pravo da primeni sledeću skalu otkaza:

Za blagovremen otkaz (do 150 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova;

5% ako se putovanje otkaže od 149 do 120 dana pre početka putovanja;

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ;

50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

- Za putovanja van teritorije Evrope (u svakom slučaju uključuje i sva putovanja koja u Programu imaju prefiks ili napomenu „Daleke destinacije“ ili „Interkontinentalna putovanja“):

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (do 60 dana pred put), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 30 evra po punoplativoj osobi, obračunato po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate;

15% od 59 do 45 dana pre početka putovanja;

40% od 44 do 35 dana pre početka putovanja;

60% od 34 do 30 dana pre početka putovanja;

70% od 29 do 20 dana pre početka putovanja;

85% od 19 do 15 dana pre početka putovanja;

100% od 14 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja, kao i u slučaju nedolaska ili odustanka u toku puta.

Promena bitnih elemenata ugovora (ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice), kao i nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem Putnika od putovanja. Za destinacije za koje je potrebna viza, otkazni rok se računa do dana predviđenog za predaju dokumentacije za vizu.

Odustanak jednog putnika iz Ugovora od putovanja, ne oslobadja ostale putnike iz Ugovora obaveze isplate celokupne ugovorene cene putovanja. Takav slučaj će se smatrati odustankom od ugovorenog putovanja i primenjivaće se napred navedene odredbe za slučaj odustajanja od putovanja, osim izuzetno u slučaju da putnici sami blagovremeno pred put pronađu zamenu, kada će se obračunati i naplatiti samo stvarni troškovi promene i to samo u slučaju da su za to ispunjeni svi uslovi za takvu promenu.

U slučaju da je Putnik potpuno ili delimično odustao od Ugovora, pre početka kao i za vreme trajanja putovanja, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja Ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi Ugovor, Organizator ima pravo na naknadu stvarnih troškova (troškovi prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.). Opravdani razlozi Putnika za odustanak od Ugovora su:

1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca;

2) smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca;

3) elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta;

4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta;

5) vanredna situacija u državi polazišta ili odredišta.

Za navedene slučajeve opravdanih razloga za otkaz Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korišćenje ugovorenog putovanja. 

U slučaju odustanka Putnika od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja od otkaza putovanja, Putnik svoja prava ostvaruje direktno od osiguravača uz primenu odredbi ugovora o osiguranju od otkaza putovanja i opštih, odnosno posebnih uslova osiguranja osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se osim administrativnih troškova ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, iznos plaćen po osnovu polise osiguranja ako se to protivi pravilima osiguravača, kao i iznos plaćenih zakonskih i drugih obaveza koje se smatraju stvarnim, učinjenim troškovima.

Pored navedenih slučajeva, u stvarne učinjene troškove ubrajaju se između ostalog i avio karte ugovorene programom putovanja, bilo u okviru aranžmana ili posebno, na čarter ili redovnim linijama (podležu naplati 100% troškova bez obzira na razlog otkaza i način kupovine), troškovi fiksnog zakupa smeštaja, karte autobuskih i brodskih prevoznika, kupljene ulaznice i uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu stornirati, odnosno refundirati, a naročito u slučajevima kupovine karata i ugovaranja usluga uz klauzulu nemogućnosti vraćanja, tzv. „not refundable“.

Višak uplaćenih novčanih sredstava po odbitku administrativnih troškova, odnosno obračunatog iznosa naknade po skali otkaza i stvarnih učinjenih troškova, Organizator će vratiti isključivo uplatom na račun Putniku ili licu koje je izvršilo uplatu u ime Putnika, u daljem roku od 15 dana od odustanka i prijema potpune dokumentacije koja se od Putnika zahteva za povraćaj.

Ukoliko akontacija i drugi iznosi koje je Putnik uplatio do slučaja odustanka nisu dovoljni da pokriju sve naknade i troškove u vezi sa otkazom, Putnik je dužan da u roku od 8 dana od dana zahteva Organizatora uplati razliku do punog iznosa.

   12.2  Zamena putnika (prenos Ugovora na drugog putnika):

Putnik može da prenese pravo iz Ugovora o putovanju na drugo lice, tzv. zamenskog putnika, samo ako to drugo lice ispunjava sve uslove koji važe za predmetni Ugovor i ako Putnik o tome obavesti Organizatora na papiru, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema, blagovremeno pre otpočinjanja putovanja, a uz pravo Organizatora na naknadu svih troškova prouzrokovanih takvim prenosom, odnosno zamenom i uz shodnu primenu pravila o stvarnim troškovima iz prethodne pod-tačke 12.1 ovih Opštih uslova.

Kod utvrđivanja mogućnosti zamene putnika, odnosno ispunjenosti uslova i blagovremenosti, naročito će se uzeti u obzir važeći propisi države polazišta, tranzitne države i države odredišta, kao i uslovi i posebni zahtevi stranih organizatora i pružalaca usluga (npr. može se desiti da avionske ili druge prevozne karte nisu prenosive i mogu imati za posledicu kupovinu nove karte bez umanjenja ili povraćaja troškova postojeće ili poništene karte, za šta posledice snose Putnik i drugo lice koje je predloženo za zamenskog putnika).

Organizator može, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u koordinaciji sa Putnikom, a prema objektivnim okolnostima i svojim mogućnostima, preduzeti razumne korake i radnje i nastojati da sam izvrši zamenu (bez garancije rezultata), u kom slučaju se shodno primenjuju sva pravila ove pod-tačke 12.2 kao da je zamenu obezbedio Putnik.

U slučaju punovažnog prenosa Ugovora na drugog putnika Organizator raskida prvobitno zaključeni Ugovor sa Putnikom i zaključuje novi Ugovor o putovanju sa novim, odnosno zamenskim putnikom.

Putnik i drugo lice, odnosno zamenski putnik, ostaju solidarno odgovorni Organizatoru do potpune isplate ugovorne cene putovanja i naknade svih troškova prouzrokovanih zamenom, a Organizator može usloviti povraćaj uplaćenih sredstava prvobitnom Putniku (uz odbitak nerefundabilnih iznosa i nastalih troškova), do uplate odgovarajućeg iznosa sredstava po Novom ugovoru od strane novog, odnosno zamenskog putnika, nakon čega će povraćaj prvobitnom Putniku biti izvršen u daljem roku od 15 dana.

    12.3  Nakon otpočinjanja putovanja: 

Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

    13.  OSIGURANJE, DEPOZITI GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakona, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 evra i Garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 250 000 evra, kojom se za slučaj:

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishranei povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja;

B) naknade štete obezbeđuje: naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratkaPutnika na ugovorenoodredište. Iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije, prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića. Garancija putovanja po Ugovoruo zastupanju u osiguranju od 20.03.2023. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Globos osiguranje a.d.o Beograd, ul. Bul. Mihajla Pupina 165d, Polisa broj IN-0000027 od 04.10.2023. godine važi od 01.10.2023. do 01.10.2024. godine. Garancija putovanjase aktivira  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

(Putnik svoja prava za slučaj insolventnosti Organizatora ostvaruje na osnovu rešenja nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrde Narodne banke Srbije o insolventnosti, odnosno zapisnika ili drugog akta turističkog inspektora ili druge verodostojne isprave državnog organa kojom se konstatuje insolventnost Organizatora, dok svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora.)

Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi Globos osiguranja a.d.o. Beograd, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

    14.  POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenja reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve,kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 2400213, radnim danima od 09-17h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: kontakt@jungletribe.rs. One Planet Tavel and Events LLC, Sharjah Media City, Sharjah, 2324575.01, P.O.Box 121401, Sharjah Media City, Sharjah, United Arab Emirates možete kontaktirati preko broja telefona +971 50 320 9509 (GMT+4) ili preko e-maila: reservation@oneplanetdmc.com .

Bez obzira kome Putnik odluči da zatraži pomoć, za hitne i slične postupke je potrebno da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman I dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno smiženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan uroku od 15 dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od mesec dana od dana nastanka „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u GospodarJevremovoj ulici br 49 .

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnommestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije. 

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i prema objektivnim okolnostima i svojim mogućnostima, preduzeti sve razumne korake i radnje i nastojati da u zakonskom roku odgovori Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. 

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoji blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovorsa Putnikom u skladu sa Zakonom i ovim Opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima i drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, dok će se obaveštavanje javnosti o nastalom sporu, uključujući ali ne ograničavajući se putem javnih glasila, medija i društvenih mreža, a pre isteka navedenog roka za rešavanje prigovora smatrati povredom Ugovora o putovanju.

 

    15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

 

    15.1  Program putovanja po zahtevu Putnika:  

Individualno putovanje (u daljem tekstu: „Program po zahtevu“) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovomtačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. 

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 50 evra po rezervaciji (Ugovoru), obračunato po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate;

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja;

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanjaili u toku putovanja.

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova, a što će iznositi najmanje 50 evra po rezervaciji (Ugovoru), obračunato po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate;

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja;

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanjaili u toku putovanja.

 

    15.2 Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: 

Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga ( npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

    16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stanovanja i sl. koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. Organizator obaveštava Putnika da se njegovi podaci prenose u druge zemlje radi obrade te da mogu biti dostupni i drugim licima koji prema prirodi svog posla ostvaruju uvid u lične podatke ili ih obrađuju u skladu sa relevantnim zakonskim propisima kao i hotelima, turističkim agencijama, avio prevoznicima, rent-a-car kompanijama, sa čime je Putnik jasno i nedvosmisleno saglasan.

Putnik može svoj pristanak na obradu podataka osim podataka neophodnih za zaključenje i realizaciju Ugovora, povući u svako vreme pismenim zahtevom ili elektronskim putem slanjem zahteva na e-mail adresu kontakt@jungletribe.rs, i može zahtevati brisanje navedenog dela svojih podataka i dobijanje potvrde o tome.

Putniku se predočava da se uzeti podaci o ličnosti obrađuju uz poštovanje bezbednosti i poverljivosti podataka o ličnosti, uključujući i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti i opremi koja se koristi za obradu. 

 

    17.  OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila koje propisuju neposredni pružaoci usluga i iz drugih razloga (npr. za putovanja sa sa posebnim sadržajima, povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Nepunovažnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu nepunovažnost čitavog Ugovorao putovanju, što važi i za ove Opšte uslove, Program i Posebne uslove putovanja, tako da nepunovažnost neke odredbe Opštih uslova/Programa/Posebnih uslova putovanja ne povlači nepunovažnost samih Opštih uslova/Programa/Posebnih uslova putovanja.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje eventualnih sporova koje ne mogu da reše međusobnim sporazumom, a u slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti suda, Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora.

Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene određeni postupak ili dа upotrebi određeno pravno sredstvo zа zaštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima RepublikeSrbije.

Putnik može pokrenuti postupak radi vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom samo ako je predhodno izjavio reklamaciju ili prigovor Organizatoru koji je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred nadležnim telom.

Organizator je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora putnik može da pokrene pred telom sa liste Ministarstva https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace

Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja navedeni u ovom tekstu važe od 04.10. 2023. godine i važe do 01.10.2024. godine. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Direktor,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Brankica Milosavljević

 

M.P