Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja - turistička agencija Neobična Putovanja d.o.o.

1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE

Odredbe ovih Općih uvjeta čine sastavni dio ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor), između putnika i turističke agencije Neobična putovanja d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obvezujuće su za obje ugovorne strane, osim ako pisanim ugovorom ili Programom nije drugačije određeno.

Ovi opći uvjeti ne vrijede za prodaju aranžmana u organizaciji drugih ponuđača turističkih aranžmana gdje Neobična putovanja d.o.o. nastupaju kao prodavatelj ili posrednik, pa putnika obvezuju opći uvjeti organizatora te međunarodno zakonodavstvo na tom području. Ovi opći uvjeti ne vrijede niti kada Neobična putovanja d.o.o. ponude putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, već tada vrijede opći uvjeti osiguravajuće kuće.

Potpisivanjem ugovora ugovaratelj svojim potpisom, u svoje ime i u ime svih putnika iz Ugovora, potvrđuje da su mu uručeni ovi Opći uvjeti putovanja (dalje: Opći uvjeti), unaprijed pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  sa istima upoznat  i da ih u cijelosti prihvaća, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.

Prije zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene aranžmana.  Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazano u skladu sa točkom 12. Općih uvjeta. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmijenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu uslijed više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe i izmjene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cijelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dijela uplate putovanja, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa točkom 12. ovih Općih uvjeta.

3. OBVEZE I PRAVA ORGANIZATORA

4. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA

5. CIJENE I SADRŽAJ USLUGA

Cijene su iskazane u kunama ako drugačije nije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta uobičajenog za danu destinaciju i objekte i to: smještaja, prehrane, prijevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cijena iz Ugovora ne uključuje doplatu koja se plaća na samom putovanju inozemnim partnerima za troškove transfera, lokalnih vodiča i ostalih aktivnosti po planu i programu puta. Organizator će u Planu i programu puta naznačiti obveze takve doplate.

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, liječničkih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prijevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, kat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). 

Posrednik nije ovlašten da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uvjeti koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružatelja usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cijene putovanja uz doplatu iznosa od 200 kuna za manipulativne troškove.

U cijenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati inozemni partner, odnosno, neposredni pružatelj usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo zbog promjene cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman, kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Za povećanje ugovorene cijene do 8 % nije potrebna suglasnost putnika i nije osnova za raskid Ugovora.

Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 8%, Putnik može u razumnom roku koji odredi Organizator prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako se putnik u takvom slučaju odluči na raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, putnik može prihvatiti zamjenski paket-aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga Organizator ponudi. Ako putnik razumnom roku koji odredi Organizator razumnom roku koji odredi Organizator ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka ugovor se smatra raskinutim, a sve u skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnova bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosječnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-stranicama Posrednika i neposrednih pružatelja usluga (npr. hotela, prijevoznika i dr. osoba), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svojoj web stranici, s tim da očigledne tiskarske i računske greške ne daju pravo Putniku na pozivanje na iste, ako je prosječni putnik znao ili mogao pretpostaviti da se radi o tiskarskoj i računskoj grešci.

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prijevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu usporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Prehrana, komfor i kvaliteta usluge ovise od cijene putovanja, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i utjecaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta uvjetovan je procedurama na graničnim prijelazima, stanju na putovima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uvjetima ili višom silom koje mogu utjecati na vrijeme polaska aviona i drugog prijevoznog sredstva na koje Organizator ne može utjecati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju mijenjanja navedenog vremena polijetanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-prometa. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje – slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima i ako je npr. osiguran ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cijelosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratitelja, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovu cjelodnevnu i kontinuiranu nazočnost, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prijevozom, smještajem, zakonskih i drugih propisa i dr.) obvezuju putnika a nepridržavanje spomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u cijelosti.

Promjena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prijevoz treba biti premješten na drugi aerodrom ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prijevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prijevoza.

Kad treća osoba stupa na mjesto osobe koje je rezervirala određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promjene. Putnik i osoba koja stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

8. SMJEŠTAJ, PREHRANA I PRIJEVOZ

8.1. Smještaj

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

8.2. Prehrana

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

U smještajnom objektu su identični uvjeti prehrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starije osobe ili osobe sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mjesta Putnik sa neposrednim pružateljem prehrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge prehrane.

8.3.Prijevoz

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Organizator pruža putniku opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, uključujući približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje. Bez obzira na navedene opće informacije dane od strane Organizator, putnici su dužni i sami se detaljno informirati o navedenim pitanjima kod nadležnog konzulata ili drugog nadležnog tijela. Putnik je dužan osigurati da potrebne uvjete i isprave osigura blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inozemstvu mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobivanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenici Organizatora ili pak Posrednika nisu ovlašteni utvrđivati valjanost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantira dobivanje vize, niti dobivanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracijske službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno osigurati nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična prehrana, karakteristike smještaja itd. zbog kronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje ili nabavku određenih dokumenata, obveza je putnika da obavi potrebna cijepljenja i osigura odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Republike Hrvatske, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizirati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove točke, primjenjuju se odredbe točke 12. Općih uvjeta.

10. PRTLJAG

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje avio prijevoznik je besplatan. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Transport specijalne prtljage od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna sigurnosna pravila u vezi sa ručnom prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informira na aerodromu s kojeg se polazi na put. Štete i gubitak prtljage na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljenu prtljagu, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predan formular za prijavu štete.

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljage i predati ga ovlaštenoj osobi Organizatora. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu. Putnik je dužan voditi brigu o stvarima koje unosi u prijevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljage predane ovlaštenoj osobi prijevoznika, odnosno unesenom u smještajni objekt. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prijevoznika, pružatelja usluge smještaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prijenos prtljage od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obveza putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smještajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljage u transportu od parkinga do smještajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prijevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namjere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljagu i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vrijedne predmete a u protivnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.

Dužnost putnika je da vidljivo označi svoju prtljagu sa osobnim podacima, i da osobne dokumenta, stvari i vrijednosti ne ostavlja u parkiranom prijevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenti, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i lijekovi nose isključivo u ručnoj prtljazi.

Putnik ima obvezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljage u tijeku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršitelja usluge.

11. PROMJENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA

11.1. Prije početka putovanja

Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu organizator smije povećati ugovorenu cijenu, a takva će mogućnost biti izričito utvrđena ugovorom , i to ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene: a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

Organizator će o povećanju cijenu obavijestiti putnika na trajnom nosaču podataka najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.

Ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova iz stavke a), b) ili c)do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja cijene organizator ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.

Prije početka paket-aranžmana organizator ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (osim cijene kako je to gore navedeno), osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti putnika o izmjeni.

Ako je organizator prije početka paket-aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, putnik može u roku od 48 sati: a) prihvatiti predloženu izmjenu ili b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako putnik odluči raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, putnik može prihvatiti i zamjenski paket-aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga organizator ponudi. Ako izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu zamjenskom paket-aranžmanu imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete ili cijene, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako putnik u roku od 48 sati ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka ugovor se smatra raskinutim. Ako putnik, u skladu sa stavkom 2. točkom b) ovoga članka, raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a ne prihvati zamjenski paket-aranžman, organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika te mu nadoknaditi štetu u skladu sa zakonom.

Ponuda povećanja cijene paket-aranžmana nije moguća kasnije od 20 dana prije početka putovanja, a ponuda izmjene ostalih uvjeta ugovora nije moguća nakon početka putovanja.

Bez obzira na gore navedeno, Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

Također, Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

11.2. Za vrijeme putovanja

Organizator za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na trajnom nosaču podataka obavijestiti Putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene rute putovanja i neophodne izmjene Programa ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja,  prinudno slijetanje,  kvar prijevoznog sredstva, gužva na granicama ili u prometu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, sigurnosna situacija, elementarne nepogode ili druge izvanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako  Putnik ometa provođenje putovanja uslijed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknadi pričinjenu eventualnu štetu.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vrijeme putovanja koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, izvanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uvjeti i sl.), obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obvezu plaćanja polovine prijevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak osiguranim prijevoznim sredstvom

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

12.1. Prije početka putovanja

Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana. Tada organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i može od putnika zahtijevati plaćanje standardne naknade za raskid ugovora koje se temelje na razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatora te prihodu od pružanja usluga putovanja drugom korisniku.

Izuzetno od prethodno navedenog, primjenjivat će se sljedeća skala otkaza i to:

Osim toga, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. Tada putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu. Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz o nastupu navedenih okolnosti, a na zahtjev Organizatora i druge odgovarajuće dokaze.

Ako je ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, putnik ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustati od ugovora o putovanju u paket-aranžmanu bez navođenja razloga.

Napominjemo da u slučaju odustajanja od putovanja koje je pokriveno policom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravatelja.

Kod odustajanja od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobivanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon početka putovanja

Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davatelja usluga dobije naknadu na ime neiskorištenih usluga. Ukoliko mu davatelj usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povrat odgovarajućeg dijela cijene neiskorištenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobađa ove obaveze.

13. NESUKLADNOSTI ILI NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA UGOVORA

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

Ako organizator ne ispravi nesukladnost, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i/ili drugim važećim propisima.

Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator je dužan radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete (a manje kvalitete uz sniženje cijene) od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno, a sve sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i/ili drugim važećim propisima.

14. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Kada Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajućeg društva, kome se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Putnik treba pročitati uvjete osiguranja i obveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informiran i upućen na korištenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam osigura, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.

Prema Zakonu Organizator ima slijedeća jamstva putovanja i to:

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnik zatečen na putovanju ili osoba koja je uplatila akontaciju za putovanje mora bez odgode kontaktirati

Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, osiguranje@allianz.hr, kontakt broj 0800 5000, inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535, polica br. 1500-173838043

15. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Putnik može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama Organizatora, a Organizator će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Putnik može podnijeti pisani prigovor i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Neobična putovanja d.o.o., turistička agencija
Ilica 89/1, 10000 Zagreb
e-mail: kontakt@jungletribe.hr

fax: +385 1 48 56 341

Organizator će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora. Organizator vodi i čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Za vrijeme putovanja, putnika se upućuje da bez odlaganja na licu mjesta iznese prigovor lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružatelju usluge (npr. prijevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako te osobe nisu navedene u putnim dokumentima direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +385 1 560 1600 radnim danima od 10 do 18h po srednjoeuropskom vremenu ili preko e-maila: kontakt@jungletribe.hr. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamjerno surađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na licu mjesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiteljem usluge (smještaja, prijevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obje strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje adekvatnog alternativnog rješenja smatra se da je Program u cijelosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo priznati bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator.

Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanesenu Putniku od strane neposrednih pružatelja usluga koji odgovaraju suglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru osoba koja su te usluge izvršila.

U slučaju kada je ugovor sklopljen online odnosno putem interneta, putnik u slučaju potrebe podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova može koristiti Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova. Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama može se pristupiti putem web stranice http://ec.europa.eu/odr

16. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

16.1. Program putovanja po zahtjevu Putnika

Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dvije ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je napravio po zahtjevu Putnika.

Na Program po zahtjevu analogno se primjenjuju odredbe prethodnih točaka ovih Općih uvjeta, ako zakonom ili ovom točkom nije drugačije regulirano.

Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinirano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se zbraja.

Putnik ima pravo odustati od Ugovora, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnovu za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtijevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

16.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“

Ukoliko Putnik rezervira ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 400 kuna. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cijenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cijelosti.

Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružatelja usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobivanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružatelja usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga vrijedi sljedeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PUTNIKA

Društvo NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. posluje sukladno svim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i ulaže sve razumne napore u odnosu na zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu.

Međutim, radi izvršenja ugovorne obveze iz ugovora (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik), ponekad je potrebno je osobne podatke putnika prenijeti u npr. Republiku Srbiju (kada je društvo JUNGLE TRAVEL d.o.o. Organizator, a društvo NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. samo posrednik ili prodavatelj) ili u druge zemlje izvan EU koje su tranzitne ili odredišne zemlje. Društvo stoga ne može jamčiti da će obrada osobnih podataka u takvim zemljama biti na istoj razini zaštite kao u Europskoj Uniji. Sukladno tome, putnik mora uzeti u obzir sve rizike koji mogu proizaći iz takvog prijenosa i obrade osobnih podataka, a posebno u odnosu na potencijalne povrede zaštite osobnih podataka, nemogućnosti ostvarivanja određenih prava i slično, a za što Društvo ne snosi nikakvu odgovornost.  

Također, prilikom davanja osobnih podataka radi zaključenja polica fakultativnog putnog osiguranja, Organizator odnosno Posrednik radi realizacije istoga prosljeđuje takve osobne podatke osiguravajućem društvu.

Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. 

18. OBAVEZNOST PRIMJENE

Organizator može Programom ili Posebnim uvjetima putovanja predvidjeti drugačije odredbe u odnosu na ove Opće uvjete, zbog posebnih uvjeta i pravila neposrednim pružateljima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni dio takvih Ugovora.

Nevaljanost pojedinih odredbi Ugovora nema za posljedicu nevaljanost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opće uvjete.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Neobična putovanja d.o.o.
Ilica 89/1, Zagreb

Zagreb, 20.7.2018.

 

 

Opći uvjeti putovanja - turistička agencija Jungle Travel d.o.o., Beograd, Srbija

YUTA STANDARDI ZA OPĆE UVJETE PUTOVANJA

Na osnovu članka 68. stav 1. točka 2. a u skladu s člankom 70 i 71  Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br.

17/2019) direktor TA “JUNGLE TRAVEL DOO“ iz BEOGRADA dana 01.10.2019.. god. utvrđuje sljedeće:

 

OPĆE UVJETE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNA OBAVIJEST:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opći uvjeti putovanja (dalje: Opći uvjeti), potvrda o Garanciji putovanja i unaprijed pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora s istima upoznat i da ih u cijelosti prihvaća, kao i da je upoznat s fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Općih uvjeta čine sastavni dio Ugovora između Putnika i TA “ JUNGLE TRAVEL DOO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obvezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi definiranih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Prije zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavijesti putnika u primjerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator suglasno zaključuju da je prije zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promjenama podataka iz Programa, u primjerenom roku obavješten, prije zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmijenjenog prijedloga Organizatora, novi Program se smatra novim prijedlogom i obvezuje Organizatora narednih 48 sati. Ukoliko Putnik ne obavijesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvaća novi Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je prije potpisivanja ugovora, upoznao putnika s pravima, po osnovi garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisaili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju s Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kojem nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu s točkom 12. Općih uvjeta. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promjene nastanu uslijed više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe i izmjene vrijede za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate, mjerodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cijelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog djela uplate aranžmana.

Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu s točkom 12. ovih Općih uvjeta.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtjevi putnika, s kojima se isključivo Organizator usuglasio,

Isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja, snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cijene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružatelj usluga u realizaciji Programa, djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema utjecaja i čije su posljedice neizbježne usprkos primjeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati,

Prije polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,

Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,

Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Općim uvjetima, ne obvezuju Organizatora i ne mogu biti osnova za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, s Programom, Općim uvjetima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

Da sam osigura fakultativne police putnog osiguranja, jer iste ne osigurava i za njih ne odgovara Organizator,

Da plati ugovorenu cijenu pod uvjetima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,

Da Organizatoru blagovremeno dostavi točne i kompletne podatke i dokumente potrebna za organiziranje putovanja i garantira da on, njegove isprave, prtljaga i dr., ispunjavaju uvjete određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),

Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružateljima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Općih uvjeta,

Da blagovremeno odredi drugo lice da umjesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamjenom i da solidarno odgovara za neplaćeni dio ugovorene cijene,

Da bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopći, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

Da se prije zaključenja ugovora, informira preko sajta Ministarstva vanjskih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika,

Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informira kod ovlaštenih predstavnika Organizatora o točnom vremenu polaska i povratka s putovanja.

5. CIJENE I SADRŽAJ USLUGA: Cijene mogu biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cijeneiskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primjenjuje se službeni srednji tečaj dinara na dan uplate. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inozemstvu (koje nisu unaprijed ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mjesta neposrednom izvršiocu usluge.

Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječne kvalitete, uobičajene za datu destinaciju i objekte, i to: smještaja, ishrane, prijevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prijevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe s posebnim karakteristikama (pogled, kat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašten da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uvjeti koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružatelja usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika,

Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cijene putovanja.

U cijenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružatelj usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavijesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je suglasan s novom cijenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene u tečaju razmjene valute, kada je cijena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cijena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cijene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahtjeva zamjenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primjerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da prihvaća promjenu ugovorene cijene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnova bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardneusluge prosječne kvalitete, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-stranicama Posrednika i neposrednih pružatelja usluga (npr. hotela, prijevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Smještajni objekti i smještajne jedinice, prijevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu usporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvaliteta usluge ovise prije svega od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i utjecaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta, uvjetovan je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uvjetima ili višom silom, koje mogu da utječu na vrijeme polaska aviona i drugog prijevoznog sredstava na koje Organizator ne može utjecati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, puštanja hotela u ranim jutarnjim satima i slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika u zračnoj luci, koji je najmanje 

sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomicanja navedenog vremena polijetanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz područja avio-prometa. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje - slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, i ako je npr. osiguran ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cijelosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi s vremenom polazaka, prijevozom, smještajem, zakonskim i drugih propisa), obvezuju Putnika, a nepridržavanje spomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u cijelosti.

Promjena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prijevoz treba biti premješten na drugu zračnu luku ili mjesto, Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prijevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prijevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prijevoza.

Kad treće lice stupa na mjesto lica, koje je rezerviralo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promjene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

8. SMJEŠTAJ, HRANA I PRIJEVOZ:

8.1. Smještaj: obvezno naznačen u Programu putovanja, s napomenom da:

Putnik će biti smješten u bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, katnost, blizinu buke, parkinga i dr. karakteristike,

Smještaj Putnika u objekt je, najranije poslije 16,00 h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prijevoza,

Trokrevetne i četvero krevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu s kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcioniranje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 sata,

Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prijevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružatelja usluga,

Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smještaj može se bez suglasnosti Putnika zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz suglasnost Putnika i povraćaja razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta,

Putnik preuzima obvezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu a naročito na: deponiranja i čuvanja novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, s napomenom da:

Raznovrsnost, kvaliteta hrane i servisa ishrane, ovisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),

Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumijeva kontinentalni doručak,

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umjesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.

U smještajnom objektu su identični uvjeti ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starija lica, ili lica s posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mjesta, Putnik s neposrednim pružateljem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu s tim dogovorom.

8.3. Prijevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Prijevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijima koji vrijede u zemlji u kojoj je registriran prijevoznik kojeg angažira Organizator, i primjenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prijevoznika (npr. prijevoz u bilo kojem prijevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerirana sjedišta, niti uključen obrok i piće tijekom putovanja, itd.). Putnik ima obvezu prihvatiti svako ponuđeno mjesto u prijevoznom sredstvu,

Organizator ima pravo da za prijevoz angažira sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uvjete predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prijevozna sredstva, ako to okolnosti uvjetuju, ukoliko se angažira mini-bus potrebno je definirati broj sjedišta,

Za vrijeme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prijevoznom sredstvu nadoknadi na licu mjesta. Putnik je dužan, da prije puta provjeri i usuglasi svoje osobne i putne dokumente i prtljagu, a u slučaju uočene nepravilnosti obavijesti vodiča/pratioca putovanja,

Putnik ima obvezu primjerenog ponašanja u prijevoznom sredstvu i poštovanje prometnih propisa i pravila o prijevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prijevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prijevoznog sredstva i dalji prijevoz do odredišta neće biti obveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prijevoznog sredstva, odustane od putovanja, primjenjivat će se skala otkaza iz točke 12. Općih uvjeta,

Putni pravac, pauze, mjesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/voditelj putovanja - vozač. Vodič/voditelj putovanja - vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbježnih ili sigurnosnih i sličnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta. - Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),

Neusklađenost osobnih podataka datih Organizatoru s podacima u putovnici Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posljedice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči u zračnoj luci ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni boarding karte. Putnik u cijelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tijekom putovanja,

Avionske ili posebne prijevozne karte vrijede samo na njima naznačenim datumima i vremenima,

Prijevoz Putnika zračnim, željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prijevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovih prijevoznika, određena u skladu s propisima i običajima, kojima se reguliraju spomenute vrste prijevoza, i van utjecaja i odgovornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u inozemstvo moraimati važeću putnu ispravu, s rokom važenja još najmanje 6 mjeseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumente za dobivanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašten da utvrđuje valjanost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantira dobivanje vize, niti dobivanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracijske službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno osigurati nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd., zbog kronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obvezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvaćaju obavezno cjepivo ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebno cijepljenje i osigura odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizirati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove točke, primjenjuju se odredbe točke 12. Općih uvjeta.

10. PRTLJAGA: Posebno se upozorava Putnik da: Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje avioprijevoznik, je besplatan. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika naznačenim u

Programu putovanja. Transport specijalne prtljage od zračne luke do hotela i nazad je isključiva obveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna sigurnosna pravila u vezi s ručnom prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informira u zračnoj luci Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljage na letovima, Putnik je dužan prijaviti bez odlaganja na licu mjesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljenu prtljagu, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predan formular za prijavu štete. Putnik ima obvezu prijaviti gubitak, oštećenje ili nestanak prtljage, u toku puta, predstavniku Organizatora.

Kod prijevoza autobusom, Putnik može ponijeti 2 komada prtljage po korisniku sjedišta, i predati ga ovlaštenom licu Organizatora. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u prijevozno sredstvo (osobna prtljaga), o davanju, odnosno preuzimanju prtljage predane ovlaštenom licu prijevoznika, odnosno uneseno u smještajni objekt. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od prijevoznika, pružatelja usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prijenos prtljage od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obveza Putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smještajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prijevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namjere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocjene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.

Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoju prtljagu s osobnim podacima, i da osobne dokumente, stvari i vrijednosti ne ostavlja u parkiranom prijevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se, da se dokumenti, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponiraju u sef, ako je moguće.

Putnik ima obavezu prijaviti gubitak, oštećenja ili nestanak prtljage u tijeku puta, predstavniku Organizatora.

11. PROMJENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Prije početka putovanja: Organizator može izvršiti izmjenu Programa putovanja samo ako su izmjene prouzrokovane izvanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali uslijed izmjene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mjestu smještaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmjene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u cijelosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obvezno naznačen u Programu putovanja, pod uvjetom da je Putnika o tome obavijestio u roku iz Programa putovanja prije početka turističkog putovanja i

Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. U slučaju prihvaćanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovi prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2. Za vrijeme putovanja: Organizator za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti Putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene rute putovanja i neophodne izmjene Programa, ukoliko su promjene uvjet za putovanje (promijenjen red letenja, prinudno slijetanje, gužva na granicama ili u prometu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, sigurnosna situacija, elementarne nepogode ili druge izvanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja uslijed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtijevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti za vrijeme putovanja koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, izvanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uvjeti i sl.), obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obvezu plaćanja polovine prijevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak osiguran prijevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Prije početka putovanja: Putnik ima pravo odustati od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvještiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnova za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u tijeku putovanja. 

 

Izuzetno od ispred navedenog, primjenjivat će se sljedeća skala otkaza i to: 

a. kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana prije početka putovanja,

15% od 90 do 45 dana prije početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana prije početka putovanja,

50%od 28 do 15 dana prije početka putovanja,

80% od 14 do 7 dana prije početka putovanja,

95% od 6 do 3. dana prije početka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u tijeku puta

 

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana prije početka putovanja,

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana prije početka putovanja ,

50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana prije početka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana prije početka putovanja,

100 % ako se otkaže od 44 do prije početka ili u tijeku putovanja.

Promjena ugovorenog mjesta, datuma putovanja, prijevoznog sredstva, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobivanje vize, neplaćanja ugovorene cijene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obvezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prijevoza, smještaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca -

poziva za vojnu vježbu Putnika ili elementarne nepogode ili izvanrednog stanja službeno proglašenog od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obvezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovi privremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog liječnika iz područja opće medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno smrtni list, odnosno poziv za vojnu vježbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uvjeti i sl., za koje nije proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlaštenog liječnika utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane nakon zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtjeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korištenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik osigura odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamjene Putnika, obvezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno policom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravatelja.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobivanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obveza.

12.2. Nakon početka putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorištenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg djela cijene, neiskorištenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobađa ove obveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan sprovesti određene preventivne mjere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu s točkom 14. ovih Općih uvjeta, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.Organizator savjetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obvezno i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Treba da pročitate uvjete osiguranja i obveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da  je informiran i upućen na osiguranje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam osigurati, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.

U skladu s odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja osiguravaju: 1. troškovi nužnog smještaja, ishrane i povratka Putnika s putovanja u mjesto polaska u zemlji i inozemstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovi Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizirao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu s Općim uvjetima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovi Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete osigurana naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza Organizatora putovanja, koje su određene Općim uvjetima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovi Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizirao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovi Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0013/2019 od 26.09.2019. zaključenog s ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polica broj 300060169 od 26.12.2017. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog van sudskog rješenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Općim uvjetima i Općim uvjetima YUTE.)

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I RJEŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan, dana prodajnom mjestu vidno istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja reklamacije, i da osigura prisustvo lica ovlaštenog za prijem reklamacija, u tijeku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužan voditi evidenciju primljenih reklamacija, i da čuvati najmanje dvije godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.

Putnik je obvezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopćiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružatelju usluge (npr. prijevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381112400213, faksa +381113863841, radnim danima od 09-19h, subotom od 10-14.h po srednjeeuropskom vremenu ili preko e-maila: jungletravel@gmail.com Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obvezi da dobronamjerno surađuje u postupku po reklamaciji radi rješenja problema u primjerenom roku u ovisno od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mjesta, Putnik s predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka, koju obje strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo priznavati bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može zahtijevati srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavjesno i na propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti ovlaštenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, Putnik je obvezan u roku od petnaest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentiranu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretiziran i kvantificiran u odnosu na svakog putnika ponaosob, svjedoke i druge dokaze) i zahtijevati povraćaj razlike u cijeni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno djelomično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica s urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Gospodar Jevremovoj ulici br 49.

Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mjestu gdje je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mjestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentirane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u tijeku putovanja na licu mjesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopći broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u cijeni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz suglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod prijetnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu s dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cijene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog djela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne ugovorene cijene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmjerna je stupnju neizvršene, odnosno djelomično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je suglasan s prijedlogom Organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljnjih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, s klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatrat će se, da je povrat razlike u cijeni Putniku izvršen i postignut dogovor s Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Općim uvjetima i općim uvjetima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu s cjenikom neposrednog pružatelja usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu s pozitivnim propisima.

Svaki zahtjev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, prije isteka roka za rješavanje prigovora, smatrat će se preuranjenim, kao i obavještavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtjevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika je kombinacija dvije ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smještaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtjevu Putnika.

Na Program po zahtjevu, analogno se primjenjuju odredbe prethodnih točaka ovih Općih uvjeta, ako ovom točkom nije drugačije regulirano.

Putnik ima pravo odustati od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnova za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtijevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana prije početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana prije početka putovanja ili u tijeku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezervira samo jednu uslugu, koja ne obuhvaća uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur, u dinarskoj protuvrijednosti, po službenom srednjem tečaju dinara na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cijenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtjevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u cijelosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružatelja usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobivanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružatelja usluge.

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PUTNIKA: Osobni podaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno,predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je suglasan da osobne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopćavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena suputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMJENE: Organizator može Programom ili Posebnim uvjetima putovanja predvidjeti drugačije odredbe u odnosu na ove Opće uvjete, zbog posebnih uvjeta i pravila neposrednim pružateljima usluga, kao i za putovanja s posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni dio takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posljedicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što vrijedi i za ove Opće uvjete.

Putnik i Organizator suglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rješavanje međusobnih sporova, uz primjenu ovih Općih uvjeta, kao i Općih uvjeta putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prava Putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrijebi određeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opći uvjeti vrijede od 01.10.2019. god. kojim danom prestaju da vrijede Opći uvjeti objavljeni 25. 01.2019. godine.

DIREKTOR MILOŠ JANKOVIĆ

 

 

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj